< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЗВІТНІСТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

11. Основні вимоги по складанню звітності. 2. Класифікація звітності та терміни її подання. 3. Склад фінансової звітності.

Використані джерела

 • 1. Про затвердження Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Затверджено спільним наказом Міністерства фінансів України та Державного казначейства України № 164 від 25.05.2010 р.
 • 2. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності". Постанова Кабінету міністрів України № 419 від 28.02.2000 року (зі змінами).
 • 3. Бюджетний кодекс від 08.07.2010 р. № 2456.

Основні вимоги по складанню звітності

Фінансова звітність бюджетних установ - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів установ за звітний період, яка складається для користувачів з метою прийняття відповідних рішень.

Методологічно і організаційно звітність є невід'ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку та виступає завершальним етапом облікового процесу, що обумовлює єдність показників, які в ній відображаються, з первинним та обліковими регістрами. Фінансова звітність бюджетних установ складається з дотриманням принципів, що викладені в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність".

Регулювання питань методології фінансової звітності бюджетних установ покладено Міністерство фінансів та Держказначейство України, які затверджують нормативні акти щодо їх складання, встановлюють форми фінансової звітності для бюджетних установ.

Бюджетні установи надають звітність про виконання кошторисів доходів і видатків, податкову та статистичну звітність.

Звітним періодом для складання звітності є бюджетний період, який становить календарний рік, що починається 1 січня і закінчується 31 грудня одного року.

Порядок № 164 визначає склад і правила складання місячної, квартальної та річної фінансової звітності, вимоги до розкриття її елементів.

 • 1. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень.
 • 2. Фінансова звітність має відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності органів Державного казначейства України.

Для дотримання цієї вимоги передбачається, що дані фінансової звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів перевіряються в частині відповідності аналогічним даним, відображеним в бухгалтерському обліку органів Державного казначейства України. Усі примірники фінансової звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена фінансова звітність головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, у тому числі в інших областях, до подачі розпорядникам вищого рівня або іншим користувачам повинні бути перевірені і завізовані відповідним органом Державного казначейства України, засвідчені підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм фінансової звітності та додатків до Пояснювальної записки.

Віза органу Державного казначейства України засвідчує, що фінансова звітність розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів складена відповідно до вимог цього Порядку, дані фінансової звітності є тотожними аналогічним даним бухгалтерського обліку органів Державного казначейства України і підлягають консолідації у зведеній фінансовій звітності розпорядників бюджетних коштів вищого рівня.

 • 3. Фінансова звітність повинна містити інформацію про всі проведені господарські операції, які відображені в бухгалтерському обліку.
 • 4. Звітність складається наростаючим підсумком з початку року.

Це означає, що:

 • o Звітним періодом для складання місячної фінансової звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного місяця.
 • o Звітним періодом для складання квартальної фінансової звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу.
 • o Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є бюджетний період, який становить один календарний рік, що починається 1 січня і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період.

Для установ що створені чи ліквідовані на протязі бюджетного року встановлені наступні терміни завітності:

 • o Звітним періодом для розпорядників бюджетних коштів, які створені протягом звітного року, є період від створення розпорядників бюджетних коштів до кінця звітного року.
 • o Звітним періодом для розпорядників бюджетних коштів, що ліквідуються, є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про ліквідацію розпорядників.
 • o Розпорядники бюджетних коштів, у яких згідно із законодавством України протягом звітного періоду була проведена реорганізація (змінена підпорядкованість), фінансову звітність складають за весь звітний період та подають у повному обсязі за новою підпорядкованістю з урахуванням залишків на початок звітного року. Розпорядники коштів вищого рівня у зведеній фінансовій звітності ураховують дані фінансової звітності таких розпорядників бюджетних коштів у повному обсязі наростаючим підсумком з початку звітного року включно.
 • 5. Форми фінансової звітності складаються у гривнях з копійками.
 • 6. Форми фінансової звітності заповнюються за всіма передбаченими показниками граф, рядків. За відсутності даних незаповнені графи та рядки заповнюються нулями. Додаткові показники у форми фінансової звітності вводити забороняється.
 • 7. Форми фінансової звітності, при складанні яких не були дотримані положення цього Порядку, органами Державного казначейства України не візуються та повертаються на доопрацювання з супровідним листом, у якому зазначаються норми Порядку, які не були дотримані, та терміни, у які необхідно усунути недоліки.Ця фінансова звітність повторно надається до обслуговуючих органів Державного казначейства на перевірку та візування.
 • 8. Зведена фінансова звітність складається головними розпорядниками бюджетних коштів та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, що мають свою мережу, на підставі фінансової звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери їх управління, а також фінансової звітності за своїми операціями.
 • 9. Перевірка та порівняння окремих показників у формах фінансової звітності здійснюються відповідно до Рекомендацій щодо звірки показників форм фінансової звітності та довідок до пояснювальної записки розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >