< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Задачі і практичні ситуації для обов'язкового і індивідуального розв'язку

Рекомендації щодо рішення основних завдань за модулем І

Особливості класифікації банківських операцій

Усі банківські операції відображаються окремими статтями в балансі комерційного банку і тому їх прийнято поділяти на пасивні й активні.

Пасивні операції - це операції з мобілізації ресурсів комерційного банку.

Активні операції - це операції з розміщення мобілізованих комерційним банком ресурсів у кредити, інвестиції та інші активні операції.

Структуру банківських операцій характеризує наступна схематична таблиця:

Таблиця 1.1. АКТИВНІ Й ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Актив

Грошові активи: Кошти в касі.

Кошти на кореспондентському рахунку в НБУ.

Кошти на кореспондентських рахунках в інших банках (на рахунках НОСТРО).

Пасив

Власні ресурси: Статутний фонд. Резервний фонд. Страховий фонд.

Фонди економічного стимулювання. Інші фонди спеціального призначення. Нерозподілений прибуток

Кредитний портфель: Усі кредити, видані юридичним особам у національній та іноземній валюті (в тому числі прострочені та пролонговані). Всі кредити, видані фізичним особам (в тому числі прострочені та пролонговані). Міжбанківські кредити надані у тому числі прострочені та пролонговані)

Залучені ресурси:

Кошти вкладників (юридичних та фізичних осіб) на рахунках до запитання (поточних, депозитних).

Кошти банків-кореспондентів на кореспондентських рахунках, відкритих у даному банку (на рахунках ЛОРО). Кошти вкладників на строкових депозитних рахунках.

Депозити, залучені від інших банків

Інвестиційний портфель: Вкладення в державні цінні папери Вкладення в корпоративні цінні папери Вкладення в статутні фонди дочірніх підприємств та організацій

Позичені ресурси:

Кредити, отримані від інших банків

Кредити, отримані від НБУ

Боргові цінні папери банку (облігації)

Інші активи:

Основні засоби, товарно-матеріальні та нематеріальні активи

Приклад 1.

На основі показників, наведених нижче у тис. грн., побудувати умовний баланс банку:

 • 1. Статутний капітал 7500
 • 2. Нерозподілений прибуток 5572
 • 3. Кошти в касі та на коррахунку в НБУ 8808
 • 4. Кошти, на коррахунках в інших банках 68607
 • 5. Залишки на поточних рахунках клієнтів банку 40009
 • 6. Переоцінка основних засобів 25
 • 7. Цінні папери на продаж 7886
 • 8. Кредити та заборгованість клієнтів 20377
 • 9. Кошти інших банків, розміщенні на коррахунку банку 40457
 • 10. Капіталізовані дивіденди 4200
 • 11. Резерви 839
 • 12. Довгострокові вкладення в дочірні установи 153
 • 13. Основні засоби та нематеріальні активи 1083
 • 14. Боргові цінні папери, емітовані банком 1552
 • 15. Нараховані доходи до отримання 964
 • 16. Нараховані витрати до сплати 408
 • 17. Інші активи 559
 • 18. Інші зобов'язання 7128
 • 19. Вклади та строкові депозити 450

Розв'язок:

 • 1. До активів банку відносяться наступні суми:
 • 8808 + 68607 + 7886 + 20377 + 153 + 1083 + 964 + 559 Баланс = 108437
 • 2. До пасивів банку відносяться наступні суми:
 • 40754 + 40009 + 450 + 1552 + 408 + 7128 + 7500 + 4200 + + 839 + 25 + 5572

Баланс = 108437, у тому числі:

 • - власний капітал = 7500 + 4200 + 839 + 25 + 5572 = 18136;
 • - зобов'язання = 40754 + 40009 + 450 + 1552 + 408 + 7128 = 90301, з них позичені ресурси складають 1552, а всі інші кошти - це залучені ресурси.

Приклад 2.

На основі спрощеного балансового звіту банку (в ум. гр. од.) скласти результативні балансові звіти А, Б, В, Г після здійснення кожної операції. При цьому вихідний балансовий звіт передує кожній операції:

 • а) гроші за розрахунковим чеком на суму 50 гр. од., отримані одним з вкладників банку та покладені ним в інший банк.
 • б) вкладник зняв зі свого рахунку готівкою 50 гр. од. Банк відновив втрату своєї готівки, отримавши її в розмірі 50 гр. од. в НБУ.
 • в) розрахунковий чек на суму 60 гр. од., наданий іншим банком, розміщено у даному банку.
 • г) банк продав державні цінні папери (ОВДП) на суму 100 гр. од. Вихідні данні:

Статті балансового звіту

Вихідні данні в ум. гр. од.

Активи: Каса банку Резерви Кредити Цінні папери

 • 100
 • 200
 • 500
 • 200

Баланс

1000

Пасиви:

Залишки на поточних рахунках та депозити Власний капітал

 • 900
 • 100

Баланс

1000

Розв'язок:

Зміни у звітних даних (+,-)

Результативні дані

Зміни у звітних даних (+,-)

Результативні дані

Зміни у звітних даних (+,-)

Результативні дані

Зміни у звітних даних (+,-)

Результативні дані

Статті балансового звіту

Активи:

Каса банку

-

100

-50

+50

100

-

100

-

100

Резерви

-50

150

-50

150

+60

260

+100

300

Кредити

-

500

-

500

-

500

-

500

Цінні папери

-

200

-

200

-

200

-100

100

Баланс

-50

950

-50

950

+60

1060

0

1000

Пасиви:

Залишки на поточних рахунках та депозити

-50

850

-50

850

+60

960

-

900

Власний капітал

-

100

-

100

-

100

-

100

Баланс

-50

950

-50

950

+60

1060

0

1000

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >