< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні принципи організації кредитних відносин

Кредитні відносини в ринковій економіці ґрунтуються на певній методологічній базі. Важливим елементом цієї методологічної бази виступають принципи організації кредиту. Їх суворо дотримуються під час організації операцій на ринку позичкових капіталів, бо ці принципи є визначальними правилами здійснення кредитних операцій як для кредитора, так і позичальника.

Активна роль кредиту у функціонуванні ринкової економіки ґрунтується на додержанні основних принципів кредитування. До них належать:

 • - поверненість позичальником коштів кредитору в повному обсязі;
 • - строковість надання коштів кредитором позичальникові;
 • - платність користування позиченими коштами;
 • - забезпеченість позички;
 • - цільове призначення позички;
 • - диференційований підхід до процесу кредитування.

Поверненість позичальником коштів кредитору в повному обсязі

Суть цього принципу полягає в необхідності повернення позичальником отриманих від кредитора вартостей у повному обсязі.

Поверненність отриманих у кредит вартостей має забезпечити поновлення кредитних ресурсів позичальника як необхідної умови продовження ним кредитної діяльності. Кредитор не повинен зазнати збитків під час повернення наданих ним кредитних вартостей у разі девальвації валюти позички; інфляції, яка призводить до знецінення грошової одиниці та загальної суми грошової позички. Тому кредитор має передбачити спеціальні заходи щодо забезпечення повернення позиченої вартості в повному обсязі.

Строковість надання коштів кредитором позичальникові

Цей принцип відображає необхідність повернення позички не тоді, коли цього захоче позичальник, а в чітко визначений строк, що зафіксований у кредитній угоді. Тимчасово вільні кошти кредитора надаються позичальникові на чітко визначений строк. Цей строк має бути узгоджений двома сторонами в момент їхнього вступу в кредитні відносини.

Принцип строковості випливає з цільового призначення позички, а тому конкретні строки її повернення визначаються залежно від тривалості кругообігу капіталу позичальника, для формування якого й призначалася позичена вартість.

Дотримання строковості позички відіграє важливу роль у забезпеченні економічних інтересів суб'єктів позички, в можливості подальшого продовження кредитних відносин сторін кредиту.

Порушення позичальником строків повернення отриманої позички для кредитора може бути достатньою підставою для застосування у відношенні до позичальника економічних санкцій.

Платність користування позиченими коштами

Цей принцип виражає необхідність повернення позичальником не тільки основної суми боргу, але додатково ще й сплати коштів як плати за право користуватися кредитними ресурсами. Стягнення плати за користування позичкою здійснюється шляхом сплати позичкового відсотка, що являє собою частину чистого доходу суспільства і сплачується як частина прибутку позичальника.

Ставка (чи норма) позичкового відсотка, що визначається як відношення суми річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми наданої позички і виступає як ціна кредитних ресурсів.

Економічною підставою платності користування позичкою є те, що передача кредитором тимчасово вільних коштів призводить до того, що він зазнає певних втрат. Він втрачає дохід, який міг би отримати, якби не вилучав з обороту частини коштів, що стали джерелом кредиту. Більше того, надання коштів у позичку супроводжується появою кредитних ризиків та можливих збитків від позички. Усе це змушує кредитора стягувати з позичальника плату за надані в позичку кошти.

Платність позички стимулює позичальника до найбільш ефективного використання отриманих у позичку чужих капіталів. Отже, у відсотковій ставці, що визначає розмір плати за позичку, перехрещуються інтереси кредитора і позичальника, а тому для нормального функціонування кредитних відносин дуже важливо і необхідно забезпечити розмір відсоткової ставки, що задовольняє як кредитора, так і позичальника.

Ціна позички відображає загальне співвідношення попиту та пропозиції на ринку позичкових капіталів і залежить від ряду чинників. До них належать, зокрема, циклічність розвитку ринкової економіки, темпи інфляції, ефективність державного кредитного регулювання, що здійснюється через облікову політику центрального банку в процесі надання ним позичок комерційним банкам, динамікою виробництва та обміну, що визначає потребу в позичених ресурсах потенційних позичальників, тощо.

Забезпеченість позички

Принцип забезпеченості позички виражає необхідність забезпечення захисту майнових інтересів кредитора при можливому порушенні позичальником прийнятих на себе зобов'язань. Принцип забезпеченості позички слугує захисту кредитора від неповернення боргу неплатоспроможним позичальником.

Забезпеченість позички практичний вираз набуває в наданні позички під заставу, якою може бути майно (нерухоме, рухоме, цінні папери, валютні цінності тощо), а також під зобов'язання третьої сторони, що гарантує кредиторові погашення боргу.

Цільове призначення позички

Цей принцип полягає у використанні економічними суб'єктами позичених коштів для здійснення конкретно визначених господарських процесів. Йдеться іде про те, що позичальник повинен заздалегідь чітко визначити, на що саме будуть використані позичені кошти. Використання цього принципу кредитування теж сприяє забезпеченню повернення позички.

Диференційований підхід до процесу кредитування

Сутність цього принципу кредитування полягає в необхідності індивідуального диференційованого підходу до будь-якого позичальника з боку кредитора при наданні

позички.

Для ефективного функціонування кредитних відносин необхідно дотримуватися всіх розглянутих принципів кредитування. Усі ці принципи між собою тісно пов'язані, всі вони випливають із сутності кредиту і тільки в комплексі здатні забезпечити його реалізацію.

Дотримання всіх принципів кредитування створює особливий кредитний механізм. Кредитний механізм, крім принципів кредитування, включає також кредитне планування і управління кредитом, умови й методи кредитування, способи їхнього кількісного регулювання. Цей кредитний механізм значною мірою сприяє досягненню стабільності грошей та динамічності розвитку ринкової економіки.

Запитання для самоконтролю

 • 1. Які загальні передумови та економічні чинники, що обумовлюють необхідність кредиту?
 • 2. У чому полягає сутність кредиту?
 • 3. Які основні ознаки кредитних відносин?
 • 4. Чи тотожні кредитні та грошові відносини?
 • 5. Які об'єкти та суб'єкти кредитних відносин?
 • 6. Яка матеріальна база забезпечення функціонування кредиту?
 • 7. Яка роль кредиту у відтворювальному процесі?
 • 8. У чому полягає роль кредиту в розвитку науково-технічного прогресу?
 • 9. Як треба розуміти сутність перерозподільчої функції кредиту?
 • 10. Які ще функції кредиту Ви знаєте?
 • 11. Які принципи кредитування Вам відомі?
 • 12. У чому сутність принципу поверненості кредиту?
 • 13. Яку сутність має принцип строковості кредиту?
 • 14. Як треба розуміти принцип платності користування позичкою?
 • 15. Чому необхідна забезпеченість позички ?
 • 16. Яка сутність цільового призначення позички?
 • 17. Чому необхідний диференційований підхід до процесу кредитування?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >