< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік розрахунків у порядку планових платежів

Розрахунки у порядку планових платежів застосовуються бюджетними установами за наявності постійних господарських зв'язків з різними установами і організаціями, що постачають матеріальні цінності (продукти харчування, медикаменти, навчальні та канцелярські товари) або надають послуги (харчування учнів, послуги автотранспорту тощо). Важливою умовою застосування таких розрахунків є систематичний характер отримання бюджетною установою відповідних цінностей та послуг (щоденне завезення хліба, овочів, молочних продуктів, щоденне харчування учнів у їдальні і т. ін.) та неможливість точного прогнозування обсягу цих товарів або послуг (наприклад, щоденна потреба в продуктах харчування залежить від контингенту хворих у лікарні, який неможливо точно визначити наперед).

Розрахунки з постачальниками у порядку планових платежів здійснюються не за кожною окремою поставкою (послугою), а шляхом періодичного перерахування постачальникові коштів з реєстраційних рахунків у терміни і в розмірах, попередньо обумовлених сторонами у відповідній угоді. Такі перерахування можуть здійснюватися періодично за фактично поставлені цінності, надані послуги (щодекадно, один або два рази на місяць).

Щомісячно постачальник і платник (бюджетна установа) звіряють стан розрахунків, результати якого оформляють спеціальним актом, на підставі якого здійснюють регулювання стану розрахунків. Це запобігає порушенням платіжної і фінансової дисципліни.

Облік розрахунків з постачальниками у порядку планових платежів ведеться на активно-пасивному субрахунку 361 "Розрахунки в порядку планових платежів". За дебетом цього субрахунка записують суми перерахованих платежів у кореспонденції з кредитом субрахунків обліку грошових коштів, а за кредитом — вартість отриманих матеріальних цінностей, виконаних робіт та послуг у кореспонденції з дебетом рахунків обліку матеріальних цінностей або витрат. Аналітичний облік розрахунків у порядку планових платежів ведуть у накопичувальній відомості — меморіальному ордері № 7 т.ф. № 410 (бюджет), в якій для кожного постачальника відводиться декілька рядків для відображення операцій протягом місяця. Записи у меморіальному ордері здійснюють за кожним документом зокрема у міру їх надходження в бухгалтерію, а залишок на кінець місяця виводять за кожним постачальником та за субрахунком у цілому. Підсумки оборотів і сальдо з накопичувальної відомості — меморіального ордера № 7 переносять у книгу Журнал-головна.

Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

Для обліку розрахунків з різними дебіторами призначений активний субрахунок 364 "Розрахунки з іншими дебіторами", а з різними кредиторами — пасивний субрахунок 675 "Розрахунки з іншими кредиторами". Поділ різних підприємств, установ та організацій на дебіторів і кредиторів носить умовний характер і визначається бюджетною установою самостійно, виходячи зі змісту першої операції або переважності дебетового чи кредитового сальдо. Так, якщо першою здійснюється операція попередньої оплати за очікувані послуги чи майбутні поставки матеріальних цінностей, то такі розрахунки обліковують на субрахунку 364 (як дебіторську заборгованість). Коли ж першою операцією буде отримання матеріальних цінностей чи послуг з їх подальшою оплатою, то такі розрахунки обліковують на субрахунку 675 (як кредиторську заборгованість).

Крім того, на субрахунку 364 обліковують розрахунки за претензіями і боргами, переданими на розгляд судових органів, розрахунки зі студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком і постільними речами, з орендарями за передані в оренду приміщення, квартиронаймачами за квартирну плату, за виконані роботи і послуги на сторону (у тому числі і розрахунки з оплати за навчання у вищих навчальних закладах) та ін.

За дебетом субрахунка 364 відображається виникнення та збільшення дебіторської заборгованості, а за кредитом — її погашення. Відповідно за кредитом субрахунка 675 відображається виникнення та збільшення кредиторської заборгованості, а за дебетом — її погашення (табл. 4.5).

Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з різними дебіторами поєднується у накопичувальній відомості — меморіальному ордері № 4 т.ф. № 408 (бюджет), а з різними кредиторами — у накопичувальній відомості — меморіальному ордері № 6 т.ф. № 409 (бюджет). Облік розрахунків ведеться позиційним спосо-

Таблиця 4.5. Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1. Відображається сума виручки від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд), придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:

на реалізаційну вартість

на суму ПДВ

364, 675 364, 675

 • 711
 • 641

2. Перераховано постачальникам за матеріальні цінності і послуги:

попередня оплата

після одержання матеріальних цінностей

364 675

321,323 та ін. 321,323 та ін.

 • 3. Одержані від постачальників матеріали і продукти харчування:
  • а) вартість без ПДВ
  • - оплачених раніше
  • - оплачених після одержання
  • б) на суму ПДВ з вартості матеріалів
  • - придбаних за рахунок коштів загального фонду
  • - придбаних за рахунок коштів спеціального фонду
 • 231—239 231—239
 • 801,802
 • 641, 811-813
 • 364
 • 675
 • 364, 675
 • 364, 675

4. Нарахована плата за надані послуги з оренди приміщень, квартирної плати, за роботу транспорту та інші платні послуги

364

741

5. Надійшли кошти за оренду приміщень, квартирна плата, за роботу транспорту й інші платні послуги і т. ін.

318, 323

364

бом, сальдо виводиться з кожного випадку отримання товарів (послуг) та їх оплати. Аналітичний облік розрахунків зі студентами та учнями за користування гуртожитком, квартиронаймачами за квартирну плату і комунальні послуги ведуть у спеціальних оборотних відомостях, підсумки яких переносять до меморіального ордера № 4. Загальне сальдо розрахунків з дебіторами (субрах. 364) і кредиторами (субрах. 675) може бути розгорнутим (у дебеті і кредиті). У такому ж вигляді загальне сальдо переноситься до книги "Журнал-головна книга" і до балансу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >