< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структура і склад служби контролінгу на підприємстві

Введення в організаційну структуру вітчизняних підприємств служби контролінгу є дуже новим явищем, від правильності рішення якого залежить ефективність і якість роботи цієї служби. Рішенню цієї задачі, на наш погляд, повинне передувати:

 • - вивчення усіх відомих типів організаційних структур; їхніх переваг і недоліків; доцільність упровадження системи контролінгу;
 • - вивчення організаційних структур західних підприємств, що успішно практикують систему контролінгу; їхня критична оцінка і можливість адаптації на. вітчизняних підприємствах.

Вивчення організаційних структур різних типів приводить нас до думки про однаковість у порядку формування елементів організації структури, тобто розробки її зверху вниз. Отже, первісною задачею є поділ підприємства на широкі сфери, що входить у компетенцію менеджерів вищого рівня, а потім постановка конкретних задач, що доручається менеджерам середньої і нижчої ланок.

Послідовність дій керівництва при проектуванні організаційної структури (рис. 12.2) має загальні напрямки, що можуть поглиблюватися і конкретизуватися в залежності від обраної організаційної структури, а також від особливостей, цілей і задач конкретного підприємства. Однак варто звернути увагу на те, що основою організаційної структури служать плани підприємства, яким властиво змінюватися. Ці зміни спричиняють відповідні зміни й у структурі. У зв'язку з цим до процесу зміни організаційної структури варто відноситися як до постійно діючого процесу реорганізації. А керівництву підприємств варто регулярно оцінювати ступінь адекватності своїх організаційних структур і змінювати їх так, як цього вимагають зовнішні і внутрішні умови.

Вивчення альтернативних підходів до побудови організаційних структур на підприємстві дозволяє сконцентруватися на особливостях кожної з них для того, щоб виділити позитивні і негативні моменти, а також оцінити ступінь доцільності впровадження служби контролінгу в ту чи іншу структурну організацію.

Служба контролінгу (СК) є самостійним структурним підрозділом підприємства, що діє на підставі Статуту підприємства та Положення і підпорядковане безпосередньо керівнику підприємства.

У своїй роботі СК керується Законом України "Про зайнятість населення", КЗпП, чинними законодавчими актами України, рішеннями Кабінету міністрів України, органів місцевого самоврядування та цим Положенням.

Керівництво діяльністю СК здійснюється начальником, який призначається і звільняється керівником підприємства і підпорядковується керівнику підприємства.

Структура і чисельність СК визначаються штатним розкладом, який затверджується керівником підприємства.

СК проводить свою роботу за річними та перспективними планами, що затверджуються керівником підприємства.

Послідовність дій при проектуванні будь-якої організаційної структури

Рис. 12.2. Послідовність дій при проектуванні будь-якої організаційної структури

Основні завдання служби контролінгу

 • - координація управлінської діяльності по досягненню цілей підприємства.
 • - інформаційна і консультаційна підтримка прийняття управлінських рішень.
 • - створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної системи управління підприємством.
 • - забезпечення раціональності управлінського процесу.
 • - впровадження систем планування, контролю й аналізу діяльності.
 • - забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи підприємства.
 • - розробка, впровадження форм і методів роботи по удосконаленню якості системи управління підприємством.
 • - розробка та здійснення заходів щодо реалізації політики з удосконалення якості системи управління підприємством.
 • - методичне і організаційне керівництво роботою з питань удосконалення якості системи управління підприємством.
 • - вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи з питань удосконалення якості системи управління підприємством.
 • - організація роботи по впровадженню сучасних технологій з контролінгу у процес управління підприємством, їх нормативно-методичне та програмне забезпечення.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >