< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відкриття інших бюджетних рахунків та рахунків для обліку операцій з фінансування бюджетів

Структурні підрозділи органів Державного казначейства (управління та/або відділи) для відкриття інших бюджетних рахунків подають такі документи:

 • - службову записку про відкриття рахунків за підписом керівника структурного підрозділу, який розпоряджається цим рахунком із візою Голови Державного казначейства (його заступника) чи начальника Управління державного казначейства;
 • - зразки підписів керівника структурного підрозділу та/або його заступника (яким, відповідно до чинного законодавства та установчих документів, надано право підпису розпорядчих документів), завірені Головою Державного казначейства України чи начальником Управління Державного казначейства України.

На кожний структурний підрозділ формуються особові справи.

Бюджетні рахунки структурним підрозділам відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду.

Днем відкриття рахунків вважається дата візування службової записки Головою Державного казначейства України (його заступником) чи начальником Управління Державного казначейства України.

Відкриття небюджетних рахунків

Для відкриття не-бюджетних рахунків підприємства, установи, організації подають до органів Державного казначейства такі документи:

 • - заяву про відкриття рахунків встановленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера або іншої посадової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;
 • - копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;
 • - копію зареєстрованого належним чином установчого документа (статуту, положення, установчого договору), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують.

Установи та організації, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

 • - копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);
 • - картку із зразками підписів осіб у двох примірниках, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів клієнта надано право розпоряджатись рахунком та підписувати розрахункові документи, завірену нотаріально або установою вищого рівня в установленому порядку. Картка містить також зразок відбитка печатки.

Якщо в картці зразок підпису першого керівника не наведено, то орган Державного казначейства має право вимагатити письмове підтвердження про надання права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом першого керівника та відбитком печатки клієнта.

Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису. Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

У випадку тимчасового надання особі права першого чи другого підпису подаються тимчасова картка із зразками підписів тимчасово уповноважених осіб та копія відповідного документа (наказ, протокол тощо), що підтверджує ці повноваження.

У населених пунктах, де відсутні нотаріальні контори чи приватні нотаріуси, картки засвідчуються сільською, селищною, районною радою.

Органи державної влади, які не мають установи вищого рівня, подають картки, засвідчені підписами керівників та головних бухгалтерів цих органів;

 • - копію документа, що підтверджує реєстрацію клієнта у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;
 • - копії страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію клієнта у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування внаслідок тимчасової втрати працездатності як платника страхових внесків, засвідчені органом, що їх видав, або нотаріально.

Інформація про те, що клієнт не є платником страхових внесків, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація";

- копію документа, що підтверджує встановлення клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально.

Днем відкриття рахунку вважається дата, зазначена в заяві про відкриття рахунку в розділі "Відмітки органу Державного казначейства".

У випадку відкриття небюджетного рахунку до отримання органами Державного казначейства від власника рахунку повідомлення про взяття рахунку на облік податковим органом операції за небюджетним рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

Датою початку операцій за видатками на небюджетному рахунку, відкритому в органах Державного казначейства, є дата реєстрації отриманого органом Державного казначейства повідомлення про взяття рахунку на облік податковим органом.

На кожне підприємство, установу чи організацію формується особова справа, яка містить усі необхідні документи.

У випадку реорганізації установи/організації (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення), зміни назви, підпорядкованості рахунки такого підприємства, установи, організації закриваються.

Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Державного казначейства особи, які мають відповідні повноваження. При зміні особи (осіб), яка (які) має (мають) право підпису, уповноважена особа (особи) повинна (повинні) подати до органу Державного казначейства картки із зразками підпису та пред'явити паспорт.

Якщо серед осіб, які мають право першого чи другого підписів, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, зазначені особи зобов'язані додатково подати документи, що підтверджують законність їх перебування на території України. Копії зазначених документів залишаються у справі.

Уповноважений працівник органу Державного казначейства в присутності осіб, які відкривають рахунки, робить копії сторінок паспорта (що містять фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, а за наявності - інформацію про місце проживання громадянина) або документа, що його замінює.

У випадку отримання документів на відкриття рахунків органи Державного казначейства зобов'язані перевіряти подані документи, зокрема:

 • - підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитком печатки;
 • - свідоцтво про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності має відповідати встановленим вимогам;
 • - посвідчувальні написи нотаріуса на документах визнаються, якщо вони відповідають встановленим вимогам.

Закриття рахунків в органах Державного казначейства. Бюджетні рахунки, відкриті в поточному бюджетному періоді, закриваються не пізніше 31 грудня або на останній день іншого бюджетного періоду. За виняткових обставин Міністр фінансів України може визначити інший термін закриття рахунків, який повинен настати не пізніше як через п'ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду.

У випадку змін у чинному законодавстві бюджетні рахунки можуть закриватися (відкриватися) протягом поточного бюджетного періоду.

Рахунки за надходженнями закриваються органами Державного казначейства на підставі заяв відділень або відповідних структурних підрозділів та функціональних управлінь Державного казначейства.

Рахунки розпорядників і одержувачів коштів при реорганізації установи/організації (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення), зміні назви, підпорядкованості закриваються на підставі:

 • - заяви власника рахунку;
 • - рішення органу, на який законом покладено функції ліквідації або реорганізації підприємства, установи чи організації;
 • - інших випадків, передбачених чинним законодавством України.

У випадку наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів орган Державного казначейства на підставі платіжного доручення власника рахунку перераховує такі залишки на інший рахунок, відкритий цією установою, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством.

Відповідно до нормативних документів Національного банку України, особова справа з оформлення рахунку зберігається в органі Державного казначейства протягом 5 років з моменту закриття рахунку.

8 Бюджетний менеджмент

При ліквідації установи/організації для проведення ліквідаційної процедури до органу Державного казначейства клієнт подає такі документи:

 • - рішення про ліквідацію установи/організації (оригінал або копію, засвідчені в установленому порядку);
 • - наказ про створення ліквідаційної комісії;
 • - картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально. Картка містить зразки підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитка печатки установи/організації, що ліквідовується [7].
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >