< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності, методика проведення звірки показників звітності, виправлення помилок та внесення змін у звітність

Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності: класифікація їх форм, структура та методика складання

Методика складання пояснювальної записки

Пояснювальна записка повинна містити таку інформацію про розпорядника бюджетних коштів:

 • - найменування та місцезнаходження;
 • - короткий опис основної діяльності;
 • - найменування розпорядника вищого рівня.

У пояснювальній записці зазначаються та описуються:

 • - динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої, на звітну дату порівняно із заборгованістю на початок звітного року та причини її збільшення або зменшення;
 • - причини виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості, зазначеної у рядку "Інше" Довідки про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення та Довідки про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду;
 • - причини наявності простроченої кредиторської заборгованості за кодами економічної класифікації видатків 2110 "Оплата праці", 2270 "Оплата комунальних послуг";
 • - причини наявності незареєстрованих в органах Казначейства фінансових зобов'язань, що обліковуються у складі кредиторської заборгованості;
 • - причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості та підстави для її зменшення (списання у зв'язку із закінченням строку позовної давності; за рішенням суду тощо) (у річній фінансовій та бюджетній звітності);
 • - причини взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету, та вжиті заходи;
 • - інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались, відомості щодо відображення цієї заборгованості за бюджетними програмами звітного року та причини, з яких це відображення не проведене;
 • - дата та місце складання протоколу про порушення бюджетного законодавства, складеного органами Казначейства, та порушення бюджетного законодавства, що стало підставою для складання такого протоколу;
 • - інвентаризаційні різниці та їх урегулювання відповідно до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом ГУДКУ від 30.10.98 № 90;
 • - у зведеній фінансовій та бюджетній звітності наводиться інформація про ліквідовані, приєднані, створені структурні одиниці;
 • - розшифровка поточних рахунків, підстави їх наявності в установах банків із зазначенням залишків на цих рахунках та виду коштів;
 • - інше (пояснення причин відхилення показників "на початок звітного року" квартальної фінансової та бюджетної звітності від аналогічних показників "на кінець звітного (періоду) року" річної фінансової та бюджетної звітності за минулий рік тощо).

Джерела даних та методика складання форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 5 "звіт про рух необоротних активів"

Звіт про рух необоротних активів (форма № 5) складається розпорядниками бюджетних коштів і відображає наявність необоротних активів на початок та кінець звітного року та їх рух протягом звітного року.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про необоротні активи визначено в "Положенні з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ", затвердженої наказом МФУ від 26.06.13 р. № 611.

Джерелами даних складання форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 5 "Звіт про рух необоротних активів" є:

 • - регістри аналітичного обліку: картка аналітичного обліку капітальних видатків;
 • - регістри синтетичного обліку за звітний період (рік):

в частині надходження необоротних активів: меморіальні ордери № 4 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами" ф. № 408 (бюджет), № 6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами" ф. № 409 (бюджет), форми № 274 (бюджет);

в частині використання та руху необоротних активів: меморіальний ордер № 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів" ф. 438 (бюджет), форми № 274 (бюджет);

- книга "Журнал - головна" ф. № 308 (бюджет) за субрахунками рахунків синтетичного обліку: 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 14 "Незавершене капітальне будівництво".

Заповнення форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 5 "Звіт про рух необоротних активів" здійснюється у порядку відображеному у табл. 1.39

Таблиця 1.39. Характеристика заповнення форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 5 "Звіт про рух необоротних активів"

Показники

Код рядка

Характеристика рядка

1

2

3

Основні засоби

100

наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості наявних основних засобів

з них :

Будинки та споруди (103)

110

наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується згідно з Планом рахунків, за субрахунком 103 "Будинки та споруди"

з них:

житлові будинки

111

з первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 103 "Будинки та споруди" Плану рахунків, наводиться первісна (відновлювальна) вартість житлових будинків

Машини та обладнання (104)

120

наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 104 "Машини та обладнання" Плану рахунків

Транспортні засоби (105)

130

наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 105 "Транспортні засоби" Плану рахунків

Інструменти, прилади та інвентар (106)

140

наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 106 "Інструменти, прилади та інвентар" Плану рахунків

Робочі і продуктивні тварини (107)

150

наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 107 "Робочі і продуктивні тварини" Плану рахунків

Багаторічні насадження (108)

160

наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 108 "Багаторічні насадження" Плану рахунків

Інші основні засоби (109)

170

наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості основних засобів, яка обліковується за субрахунком 109 "Інші основні засоби" Плану рахунків

Інші необоротні матеріальні активи

200

наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості інших необоротних матеріальних активів

з них:

Бібліотечні фонди (112)

210

наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості інших необоротних матеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 112 "Бібліотечні фонди" Плану рахунків

Білизна, постільні речі, одяг та взуття (114)

220

наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості інших необоротних матеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття" Плану рахунків

Нематеріальні активи

300

наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості нематеріальних активів

з них: Авторські та суміжні з ними права (121)

310

наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості нематеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 121 "Авторські та суміжні з ними права" Плану рахунків

з них програмне забезпечення

311

з усієї первісної (відновлювальної) вартості нематеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 121 "Авторські та суміжні з ними права" Плану рахунків, наводиться первісна (відновлювальна) вартість програмного забезпечення

Інші нематеріальні активи (122)

320

наводиться сума первісної (відновлювальної) вартості нематеріальних активів, яка обліковується за субрахунком 122 "Інші нематеріальні активи" Плану рахунків

Незавершене капітальне будівництво

400

наводиться сума за незавершеним капітальним будівництвом або за невведеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва, яка обліковується за рахунком 14 "Незавершене капітальне будівництво" Плану рахунків

з них: Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами (141)

410

наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 141 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами" Плану рахунків

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними

активами (142)

420

наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 142 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами" Плану рахунків

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами (143)

430

наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 143 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами" Плану рахунків

Разом необоротних активів

500

проставляється загальна вартість необоротних активів на початок та кінець звітного року

Сума рядка складається із суми рядків: 100, 200, 300, 400

Зміни в необоротних активах

Збільшено необоротних активів - разом

600

наводиться загальна сума збільшення вартості необоротних активів

Надійшло необоротних активів

610

наводиться вартість необоротних активів, які надійшли протягом звітного року.

Сума рядка 610 складається із суми рядків: 611, 612, 614, 615, 616

у тому числі: від придбання за рахунок капітальних видатків загального фонду

611

наводиться вартість необоротних активів, які придбані за рахунок капітальних видатків загального фонду

від придбання, безкоштовного отримання за рахунок капітальних видатків спеціального фонду

612

наводиться вартість необоротних активів, які придбані за рахунок капітальних видатків спеціального фонду, у тому числі за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків від спонсорів та меценатів відповідно до законодавства України

з них за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків

613

наводиться вартість необоротних активів, які придбані, безкоштовно отримані за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків

після закінчення капітального будівництва

614

наводиться вартість необоротних активів, які введені в експлуатацію після закінчення капітального будівництва

після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації

615

наводиться вартість необоротних активів після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації необоротних активів

від виготовлення власними силами

616

наводиться вартість необоротних активів, які виготовлено власними силами

Незавершене капітальне будівництво

620

наводиться за невведеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва сума витрат, спрямованих на капітальне будівництво та поліпшення об'єктів капітального будівництва

Отримано в межах головних розпорядників бюджетних коштів

630

наводиться вартість необоротних активів, які отримані безоплатно від розпорядників бюджетних коштів вищого або нижчого рівня

Дооцінено необоротні активи

640

наводиться сума збільшення вартості необоротних активів у результаті проведення індексації та дооцінки необоротних активів

у тому числі, придбані за рахунок: коштів загального фонду

641

наводиться сума збільшення вартості необоротних активів, придбані за рахунок коштів загального фонду у результаті проведення індексації та дооцінки необоротних активів

коштів спеціального фонду

642

наводиться сума збільшення вартості необоротних активів, придбані за рахунок коштів спеціального фонду у результаті проведення індексації та дооцінки необоротних активів

Інші надходження

650

наводиться сума збільшення вартості необоротних активів, яка не відображена в рядках 610 - 640

Зменшено необоротних активів - разом

700

наводиться загальна сума зменшення вартості необоротних активів

Продано

710

наводиться вартість необоротних активів, які вибули у зв'язку з їх реалізацією

Безоплатно передано

720

наводиться вартість необоротних активів, які були передані безоплатно в межах головних розпорядників бюджетних коштів або іншим установам відповідно до законодавства України

у тому числі: у межах головних розпорядників бюджетних коштів

721

наводиться вартість необоротних активів, які були передані безоплатно у межах головних розпорядників бюджетних коштів

іншим установам

722

наводиться вартість необоротних активів, які були передані безоплатно іншим установам відповідно до законодавства України

Списано як непридатні

730

наводиться сума зменшення вартості необоротних активів у результаті їх списання, зношення (морального, фізичного) тощо

Уцінено необоротні активи

740

наводиться сума зменшення вартості необоротних активів у результаті її уцінки

у тому числі, придбані за рахунок: коштів загального фонду

741

наводиться сума зменшення вартості необоротних активів, придбаних за коштів загального фонду у результаті її уцінки

коштів спеціального фонду

742

наводиться сума зменшення вартості необоротних активів, придбаних за коштів спеціального фонду у результаті її уцінки

Незавершене капітальне будівництво

750

наводиться сума зменшення вартості об'єктів капітального будівництва після прийняття їх в експлуатацію

Інші вибуття

760

наводиться сума зменшення вартості необоротних активів, яка не відображена у рядках 710 - 750

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >