< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Показники, що характеризують обсяг, склад і рівень доходів та витрат малого підприємства

Розмір доходів малого підприємства, який отримують від різних видів його діяльності є функцією від обсягу проведених відповідних операцій (О) (торговельних, виробничих, посередницьких) та ціни, яка встановлюється на них Щ); залежить від кількості реалізованих товарів (К), ціни їх закупівлі ЩЛйЛ) та ціни реалізації (Ц^):

Доходи, які отримує мале підприємство, характеризуються абсолютними структурними та відносними показниками.

Абсолютний розмір доходів, отриманих підприємством в цілому та від окремих видів діяльності в грошовій формі, відображає загальну їх суму.

Склад доходів характеризується їх часткою за окремими напрямами діяльності у їх загальному обсязі. Цей показник дає змогу визначити найбільш дохідні види діяльності підприємства та встановити пріоритети їх подальшого розвитку,

Важливий такий показник, як валовий дохід малого підприємства, що і різницею між виторгом від реалізації товарів (робіт, послуг) та їх собівартість (або вартістю закупівлі). Відповідно, рівень валового доходу (-Рвд) визначається за формулою

де ВД - обсяг валового доходу малого підприємства, грн; ВО - валовий оборот малого підприємства, грн.

Доходи від інших видів діяльності малого підприємства також можна охарактеризувати не абсолютними й відносними показниками. Загальним підходом до їхнього формування є оцінка обсягу доходу, отриманого від певної діяльності (господарських операцій), на одиницю показника, що оцінює їх обсяг у грошовому чи натуральному вимірі.

У процесі аналізу валового доходу малого підприємства доцільно вивчати:

  • o виконання плану і динаміку валового доходу (процент виконання плану, а також темпи його динаміки, які порівнюють з виконанням плану і темпами зміни обсягів господарської діяльності підприємства, його прибутку);
  • o склад валового доходу і тенденції щодо його зміни, порівняно з планом або попереднім періодом;
  • o суму і рівень податкових платежів, які сплачує мале підприємство з валового доходу (динаміка загальної суми і частка цих платежів у складі валового доходу, склад власне платежів: податок на додану вартість, акцизний збір, інші види платежів); характер їх зміни на підприємстві у зв'язку зі зміною податкових ставок, асортименту товарів (послуг) тощо; з урахуванням загальної суми цих платежів обчислюють суму чистого доходу малого підприємства (який залишається у розпорядженні підприємства після сплати податків і зборів) та визначають відсоток виконання плану, динаміку, темпи, які порівнюють із темпами розвитку обсягів господарської діяльності підприємства і його прибутку;
  • o рівень валового та чистого доходів до обсягів господарської діяльності малого підприємства;
  • o фактори, що вплинули на зміну суми, складу і рівня доходів малого підприємства. Для цього необхідно зібрати інформацію про показники, які стосуються цін закупівлі й реалізації продукції (у тому числі щодо асортименту), а також показники ефективності функціонування підприємства та використання ним ресурсного забезпечення, які мають вплив на обсяги господарської діяльності. Вплив цих окремих факторів може бути здійснений за методом ланцюгових підстановок.

Аналогічно до доходів, витрати, які здійснює мале підприємство, характеризуються абсолютними, структурними та відносними показниками.

До основних показників, які характеризують витрати малого підприємства, належать:

- потреба у сировинно-матеріальних ресурсах у розрахунку на одиницю продукції (ССМІ), яку визначають за формулою

де Нсмі ~~ Н°РМИ витрат сировини і матеріалів на виробництво продукції у натуральному вимірі; Цст - закупівельна ціна сировини чи матеріалів, грн за од.;

o загальні витрати на основну сировину та матеріали, паливо, електроенергію, газ і воду, напівфабрикати в собівартості продукції (С^):

Де <2Ф - обсяг виробництва продукції у натуральних одиницях (виробнича програма малого підприємства);

o сума умовно-змінних витрат у собівартості продукції (Сзм):

де В31 - умовно-змінні витрати на виробництво продукції малого підприємства, грн; o сума умовно-постійних витрат у собівартості продукції (СУІІ):

де Вт - умовно-постійні витрати у собівартості продукції малого підприємства, грн;

- частка умовно-змінних (Рзм) та умовно-постійних витрат (РУП) у загальній виробничій собівартості продукції малого підприємства:

o матеріаломісткість виробництва (Мс) - показник, який характеризує суму матеріальних витрат (МВ) в обсязі всієї виготовленої підприємством продукції (ВІТ):

де Ц{ - ціна одиниці продукції відповідно до асортименту; Я(- обсяг конкретного виду продукції в натуральних одиницях у асортименті; п - асортимент продукції малого підприємства;

♦ енергомісткість виробництва (2?е) - показник, який характеризує суму витрат на оплату енергоресурсів (СБ) в обсязі виробництва продукції (В/7):

o зарплатомісткість виробництва (ЗП ) - показник, який визначає суму витрат на оплату праці промислово-виробничого персоналу малого підприємства (ФОЯ) в обсязі виробництва продукції (ВП):

  • o собівартість обсягу виготовленої продукції - обчислюють як суму усіх витрат на виробництво і реалізацію продукції;
  • o собівартість одиниці виготовленої продукції (Сод) - знаходять за складеною калькуляцією або діленням загальної собівартості продукції (Сзцг) на обсяг її виробництва у натуральному вираженні (Ф):

o витрати на одну гривню продукції (Я) - отримують діленням собівартості продукції (С) на її обсяг у вартісному вираженні (ф):

Для малих торговельних підприємств важливими є такі показники: витрати у розрахунку на одиницю товарообороту; витратовіддача (обсяг товарообороту підприємства, у розрахунку на одиницю понесених витрат); дохідність витрат (обсяг валового доходу підприємства у розрахунку на одиницю зазнаних витрат) і прибутковість витрат (обсяг балансового прибутку підприємства у розрахунку на одиницю зазнаних витрат).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >