< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рекомендована література до теми

1. Закон України "Про зайнятість населення"'№ 803 від 1 берез. 1991 р. // Закони України. — 1996. — Т. 1. — С. 252— 269.

2. Закон України "Про оплату праці" № 144 від 24 берез. 1995 р. // Закони України. — Т. 8. — 1997. — С. 208—210.

 • 3. Кодекс законів про працю України. —К.: Праця, 2004. — 368 с.
 • 4. Апопій В. В. Функціонування та регулювання ринку праці у сфері торгівлі / В. В. Апопій, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко. — Л. : ЛКА, 2009. — 224 с.
 • 5. Близнюк В. В. Ринок праці України та ризики його функціонування / В. В. Близнюк // Економіка і прогнозування. —2008. — №1. — С. 121—136.
 • 6. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. Л. Грішнова. — 3-тє вид. — К.: Знання-Прес, 2002.— 387 с.
 • 7. Буряк П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : навч. носі б. / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор'єва. — К. : ЦУЛ, 2004. — 438 с.
 • 8. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості / В. С. Васильченко. — К.: КНЕУ, 2003. — 289 с.
 • 9. Васильченко В. С. Ринок праці: теоретичні основи і державна практика / В. С. Васильченко, П. М. Василенко. — К., 2000. —317 с.
 • 10. Гончаров В, Ефективність праці в контексті становлення ринкової економіки в Україні: проблеми та концепція вдосконалення / В. Гончаров // Економіст. — 2007. — № 8. — С. 10—14.
 • 11. Гринкевич С. С. Важелі державного регулювання ринку праці в Україні / С. С. Гринкевич // Наук. вісн. УкрДЛТУ. — 2006. — Вип. 16.3. — С. 141—144.
 • 12. Гринкевич С. С. Стан молодіжної зайнятості в Україні / С. С. Гринкевич // Наук. вісн. УкрДЛТУ. — 2006. — Вип. 16.3. — С. 239—241.
 • 13. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посіб. / за ред. В. М. Ковальова. — К.: ЦНЛ, 2006. — 256 с.
 • 14. Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. — К. : КНЕУ, 2003. — 432 с.
 • 15. Іляш О. /. Галузевий ринок праці: основи формування та регулювання / О. І. Іляш // Наук. вісн. Буковип. держ. фін. акад. — Сер. Екон. науки. — 2008. — Вип. 1. — С. 405—418.
 • 16. Іляш О. І. Ринок праці: теоретичні та методологічні підходи до дослідження / О. І. Іляш // Екон. стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук, праць. —
 • 2006. — Вип. 1(3). — С. 304—316.
 • 17. Іляш О. /. Розробка стратегії зайнятості населення України (на прикладі Львівської області) / О. І. Іляш // Вісн. Донецьк, нац. ун-ту. — Сер. В: Економіка і право. — 2008. — Вип. 1. — С. 41—50.
 • 18. Карпіщенко О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / О. І. Карпіщенко. — К.: Університет, кн., 2006. —264 с.
 • 19. Лисогор Л. СОТ і ринок праці : переваги і виклики / Л. Лисогор // Праця і зарплата. — 2008. — № 17. — 7 трав.
 • 20. Лібанова Е. М. Ринок праці : навч. посіб. / Е. М. Лібанова. — К. : Центр навч. л-ри, 2003. — 224 с.
 • 21. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. — Л.: Новий світ, 2004. —248 с
 • 22. Петюх В. М. Рийок праці: навч.-метод. посіб. / В. М. Петюх. — К. : КНЕУ, 2000. — 128 с.
 • 23. Петюх В. М. Ринок праці та зайнятість : навч. посіб. / В. М. Петюх. — К. : КНЕУ, 1999. — 214 с.
 • 24. Ринок праці в 2007 р. // Праця і зарплата. — 2008. — № 4. — січ.
 • 25. Чериявська ІО. Б. Економічні важелі механізму державного регулювання ринку праці в Україні / Ю. Б. Чериявська // Формування ринкових відносин в Україні. — 2007. — №7—8. — С. 102—106.
 • 26. Ярошенко В. І. Проблеми професійного ринку праці / В. І. Ярошенко// Формування ринкових відносин в Україні. —
 • 2007. — № 10. — С. 153—158.

Блок завдань теоретичної та практичної підготовки

План семінарського заняття

 • 1. Ринок праці як підсистема ринкової економіки, його взаємозв'язок з іншими ринками.
 • 2. Механізм функціонування сучасного ринку праці: суб'єкти, об'єкти, цілі, інструментарій та засоби впливу.
 • 3. Елементи ринку праці: попит, пропозиція і ціна.
 • 4. Поняття "кон'юнктури та інфраструктури ринку праці".
 • 5. Види і типи ринків праці в Україні, сегментація ринку праці за різними ознаками.
 • 6. Концепції та моделі розвитку ринку праці.
 • 7. Зміст та елементи регулювання ринку праці.

Питання для контролю теоретичної підготовки

 • 1. Які Ви знаєте типи ринків у сфері праці?
 • 2. Обґрунтуйте взаємозв'язок ринку праці з ринком товарів і послуг та ринком капіталів.
 • 3. Назвіть умови виникнення ринку праці.
 • 4. У чому полягає сутність ринку праці з діалектичного та функціонального погляду?
 • 5. Охарактеризуйте суб'єкти та об'єкт ринку праці.
 • 6. Які Ви знаєте системоутворювальні фактори функціонування ринку праці?
 • 7. Які функції притаманні сучасній моделі ринку праці?
 • 8. Який ступінь взаємодії попиту та пропозиції на ринку праці?
 • 9. Охарактеризуйте попит та пропозицію на робочу силу.
 • 10. Що розуміють під "якістю робочої сили"?
 • 11. У чому полягає сутність кон'юнктури ринку праці?
 • 12. Що розуміють під "інфраструктурою ринку праці"?
 • 13. Які ознаки сегментації ринку праці?
 • 14. Назвіть відмінність між первинним та вторинним ринком праці.
 • 15. Охарактеризуйте поняття гнучкості та жорсткості ринку праці.
 • 16. Обґрунтуйте сутність регуляторів основних концепцій регулювання ринку праці.
 • 17. Назвіть основні концепції та моделі ринку праці.
 • 18. За якими ознаками диференціюють методи регулювання ринку праці?
 • 19. У чому полягає зміст пасивних та активних форм регулювання ринку праці?

Тематика фіксованих виступів

 • 1. Ефективність регулювання ринку праці.
 • 2. Сегментація ринку праці в сучасних умовах.
 • 3. Гнучкість та жорсткість ринку праці.
 • 4. Дискримінація на ринку праці.
 • 5. Інвестиційний цикл та відтворення робочих місць.
 • 6. Національний ринок праці, орієнтований на внутрішній ринок.
 • 7. Макроекономічні фактори, які визначають динаміку попиту на працю.

Дискусійні питання

 • 1. Демографічний фактор потреби населення в роботі.
 • 2. Проблеми та основні тенденції розвитку ринку праці в Україні.
 • 3. Негрошові форми підтримки безробітних.
 • 4. Суспільні роботи в Україні: їх необхідність та ефективність.
 • 5. Проблеми формування рівноважної кон'юнктури ринку праці.

Теми рефератів

 • 1. Умови виникнення та особливості функціонування ринку праці.
 • 2. Елементи і функції ринку праці.
 • 3. Ринок праці в економічній системі.
 • 4. Формування ринку праці в Україні.
 • 5. Населення як джерело ресурсів для ринку праці.
 • 6. Міжнародний досвід програмного регулювання зайнятості.
 • 7. Світовий досвід фінансових важелів виливу на ринок праці.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >