< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Первинні документи з нарахування заробітної плати

Порядок нарахування заробітної плати, утримань із нарахованих сум, а також виплата заробітної плати регулюються великою кількістю законодавчих і нормативних документів. Одним з основних законодавчих актів є Закон України ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ.

У відповідності зі статтею 1 Закону України ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Стаття 2 Закону України ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ, зі змінами і доповненнями (далі — Закон про оплату праці) до складу заробітної плати включає наступні види оплати праці: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Структура заробітної плати

Схема 6.1. Структура заробітної плати

Підставою для нарахування кожного з видів заробітної плати є відповідні їм первинні документи.

Наказ (розпорядження) про прийом на роботу (типова форма № П-1)

Облік розрахунків по заробітній платі з працівником підприємство починає з Наказу (розпорядження) про прийом на роботу, типової форми № П-1 (табл. 6.8), який складають у відділі кадрів на основі заяви працівника.

В наказі зазначається назва структурного підрозділу, професія (посада), кваліфікація, табельний номер працівника, умови прийняття на роботу (на конкурсній основі, за умовами контракту, зі строком випробування, на час виконання певної роботи, на період відсутності основного працівника та ін.), умови роботи (основна, за сумісництвом, тривалість робочого дня (тижня)), розмір окладу (тарифна ставка) [125].

Бухгалтерія на підставі даного наказу, відкриває особовий рахунок працівника, у якому відбивається дані, необхідні для нарахування заробітної плати, утримань, надання пільг, переміщення працівника тощо.

Первинні документи по нарахуванню основної заробітної плати

Підставою для нарахування основної заробітної плати почасовим робітникам, іншим категоріям працівників є Табелі використання робочого часу, тарифні ставки й оклади.

Для нарахування основної заробітної плати робітникам-відрядникам застосовуються документи, форма яких залежить від прийнятої на підприємстві системи обліку виробітку й організації виконання самих робіт.

У промисловості використовуються такі системи обліку виробітку: поопераційний, по кінцевій операції й інвентарний.

При поопераційній системі обліку виробітку обсяг виконаних операцій фіксується в індивідуальних або бригадних нарядах на відрядну оплату праці типової форми № П-40 і № П-41.

Незважаючи на те, що згідно з наказом № 489 ця форма (як і більшість типових форм первинного обліку) втратила чинність з 01.01.2009 р. підприємство має право, виходячи з практичної доцільності, самостійно розробити необхідні документи, взявши за основу скасовані. Отже ці форму доцільно і далі використовувати.

Система обліку виробітку по кінцевій операції передбачає виписку нарядів по прийнятих ОТК готових і зданим на склад (комору) виробах. Вона найбільш поширена при бригадній формі організації праці і колективної відповідальності за його результати.

Інвентарна система обліку виробітку передбачає визначення обсягу виконаних робіт за визначений період (декада, місяць) шляхом інвентаризації і вимірів. Найчастіше застосовується в будівництві, на лісозаготівельних дільницях, при проведенні окремих видів сільськогосподарських робіт (оранка, збирання зернових).

Таблиця 6.8

Наказ (розпорядження) про прийом на роботу (типова форма № П-1)

На окремих підприємствах крім (замість) нарядів на відрядну оплату праці застосовують рапорти про виробіток

При серійному характері виробництва виробіток продукції враховують за допомогою маршрутних карт, які використовують як документи з обліку виробітку й оплати праці.

Маршрутна карта (лист) виписується на відповідну партію продукції, на весь шлях технологічного процесу її виготовлення в даному цеху або підприємстві в цілому. Всі операції заготовляння, обробки до її закінчення знаходять висвітлення в маршрутній карті.

При потоковому (масовому) виробництві робота, виконувана кожним робітником, як правило, однорідна. За робітником закріплюють певну операцію, виконаний обсяг якої оформляється змінним рапортом. На окремих підприємствах облік виробітку ведеться в журналі виконаних робіт, у якому проти прізвища кожного робітника щодня фіксується кількість операцій (у шт., у кг і т. д.).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >