< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Банківський менеджмент

Основи банківського менеджменту

Банківський менеджмент - це мистецтво управління всіма процесами та відносинами, які характеризують діяльність банку. Під процесами та відносинами розуміють сукупність фінансових, економічних, організаційних і соціальних сфер банківської діяльності.

Об'єкт банківського менеджменту - комерційний банк разом з усіма аспектами банківської діяльності у взаємозв'язку з політико-правовим та соціально-економічним середовищем. У поняття "комерційний банк" вкладається широкий смисл, тому об'єкти управління можна конкретизувати так: власний капітал; залучені та запозичені кошти; активи; фінансовий інструментарій; методологія; організаційні структури; банківські продукти; персонал; інформаційні потоки; внутрішньобанківські операції; матеріально-технічна база; облік і звітність; фінансові результати і податки; безпека; зв'язки з громадськістю.

Суб'єкт управління - це відповідальна особа чи група осіб, уповноважена приймати управлінські рішення та нести відповідальність за ефективне управління банком. У комерційному банку суб'єктами управління є члени Правління банку, члени Ради директорів банку, особи, що обіймають керівні посади (керівництво), команда менеджерів, котрі безпосередньо здійснюють процес управління. Усі суб'єкти управління часто об'єднують під однією назвою - менеджмент (керівний склад) банку.

об

банківський менеджмент характеризується принципами:

основні функції банківського менеджменту

Інструментарій банківського менеджменту включає сукупність методів, прийомів, засобів та форм досягнення цілей і виконання завдань, поставлених перед банківською установою.

Інструментарій банківського менеджменту

Ефективність процесу управління залежить від здатності передбачати майбутнє, мислити на перспективу й пильно контролювати ризики. Визначальними є також якість підготовки й рівень професіоналізму, компетентності всього персоналу банку. Крім того, успіх цієї справи неможливий без пріоритету загальнолюдських цінностей у системі цінностей банку. Як бачимо, більшість перелічених ознак не підлягають кількісному вимірюванню і належать до групи якісних характеристик банківського менеджменту.

Цілі та завдання, котрих прагне досягти банк, зумовлюють формування стратегії, тактики та визначають ефективність менеджменту.

Стратегічна мета діяльності банку не виключає існування множини інших цілей та завдань у різних сферах управління банком. Отже, перелік завдань, що постають перед банківським менеджментом і потребують ефективного вирішення досить різноманітний.

завдання банківського менеджменту

Сучасний комерційний банк є організацією з кількома рівнями управління й операційної діяльності, між якими існують складні взаємозв'язки. Багатогранність та універсальний характер діяльності більшості комерційних банків постійно ускладнюють управлінські системи, що зумовлює виокремлення основних напрямів банківського менеджменту.

Банківський менеджмент за спрямуванням управлінських рішень

банківський менеджмент за ознакою спрямування управлінських рішень та часовим горизонтом поділяють на:

стратегічний банківський менеджмент

організаційний банківський менеджмент

Отже, між стратегічним та операційним менеджментом існує тісний взаємозв'язок, адже оперативні управлінські рішення є елементом виконання стратегії та спрямовані на досягнення перспективних цілей банку

напрями діяльності банківського менеджмента

Фінансовий банківський менеджмент спрямовано на управління банківськими операціями, управління фінансовими результатами банківської діяльності, управління фінансовими ризиками та економічними нормативами

Фінансовий банківський менеджмент

Функціональна модель фінансового менеджменту банку

Функціональна модель фінансового менеджменту банку

Інформаційною базою фінансового менеджменту є внутрішня інформація бухгалтерського обліку (фінансового, управлінського, статистичного), внутрішньобанківська правова й нормативна бази, зовнішня економічна інформація (фінансова, макроекономічна й статистична), правова й нормативна бази законодавчих і регулюючих органів.

Організаційний банківський менеджмент спрямовано на вирішення проблем раціональної організації й управління колективом, створення організаційних структур і систем забезпечення діяльності банку

Організаційний банківський менеджмент

Організація контролю банківської діяльності

Організація контролю банківської діяльності має на меті забезпечення стійкої та надійної роботи банку, що відповідала б нормам чинного законодавства

Організація контролю банківської діяльності

Внутрішній аудит банку - це незалежна експертна діяльність аудиторської служби банку для перевірки і оцінки адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю та якості виконання посадових обов'язків співробітниками банку. Внутрішній аудит передбачає отримання в документальній формі процедур і опису методів, які застосовуються банком для здійснення внутрішнього контролю.

Внутрішньобанківський контроль - система забезпечення здійснення касових, розрахункових, кредитних та інших операцій в установах банку відповідно до встановлених правил, який направлений на забезпечення збереження грошових коштів і цінностей в банку, законності виконання операцій, точного і своєчасного віддзеркалення їх в бухгалтерському обліку, можливості документарного встановлення відповідальності за порушення правил виконання операцій або втрату цінностей.

Системи аналізу та якості активів за рівнем загального ризику ґрунтуються на класифікації активів за ймовірністю повернення та потенційним розміром збитків з подальшим зважуванням на відповідні вагові коефіцієнти, назначені для кожної групи активів

Системи контролю за діяльністю персоналу банку - базуються на здійсненні контролю відповідальними менеджерами, згідно вимог нормативних документів, внутрішніх інструкцій та положень банку.

Процес управління інформаційними технологіями та організація ефективних систем безпеки захисту інформації

Процес управління інформаційними технологіями полягає у доборі програмного і технічного забезпечення, яке б відповідало потребам і можливостям банку та його клієнтів.

Інформаційні технології мають підтримувати процес управління банком, але не випереджати його розвиток. Інакше технології, котрі не адекватні потребам банку, лише збільшують витрати і не приносять очікуваної віддачі.

Технології - це важливий інструмент, який не повинен перетворюватись на самоціль, тобто не адекватні потребам банку технології лише збільшують витрати і не приносять очікуваної віддачі.

Тому банківський менеджмент має визначити необхідний рівень автоматизації та дібрати відповідну технологічну систему, програмне і технічне забезпечення з урахуванням послідовності виконання програм та їх здатності до технологічного здійснення банківських операцій

організація ефективних систем безпеки включає:

Такі сфери, як організація контролю, безпеки й управління інформаційними технологіями мають певну специфіку і потребують спеціального вивчення та відповідного рівня підготовки: знання правових та юридичних основ здійснення банківської діяльності, комп'ютерної грамотності, методики проведення аудиту та ревізії банку.

інформаційний аудит та інформаційний моніторинг у банку

Банки забезпечують роботу своїх сил безпеки у всіх сферах інформаційної уваги і використовують інформацію:

  • - сфери інтересів - як стратегічну для прийняття рішень щодо довгострокових угод, договорів, планування перспектив розвитку банку;
  • - сфери впливу - як тактичну для прийняття рішень щодо співробітництва з партнерами, інвестування (вкладання) коштів у нові проекти, протидії недобросовісній конкуренції, визначення поведінки на ринку в той чи інший проміжок часу;
  • - сфери безпосередньої інформаційної діяльності - як оперативну для прийняття рішень щодо безпосереднього здійснення конкретної операції, укладання конкретної угоди.

інформаційно-аналітична робота щодо дослідження конкретного об

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >