< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система планування цін та її зміст

Усі методи планування цін поділяються на загальні, які за своєю суттю є універсальними, можуть застосовуватись для планування будь-яких показників та процесів, та особливі. До загальних належать балансовий, економіко-математичний, метод експертних оцінок та ін.

До особливих, за допомогою яких можна досягти найбільшого ефекту, належать такі:

Метод кореляції та регресії

Використовується для розрахунку ціни на підставі встановлення взаємозв'язків між різними чинниками, або їх групами. За допомогою цього методу тенденції, які були в попередньому періоді, переносяться на майбутній. Найбільший ефект досягається при застосуванні комп'ютерів та іншої обчислювальної техніки.

Група економіко-статистичних методів

До них належать методи теорії ігор, теорії масового обслуговування, стохастичного програмування та ін. Найбільше вони застосовуються при визначені обсягів пропозиції товарів, зміни цін та їх структури.

Метод варіантної розробки плану

Розробляється декілька варіантів, й поступово відхиляються ті, які мають негативне значення для розробника плану. В кінці цього процесу планування залишається тільки один метод, найбільш сприятливий для певного підприємства та за певних умов.

Методи моделювання, й у першу чергу лінійного та кількісного програмування

Ці методи застосовуються, коли діє багато змінних чинників, між якими встановлюються взаємозв'язки, й потрібно визначити найбільш оптимальний варіант.

Проте найбільший ефект досягається при застосуванні персональної комп'ютерної техніки, яка дає змогу обробляти великі масиви інформації протягом короткого часу, робити будь-які аналітичні прогнози, визначати найприйнятніші варіанти розробки планів податкових платежів та розраховувати моделі їх оптимальності.

Виокремлюють три види планування (рис. 2.5) залежно від періоду планування, кожний має свою мету, завдання та форми реалізації.

Описание: Рівні планування податкових платежів на підприємстві

Рис. 2.5. Рівні планування податкових платежів на підприємстві

Стратегічне планування цін

Стратегічне планування цін, або майбутнє, або прогнозне, планування цін здійснюється на період від одного року (але не більше ніж на три роки). Метою такого планування є визначення стратегії ціноутворення на майбутній період як складової загальної економічної стратегії. Розробка такого плану базується на підставі загальної економічної стратегії підприємства й відповідно до мети його діяльності. Головним завданням цього рівня планування є підвищення добробуту власників підприємства за рахунок збільшення доходів та прибутку і зменшення податкових платежів, які є частиною загальних витрат підприємства.

Розробка стратегічного плану ціноутворення тісно взаємопов'язана з загальною економічною політикою підприємства та іншими стратегіями. Так, виробнича стратегія підприємства залежить від цінової, оскільки підприємство повинно розробляти її на підставі ціни реалізації продукції. Прямий взаємозв'язок наявний і між ціновою стратегією та стратегією витрат, зовнішньоекономічною діяльністю, стратегією стимулювання праці тощо.

Поточне планування

Поточне планування базується на розробленій загальній маркетинговій стратегії ціноутворення, загальній економічній стратегії підприємства на поточний період і розробляється за окремими видами товарів і ринками. Період розробки цих маркетингових стратегій до одного року. Під час розробки цих планів слід враховувати:

 • • чинне законодавство з питань економічного розвитку в Україні;
 • • нормативну базу;
 • • мету та завдання підприємства на період до одного року;
 • • можливі зміни напрямів діяльності підприємства, його диверсифікацію та ін.

Завершальним етапом поточного планування податкових платежів є визначення ефективності цінової стратегії за визначений період за допомогою різних загальних та часткових показників.

Оперативне планування

Його сутність полягає в розробці ціни на короткостроковий період (до одного місяця), а також враховуються всі умови, що і при стратегічному та поточному плануванні. Особливостями цього планування є приділення особливої уваги змінам, які відбуваються в законодавчій базі.

Контрольні запитання та завдання

 • 1. У чому полягає сутність системи інформаційного забезпечення маркетингової цінової політики?
 • 2. Які вимоги до інформаційної бази процесу маркетингової цінової політики?
 • 3. Назвіть джерела для отримання інформації для маркетингової цінової політики.
 • 4. Що таке інформація про минуле для маркетингової цінової політики? Перерахуйте її види.
 • 5. Якою інформація про майбутнє для маркетингової цінової політики та її види?
 • 6. У чому полягає аналіз маркетингового ціноутворення та його сутність?
 • 7. Які функції маркетингового аналізу ціноутворення та їх зміст?
 • 8. Назвіть принципи маркетингового аналізу ціноутворення та їх зміст.
 • 9. Перерахуйте методи маркетингового аналізу ціноутворення та їх зміст.
 • 10. Що таке планування цін? Охарактеризуйте їх.
 • 11. Що таке стратегічне планування цін? Охарактеризуйте його.
 • 12. Що таке поточне планування цін? Який його зміст?
 • 13. Що таке оперативне планування цін та які його особливості?

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >