< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вимоги до інвестиційного проекту

Усі розрахунки в бізнес-плані необхідно робити в доларах США, застосовуючи офіційний курс НБУ на останню звітну дату.

ІП повинен містити певну інформацію, на підставі якої приймається рішення про надання кредиту ЄБРР.

 • 1. Опис проекту та його концепція.
 • 1.1. Цілі проекту. Сучасний стан проекту. Мета здійснення інвестицій: нове будівництво об'єкта; придбання об'єкта на стадії незавершеного будівництва для подальшого завершення; придбання готового до експлуатації об'єкта, що не потребує суттєвих додаткових інвестицій; придбання об'єкта, що експлуатується, з метою його розширення, модернізації, технічного переобладнання і впровадження більш прогресивних технологій; придбання технологій, обладнання та розміщення його на підготовлених площах; інші форми здійснення інвестицій (зазначити які).
 • 1.2. Ступінь готовності (розробленість та стан) ІП. Наявність проектно-кошторисної документації, погодженої з органами державного нагляду.
 • 1.3. Необхідний та загальний обсяг інвестицій для реалізації проекту: сума в національній валюті; сума в доларах СІНА за офіційним курсом НБУ.
 • 1.4. Період здійснення інвестицій. Вказується строк інвестування від початку реалізації проекту до моменту внесення останньої частини інвестицій (згідно із запланованим графіком інвестицій).
 • 1.6. Строк експлуатації об'єкта (до строку зміни або капітального ремонту основних фондів).
 • 1.6. Показники ефективності. Середньорічна сума доходу та чистого прибутку. Строк окупності інвестицій: відношення загального обсягу інвестицій до середньорічної суми прибутку.
 • 1.7. Державне й правове регулювання бізнесу (ліцензування, податкове і митне регулювання).
 • 1.8. Заплановані в проекті види продуктів і послуг (обґрунтувати вибір основних видів продукції та послуг, що планується до випуску). Обґрунтувати прибуток підприємства протягом виконання проекту.
 • 1.9. Графік здійснення проекту — календарний план. Обґрунтувати запланований обсяг виробництва у взаємозв'язку з виробничою потужністю встановленого обладнання.
 • 2. Строк та умови кредиту. Призначення кредиту. Сума. Валюта платежів. Строк користування. Тривалість пільгового періоду (термін відстрочки сплати основної суми боргу). Ставка відсотка, прийнята для розрахунків (рекомендована відсоткова ставка — 14 % річних). Періодичність погашення основної суми боргу (рекомендована періодичність — 1 раз на місяць). Періодичність сплати відсотків (рекомендована періодичність — 1 раз на місяць). Графік погашення основної суми боргу та сплати відсотків.
 • 3. Опис виробничої території, приміщень та інших основних засобів (обладнання), необхідних для здійснення проекту. Місцезнаходження виробничих приміщень, їх опис і технічна характеристика, якщо вони відрізняються від основних виробничих приміщень підприємства. Якщо проектом передбачається їх побудова, потрібно надати опис та характеристику згідно з проектно-кошторисною документацією. Площа та стан земельних ділянок. Забезпечення складськими приміщеннями, під'їзними шляхами, транспортними засобами для організації постачання та збуту. Інженерне забезпечення виробництва водою, електроенергією, газом, теплом, парою, іншими комунальними послугами (у табличній формі — річна потреба, запланований обсяг, джерела отримання).
 • 4. Процес виробництва. Детальний опис технологічного процесу виробництва. Опис потреби та наявність кваліфікованої робочої сили. Забезпечення випуску продукції сировиною та матеріалами, комплектуючими. Вартість та якість сировини, що постачається. Калькуляція собівартості виготовлення одиниці продукції (надання послуги), детальні розрахунки кожної статті витрат. Класифікація виробничих витрат за проектом за головними статтями витрат. Розрахунок обсягів виробництва та продажу за роками реалізації проекту для кожного виду продукції (послуг) окремо (табл. 8.2, 8.3).

Таблиця 8.2. Розрахунок вартості одиниці продукції

Стаття витрат

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Разом

 • 5. Збут товарів і послуг. Опис каналів та стратегії збуту: обсяг продажу, частка в загальному обсязі продажу на ринку, рівень попиту, строк товарного кредиту, форма оплати, умови доставки, спеціальні методи просування товарів на ринок за кожним каналом збуту, потенційні споживачі продукції.
 • 6. Маркетинг і реклама. Стратегія маркетингу (завоювання сегмента ринку в області (%), в Україні (%), за кордоном — СНД (% ), Східна Європа (%) тощо).

Стратегія проникнення на окремі регіональні ринки та методи просування товарів на ринок (реклама та ін.). Обґрунтування вибору обсягів виробництва та продажу.

Таблиця 8.3. Випуск продукції та послуг згідно з проектом (за кожним видом товарів і послуг)

Рік

Кількість

Ціна за одиницю продукції

Загальна сума

 • 6.1. Оцінка цільового сегмента ринку. Аналіз, що характеризує власну частку на ринку за період, який передує втіленню проекту, а також на період, що прогнозується. Вказати основні фактори споживання та фактори конкуренції.
 • 6.2. Попит. Маркетингова інформація за три попередні роки продажу, існуючий та попит, який прогнозується, продаж за кожним видом продукції протягом всього строку дії проекту з посиланням на компетентні джерела економічної і маркетингової інформації (у грошовому еквіваленті та натуральних одиницях): обсяги виробництва за проектом, ціни; потенційні споживачі продукції та можливі канали збуту; фактори, що сприятимуть підвищенню попиту.
 • 6.3. Конкуренти та їх ціни. Порівняльний аналіз, що характеризує головних конкурентів (місцевих та зарубіжних): рейтинг важливості, виробнича потужність, обсяги виробництва та продажу, частки розподілу ринку та можливість захоплення більшої частки ринку, якість продукції, собівартість продукції та можливість її зменшення, мінімальні та максимальні ціни конкурентів порівняно з пінами компанії за різними видами продукції, фінансове становище, орієнтовний місячний оборот і перспективи розвитку конкурентів.
 • 6.4. Конкурентоспроможність, основні відмінності, переваги продукції підприємства порівняно з конкурентами (функціональність, якість, дизайн, рівень цін, гарантії, післяпродажні послуги та ін.).
 • 6.5. Політика ціноутворення. Цінова стратегія на різних етапах.
 • 7. SWOT-аналіз, який відображає сильні та слабкі сторони підприємства, сприятливі та загрозливі умови зовнішнього оточення.
 • 7.1. Сильні сторони компанії.
 • 7.2. Слабкі сторони компанії.
 • 7.3. Зовнішні ризики. Вказати всі ризики, з якими може зіткнутися одержувач позики протягом усього строку дії проекту (наприклад, зміни в законодавстві, податковій системі).
 • 7.4. Внутрішні ризики. Вказати всі ризики, з якими може зіткнутися одержувач позики протягом усього строку дії проекту. Розділи щодо аналізу ризиків повинні містити не лише ідентифікацію видів ризиків, а й пропонувати заходи, що можуть запобігти їх виникненню або зменшити їх рівень.
 • 7.5. Аналіз чутливості. Вивчається вплив основних статей витрат і зниження обсягів продажу на потік коштів та прибутковість проекту.
 • 8. Фінансовий план проекту (табл. 8.4, 8.5).

У бізнес-плані розрахунки прогнозу прибутків та збитків необхідно робити окремо. Якщо життєвий цикл проекту (період розрахунку) — 1 рік, то обсяги продажу та інші показники слід розраховувати щоквартально. Якщо період розрахунку становить два і більше років, то розрахунки слід провести за роками проекту і за всією діяльністю підприємства з урахуванням проекту на всі роки його здійснення. У ряд. 7.12 мають враховуватися відсотки за всіма кредитами, що виникають протягом усього строку реалізації проекту.

Таблиця 8.4. Прогноз прибутків і збитків

в/п

Основні показника

Період

№...

Період

№...

Період

№...

1

2

3

4

5

1

Фізичний обсяг продажу, од.

2

Ціна продажу, дол. США

3

Обсяг продажу (1·2)

4

ПДВ

5

Акцизний збір

6

Чистий обсяг продажу (3-4-5)

7

Витрати:

7.1

сировина та матеріали

7.2

заробітна плата з нарахуваннями

7.3

оренда виробничих приміщень

7.4

амортизація

7.5

електрична та теплова енергія

7.6

інші комунальні платежі

7.7

відрядження

Закінчення табл. 8.4

1

2

3

4

5

7.8

ремонт і обслуговування обладнання та приміщень

7.9

транспорт і фрахт

7.10

накладні витрати

7.11

маркетинг і реклама

7.12

виплата відсотків та комісійних зборів за кредитами

7.13

інші витрати

8

Усього операційних витрат (7.1 + + 7.2 + ... + 7.13)

9

Платежі до місцевого та державного бюджетів

10

Прибуток до оподаткування (6-8-9)

11

Податок на прибуток

12

Чистий прибуток (10-11)

13

Погашення основної суми кредиту

14

Амортизація

15

Погашення невиплаченої частини боргу за іншими кредитами (якщо такі в)

16

Чистий грошовий потік (12 +14- -13-15)

17

Коефіцієнт обслуговування боргу (12 + 14 + 7.12): (13 + 15 + + 7.12)

При визначенні джерел фінансування та загальної вартості проекту в доларах США необхідно вказувати розрахунковий курс обміну долара США на гривню. За основу береться офіційний курс НБУ на останню звітну дату.

Власний внесок одержувача позики (спонсора) в проект у натуральній формі вказується за залишковою вартістю майна на підставі балансу на останню звітну дату (табл. 8.5).

 • 9. Товари та послуги, придбання яких фінансується цим кредитом.
 • 9.1. Перелік товарів і послуг (табл. 8.6).
 • 9.2. Вибір постачальників. Вибір постачальників подається за кожним видом товару окремо і здійснюється серед щонайменше трьох закордонних постачальників (табл. 8.7).

Постачальники обладнання і технічна допомога: а) джерела одержання техніки та технології, зовнішня технічна допомога в таких аспектах, як менеджмент, виробництво, маркетинг, фінанси тощо; 6) технічна допомога, яку надає постачальник. Якщо обладнання вже відібране, слід пояснити, яким чином відбувався процес відбору, закупівлі та постачання. Застосовані методи придбання; в) зауваження щодо окремих технічних особливостей та необхідного ноу-хау. Якщо фірма — одержувач позики керувалася будь-якими іншими факторами, їх також необхідно вказати в таблиці (крім наведених у табл. 8.7 критеріїв вибору постачальників).


Таблиця 8.5. Джерела фінансування і загальна вартість проекту, дол. США

Таблиця 8.6. Перелік товарів і послуг, які фінансуються цим проектом

з/п

Товар (послуга)

Фірма-поста-чальник

Країна походження

Кількість

Ціна, дол. США

Реквізити контракту (номер і дата)

1

2

Разом

Таблиця 8.7. Вибір постачальника

№ з/п

Вид товару

Фірма-постачальник

Країна походження

Ціна, дол. США

Строки та умови платежу

Умови поставки

Гарантійний період

Умови гарантійного обслуговування

Наявність сертифікатів

Рейтингова оцінка

 • 10. Вплив на навколишнє середовище. Стисло описати майбутній вплив проекту на навколишнє середовище, перерахувати всі документи й дозволи, зокрема від місцевих органів влади, наявність яких є обов'язковою для реалізації проекту. Описати, яким чином забезпечується додержання нормативів вжитих запобіжних заходів, зосередивши особливу увагу на небезпечному впливі, якщо такий е в проекті, що кредитується, на здоров'я людини. Зміни законодавства, екологічні ризики підприємства (збільшення капітальних витрат, збільшення експлуатаційних витрат, скорочення виробництва та ін.) та заходи із запобігання.
 • 11. Економічний вплив проекту" Кількість робочих місць, що створюються; сприяння експорту продукції — очікуваний обсяг продажу; витіснення імпорту за рахунок внутрішнього виробництва; підвищення продуктивності, поліпшення якості продукції; розвиток менеджменту; ресурсозберігаючі технології; потік надходжень від проекту до державного бюджету (ПДВ, акцизний збір, податок на прибуток, місцеві податки).
 • 12. Запропоноване забезпечення кредиту (табл. 8.8).

Таблиця 8.8. Перелік майна, що пропонується під заставу

№ а/п

Найменування предмета застави

Рік випуску (для обладнання, машин і механізмів)

Дата введення в експлуатацію

Період експлуатації, який планується, років

Балансова вартість

грн

дол. США

1

2

Разом

Контрольні запитання і завдання

 • 1. Розкажіть, що таке інвестиційний проект та які його види?
 • 2. Опишіть вимоги до розробки інвестиційний проектів.
 • 3. Як здійснюється класифікація інвестиційних проектів та яка їх характеристика?
 • 4. У чому полягає бізнес-планування інвестиційного проекту?
 • 5. Опишіть розділи бізнес-плану інвестиційного проекту.
 • 6. Які існують міжнародні фінансові організації (МФО) та розкрийте їх вимоги до інвестиційних проектів?
 • 7. Розкажіть про умови кредитування МФО та їх критерії.
 • 8. Вкажіть основні документи отримання кредиту для інвестиційного проекту.
 • 9. Як здійснюється експертиза інвестиційних проектів?

Література

 • 1. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. — 2008. — № 11. — С. 803—458.
 • 2. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38. — С. 1069—1083.
 • 3. Закон України "Про інвестиційну діяльність" // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 47. — С. 1361—1369.
 • 4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. — К.: СП "Итем ЛТД": Юнайтед Лондон Трейд Лимитед, 1995. — 448 с.
 • 5. Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко T.І., Коюда О.П. Проблеми розвитку інвестиційної діяльності: Монографія / За заг. ред. В.М. Гриньової. — X.: ХДЕУ, 2002. — 464 с.

 • 6. Інвестиційна діяльність: Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту з залученням коштів іноземного інвестора: Методичні рекомендації. — Суми: Ініціатива, 1998. — 34 с.
 • 7. Інвестування: Навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда; За заг. ред. В.М. Гриньової. — X.: Інжек, 2003.— 320 с.
 • 8. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда, Ю.М. Великий. — 2-ге вид., доопр. і доп. — X.: Інжек, 2005. — 664 с.
 • 9. Реверчук С.К., Реверчук Н.И., Скоморович П. та ін. Інвестологія: наука про інвестування: Навч. посіб. / За ред. д-ра екон. наук, проф. С.К. Реверчука. — К.: Атіка, 2001. — 264 с.
 • 10. Пересада OA. Моніторинг інвестиційних проектів // Фінанси України. — 2001. — № 4. — С 85—89.
 • 11. Пересада OA. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Либра, 1996. — 344 с.
 • 12. Савчук В.Л., Прилипко С.Л., Величко Е.Т. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. — К.: Абсолют-В: Эльга, 1999. — 304 с.
 • 13. Фінансовий менеджмент: Навч посіб. / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. — К.: ЦУЛ, 2002. — 496с.
 • 14. Яковлев А.Л. Управління інвестиційною та інноваційною діяльністю на основі проектного аналізу: Навч. посіб. — К.: УАДУ, 1998.— 120 с.
 • 15. http: //www.ir.org.ua.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >