< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

Статистика витрат підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

Основні напрями та показники статистичного вивчення витрат підприємств. Джерела інформаційного забезпечення

Статистична оцінка процесів використання ресурсів підприємств здійснюється на підставі показників витрат на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг). Концептуальна мета статистики витрат підприємств полягає у виявленні та кількісній оцінці закономірностей їх формування та динаміки, взаємозв'язків між окремими складовими у різних видах економічної діяльності, ресурсами та результатами господарської діяльності, а, відповідно, - їх ефективності.

Основні напрями статистичного вивчення витрат підприємств, за допомогою яких реалізується концептуальна мета, ілюструє рис. 8.1.

Статистичне вивчення витрат підприємств та їх складу за економічними елементами забезпечує інформаційну базу розрахунків макроекономічних показників, а саме:

  • - показник "матеріальні витрати" на мікрорівні формує основу показника "проміжне споживання" на макрорівні у схемі розрахунку ВВП виробничим методом (Валовий випуск - Проміжне споживання = Валова додана вартість);
  • - показник "фонд оплати праці" у звітності підприємств з праці використовується для розрахунку валової доданої вартості, а, відповідно, - у схемі розрахунку ВВП за доходами;
  • - показник "амортизація" у складі операційних витрат з реалізованої продукції у процесі узагальнення даних про витрати підприємств агрегується у "споживання основного капіталу" і використовується для розрахунку основних макроекономічних показників на чистій основі (наприклад, ВВП - Споживання основного капіталу = Чистий внутрішній продукт).

Передбачений програмою структурної статистики розподіл складових операційних витрат з реалізованої продукції за видами економічної діяльності дає змогу оцінити структуру проміжного споживання, валової доданої вартості, споживання основного капіталу за секціями КВЕД та інституційними секторами економіки.

Для вивчення рівня доходів зайнятого населення, що перебуває у статусі найманих працівників, привабливості та ціни праці у різних видах економічної діяльності ключове значення має вивчення витрат підприємств на оплату праці. Вони складаються з фонду оплати праці та інших витрат, які не входять до цього фонду, а саме: витрат на оплату житла працівникам, їх професійне навчання, харчування, культурно-побутове обслуговування.

Детальніше вивчення складових матеріальних витрат підприємств на макрорівні, зокрема витрат різних видів палива, тепла та електроенергії, дає змогу оцінити ефективність витрат національної економіки та галузей її реального сектору з точки зору раціонального використання енерго- та матеріаломісткості продукції, а також забезпечує інформаційну базу для складання енергетичних балансів у частині показників витрат енергоресурсів.

Для статистичної оцінки структури витрат на галузевому рівні та аналізу міжгалузевих зв'язків на макрорівні за схемою "витрати-випуск" важливе значення має вивчення витрат у розрізі споживання продукції і послуг підприємств різних видів діяльності. З цією метою запроваджене спеціальне обстеження підприємств за формою № 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)".

Невід'ємною складовою витрат підприємств, які зацікавлені у конкурентоспроможності своєї продукції та тривалому функціонуванні на ринку, є витрати на інновації. З точки зору важливості цього виду витрат статистика детально вивчає їх обсяг і склад за напрямами здійснення (дослідження і розробки; придбання інших зовнішніх знань; машин, обладнання, програмного забезпечення тощо), джерелами фінансування (власні кошти, державний бюджет, іноземні інвестори тощо), а також результатами здійснення, якими є різні типи інновацій підприємств.

Основні напрями та показники статистичного вивчення витрат підприємств

Рис. 8.1. Основні напрями та показники статистичного вивчення витрат підприємств

Для вирішення основних завдань статистичної оцінки витрат підприємств використовуються первинні дані державних статистичних спостережень, дані фінансової звітності підприємств, а також адміністративні дані, а саме:

  • - для статистичної оцінки загального обсягу витрат, їх складу, у тому числі витрат на інформатизацію - державні статистичні спостереження у галузі структурної статистики підприємств за формою № 1 - підприємництво (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства" та для малих підприємств на вибірковій основі - за формою № 1 - підприємництво (коротка) (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства));
  • - для аналізу міжгалузевих зв'язків у процесі виробництва і споживання продукції - вибіркові обстеження підприємств за формою № 1 - споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг);
  • - для вивчення витрат підприємств на оплату праці - державні статистичні спостереження великих і середніх підприємств на суцільній основі та малих підприємств на вибірковій основі за формами № 1-ПВ (місячна) і (квартальна) "Звіт з праці", № 1-РС (річна, один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили";
  • - для вивчення загальних і питомих витрат підприємств, витрат палива, електроенергії - № 4-мтп (місячна) і (річна) "Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти"; № 11-мтп (річна) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії"; № 11-ер "Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії)); № 11-мтп (паливо) "Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт"; № 11-мтп (вер) "Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів";
  • - для вивчення витрат підприємств, пов'язаних з інноваційною діяльністю та її результатів - державні статистичні спостереження промислових підприємств за формою № 1-інновація (річна) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства", обстеження підприємств різних видів діяльності за формою № ІНН "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за період 200Х-20Х+2 рр.)>, інші обстеження.

Оцінку та аналіз витрат підприємств за складовими звичайної діяльності (операційної, фінансової та інвестиційної) та у зв'язку з надзвичайними подіями можна здійснити на основі фінансової звітності підприємств, а саме форми № 2 "Звіт про фінансові результати". Вивчення витрат і результатів діяльності підприємства за його пріоритетними звітними сегментами (господарськими, географічними, виробничими, збутовими) забезпечує Додаток до приміток річної фінансової звітності "Інформація за сегментами".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >