< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Психологічні особливості дитячої праці

ПЛАН

 • 1. Елементи трудової діяльності в ранньому дитинстві
 • 2. Значення трудової діяльності дошкільника та розвиток її структури
 • 2.1. Трудова діяльність дошкільника як передумова професійного самовизначення
 • 2.2. Взаємозв'язок трудової діяльності та гри дошкільника
 • 2.3. Розвиток компонентів структури трудової діяльності дошкільника
 • 3. Оволодіння дошкільником новими видами й формами праці
 • 4. Розвиток співпраці дошкільника з однолітками

Література

 • 1. Вольцис К. О. О воспитании целенаправленности у детей в процессе совместного труда // Дошкольное воспитание. - 1972. -№ 1. - С. 13-17.
 • 2. Воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Л. Н. Про-колиенко. - К.: Рад школа, 1991. - 368 с.
 • 3. Индивидуальный подход к детям в воспитательно-образовательном процессе детского сада.: Метод. реком. / Под ред В. К. Котырло, С. Е. Кулачковской . - К.: Рад. школа, 1989. - 88 с.
 • 4. Коломинский Я. Л. Психология детского коллектива. - Минск: Народная асвета,1984. - 240 с.
 • 5. Логинова В., Мотирина Л. Формирование представления о труде взрослых // Дошкольное воспитание. - 1970. - № 10. - С. 56-63.
 • 6. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. - К.: Вища школа.1974. -С. 97-105.
 • 7. Маркова Т. А Воспитание трудолюбия у дошкольников. - М.: Просвещение, 1991. - 12 с.
 • 8. Машовець М. Даруємо радість праці // Дошкільне виховання. -
 • 2006. - № 5. - С. 7-9; № 6. - С. 10211.
 • 9. Неверович Я. З. Начальные формы трудовой деятельности у детей дошкольного возраста / Психология личности и деятельности дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца и Д. Б. Эльконина. - М., 1965. - С.158-189.
 • 10. Островская Л.Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников. - М.: Просвещение, 1990. - 160 с.
 • 11. Психология совместного труда детей / Под ред. Я. Л. Коло-минского.- Минск: 1987.- С. 5-76.
 • 12. Сенько Т. Шестилетки: труд и признание в группе // Дошкольное воспитание. - 1986. - № 7. - С. 47-50.
 • 13. Смирнова Е. О. Психология ребенка от рождения до 7 лет. -М.: Школа-Пресс, 1997. -383 с.
 • 14. Сергеева Д. В. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. - М., 1987.
 • 15. Субботский Е. В. Психология отношений партнерства у дошкольников. - М.: Изд-во МГУ, 1976. - 144 с.
 • 16. Урунтаева Г. А. Дошкольная психология. - М.: Изд. Центр "Академия", 1997. - С. 51-64.

Елементи трудової діяльності в ранньому дитинстві

Праця - діяльність, спрямована на виробництво суспільно-корисних продуктів (матеріальних або ідеальних). Цілі діяльностей визначаються не особистими потребами, а задаються суспільством. Праця - діяльність соціальна за природою (цілями) і за характером (неможлива без розподілу праці). Праця є необхідною умовою появи і розвитку свідомості. Застосування і виготовлення знарядь відрізняє працю від простого привласнення продуктів природи. В праці людина керується об'єктивними властивостями предметів, а не їх біологічним значенням. Виникають пізнавальні потреби в з'ясуванні цих властивостей, внаслідок чого розвиваються вищі процеси переробки інформації: мислення і уява. Дитяча праця - умова виховання моральних, товариських якостей, умінь взаємодії з ровесниками та старшими.

Основними різновидами дитячої праці протягом дошкільного дитинства виступають трудові справи - обов'язкові (самообслуговування, щоденна допомога старшим, співпраця з однолітками та дорослими) та за інтересами (індивідуальна робота, доручення, співпраця з дітьми та дорослими) (М. Машовець).

Досвід дитини раннього віку інтенсивно збагачується завдяки постійному включенню у спілкування та взаємодію з дорослими, які виконують різноманітні трудові процеси. Спостереження за працею дорослого розкриває перед дитиною значення праці: мама пришиває ґудзики на сорочку для батька; в'яже шкарпетки, щоб доньці взимку було тепло тощо. Активність малюка спонукає його включатись у спільну з дорослим діяльність, допомагати їм: малюк бере до рук віник, коли мама починає підмітати; несе лійку, щоб сестричка полила квіти. Зрозуміло, що результати такої допомоги ще не влаштовують дорослого - дитина не володіє достатніми вміннями та навичками. На перших етапах появи трудової діяльності виразно переважає її мотиваційна сторона. Прагнення дитини працювати спільно з дорослим лежить в основі вироблення таких важливих якостей особистості, як працьовитість, наполегливість тощо.

Іншим сприятливим моментом для розвитку елементів трудової діяльності у дошкільному віці є стрімке оволодіння дитиною світом предметів, діями з ними. Водночас предметні дії є основою і трудової діяльності, у ході якої предмети зазнають послідовних, планомірних, доцільних перетворень. Предметно-маніпулятивна гра та трудова діяльність тісно пов'язані у дитини раннього віку, чітко не відокремлюються в її свідомості. Головне для дитини - процес виконання трудових дій, а не результат, тому дитина часто не доводить справи до кінця, не звертає уваги на неякісне виконання. Слабо розвинені на цьому етапі необхідні навички та вміння у володінні знаряддями праці, доступними дитині: лопаткою, віником, лійкою тощо.

Важливою віхою у процесі становлення трудової діяльності є усвідомлення дитиною в кінці 3-го року життя значущості результату своєї праці. Таке усвідомлення виникає у зв'язку з прагненням малюка отримати схвалення дорослого, привернути його увагу до своїх досягнень. Зростає бажання дитини діяти самостійно, що стимулює оволодіння нею знаряддями праці. Складаються сприятливі умови для формування в дитини орієнтації на якісний результат, на розуміння його значущості для оточуючих - насамперед, для близьких дорослих (мами, бабусі), для інших дітей (братика, сестрички). Дитина вже розуміє, що коли чисто витерти помиту чашку для меншого братика, то він зможе краще втримати її у своїх ручках. Поступово на основі розуміння дитиною важливості її трудових дій для оточуючих складаються суспільні мотиви праці.

Відокремлення результату праці від її процесу в свідомості дитини сприяє становленню її до кінця раннього віку як суб'єкта діяльності, свідченням чого є поява у мовленні малюка займенника "Я" та власного імені. Водночас, зростає розуміння зв'язку між власними трудовими діями малюка та якістю отримуваного результату праці. У дитини виникає здатність передбачати результат своїх дій за виконуваним процесом праці: якщо всі іграшки покласти на свої місця, то у кімнаті буде прибрано. Уявлення про майбутній результат становить психологічну умову появи дій планування та контролю. У мовленні дитини з'являються дієслова у майбутньому часі, що вказують на планування нею своїх дій: "приберу", "витру", "допоможу".

Успіхи у розвитку предметних та трудових дій, у засвоєнні навичок самообслуговування призводять до появи автоматизованих дій з добре знайомими дитині знаряддями та предметами.

Як відзначає Г.О.Урунтаєва, у трудовій діяльності вирізняються результативні дії, спрямовані на перетворення предметів, та передумови продуктивних дій, що передбачають створення чогось нового. Такі дії спостерігаються лише у співпраці з дорослим - малюк разом з мамою ліпить вареники, готуючи обід для родини. Самостійно одержати новий продукт дитина ще не може.

ВИСНОВКИ про розвиток передумов трудової діяльності у ранньому віці:

 • - закладається мотиваційна сторона трудової діяльності дитини, джерелом якої слугує потреба у співпраці та взаємодії із дорослим, прагнення діяти як дорослий;
 • - передумови трудової діяльності складаються на основі предметної діяльності малюка і пов'язані з розвитком його самосвідомості та особистості;
 • - відбувається засвоєння автоматизованих дій і формування на їх основі перших найпростіших трудових умінь і навичок;
 • - дитина відмежовує себе від своїх дій, що сприяє усвідомленню нею результату діяльності та його зв'язку з виконаними діями;
 • - дитина прагне до досягнення результату своїх дій і отримання його оцінки дорослим.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >