< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Принципи формування організаційних структур управління виробництвом

Проектування та раціоналізація діючих організаційних структур управління можуть відбуватися лише на чітко науковій методологічній основі, якою є система принципів формування організаційних структур управління. Розглянемо такі принципи:

 • 1) єдності мети, що передбачає наявність чітко сформульованої мети або цілей фірми;
 • 2) первинності функцій і вторинності структурах побудова організаційної структури має базуватися на наявності складу та змісту функцій управління;
 • 3) функціональної замкненості підрозділів апарату управління: коло завдань для кожного структурного підрозділу має бути чітко орієнтованим на досягнення мети управління з відповідної функції;
 • 4) простоти організаційної структури; чим простіше та чіткіше побудовано структуру управління, тим легше персоналові зрозуміти і пристосуватися до певної форми управління й активно брати участь у реалізації мети фірми;
 • 5) єдності розпорядництва: працівник повинен отримувати накази лише від одного начальника;
 • 6) визначення оптимальної норми керованості*, чисельність підлеглих, підпорядкованих одному керівникові, має бути обмеженою;
 • 7) установлення оптимального співвідношення централізованих і децентралізованих форм управління, в усіх організаціях є певний рівень децентралізації, оскільки абсолютна централізація практично неможлива;
 • 8) зворотного зв'язку, допомогою якого забезпечується можливість здійснення постійного контролю за результатами функціонування системи та створюються умови для її корегування;
 • 9) відповідності, згідно з яким обсяг повноважень має відповідати делегованій відповідальності.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

Питання для самостійного вивчення

 • 1. Проектування робіт в організації: аналіз виробничих операцій, проектування робіт. Методи проектування робіт (ротація робіт, розширення та збагачення роботи).
 • 2. Модель характеристики роботи Р. Хекмана.
 • 3. Департаменталізація, групування працівників організації за функціями, продуктами, розміщенням підрозділів та за споживачами.
 • 4. Делегування повноважень. Елементи процесу делегування.
 • 5. Типи повноважень: лінійні, штабні, функціональні. Діапазон контролю. Фактори, які визначають діапазон контролю.
 • 6. Висока та плоска структури управління.
 • 7. Механізми координації. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації; тимчасові робочі групи; комісії.
 • 8. Нетрадиційні засоби координації: лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, дивізійна, матрична організаційні структури.
 • 9. Фактори формування організаційної структури управління. Переваги й недоліки різних типів організаційних структур. Методи вибору типу організаційної структури.
 • 10. Сутність організаційних змій. Процес організаційних змій. Модель процесу організаційних змін К. Левіпа. Етапи процесу організаційних змін: визначення цілей; діагноз; планування й вибір техніки змін; упровадження змій; контроль, оцінювання та корекція процесів організаційних змін. Причини опору організаційним змінам. Методи подолання опору. Вибір тактики проведення організаційних змій.

Теми рефератів

 • 1. Характеристика процесу передавання повноважень.
 • 2. Переваги та недоліки організаційних структур управління.
 • 3. Основні методи оцінювання організаційних структур управління.
 • 4. Сутність і роль моделі раціональної бюрократії М, Вебера.
 • 5. Тенденції розвитку ЗБД на сучасному етапі.
 • 6. Фактична, раціональна та бажала органіграми лінійно-функціональної структури управління підприємством.

Запитання та завдання для самоконтролю

 • 1. Поясніть, у чому полягає сутність поняття "організація". Організація як функція менеджменту.
 • 2. Яким вимогам має відповідати організаційна структура управління?
 • 3. Охарактеризуйте бюрократичну організаційну структуру. Визначте її переваги та недоліки. Наведіть приклади бюрократичних типів.
 • 4. Які ви знаєте адаптивні організаційні структури? З'ясуйте їх переваги та недоліки.
 • 5. Які вам відомі основні принципи формування організаційних структур управління?
 • 6. Які нові вимоги до побудови організаційних структур управління підприємствами виникають на сучасному сталі розвитку економіки України?

Питання до семінарського заняття

 • 1. Основи теорії організації.
 • 2. Основи організаційного проектування.
 • 3. Типи організаційних структур управління.
 • 4. Управління організаційними змінами.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >