< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління формуванням та розвитком матеріально-технічних ресурсів торговельного підприємства

Аналіз показників стану, руху та ефективності використання основних засобів торговельного підприємства (за 1 період)

У своїй господарській діяльності торговельне підприємство використовує значний обсяг основних засобів. За даними табл. 1, 2 проаналізувати стан і рух основних засобів, ефективність їх використання на підприємстві.

Таблиця 1 тис. грн

Первісна вартість 03 на початок року

Надійшло в звітному періоді

Вибуло у звітному періоді

Залишкова вартість 03 на кінець року

усього

у т.ч. нових

усього

у т.ч. ліквідованих

3801

1001

601

334

284

3401

Таблиця 2

Товарооборот, тис. грн

25003

Прибуток, тис. грн

3002

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

101

Розв 'язок

1. Розрахунок первісної вартості основних засобів на кінець року (ПВк):

ПВк = ПВп + Над - Виб = 3801 +1001 - 334 = 4468 тис. грн,

де ПВп - первісна вартість основних засобів на початок року; Над - надійшло основних засобів у звітному періоді; Виб - вибуло основних засобів у звітному періоді.

2. Розрахунок середньої первісної вартості основних засобів (ПВ):

ПВп + ПВк 3801 + 4468

ПВ =-=-= 4134,5 тис. грн.

 • 2 2 У
 • 3. Розрахунок показників стану основних засобів
 • 3.1. Коефіцієнт придатності (Кприд):

ЗВк 3401 л ^

Кприд =-=-= 0,76 (76%),

ПВк 4468

де ЗВк - залишкова вартість основних засобів на кінець року.

3.2. Коефіцієнт зносу (Кз):

Кз = -Кприд= 1 -0,76 = 0,24 (24%).

 • 4. Розрахунок показників руху основних засобів
 • 4.1. Коефіцієнт введення (Кввед):

„ . Над 1001 Л^

Кввед =-=-= 0,22 (22%).

ПВк 4468 1 '

4.2. Коефіцієнт оновлення (Кон):

Вартість введених нових 03 601 Л . „ у, ..^

Кон = —--—-=-= 0,13 (13%).

ПВк 4468 '

4.3. Коефіцієнт виведення (вибуття) (Квиб):

м."і.ода (9%) .

ПВп 3801 4 '

4.4. Коефіцієнт ліквідації (Клікв):

ГҐ . Вартість ліквідованих 03 284 ЛЛ„

Клікв = —--=-= 0,07 (7%).

ПВп 3801 4

 • 5. Розрахунок показників ефективності використання основних засобів
 • 5.1. Фондовіддача (Фе):

. ТО 25003 £ пс

Фв = = =-= 6,05 ,

ПВ 4134,5

де ТО - товарооборот.

5.2. Фондомісткість (Фм):

^ ПВ 1 1

Флс =-= — =-= 0,17.

ТО Фв 6,05

5.3. Рентабельність (прибутковість) 03 (Роф):

П 3002

Роф = ^100 = -^=-100 = 72,6%, ^ ПВ 4134,5

де Я - прибуток.

5.4. Фондоозброєність (Фозбр):

. л ПВ 4134,5 .... .

Фозбр = = =-— = 40,94 тис. грн І осіб.

ЧП 101 И

де 477 - середньооблікова чисельність працюючих.

Аналіз показників стану, руху та ефективності використання основних засобів торговельного підприємства (за 2 періоди)

V своїй господарській діяльності торговельне підприємство використовує значний обсяг основних засобів. За даними таблиці проаналізувати стан і рух основних фондів, ефективність їх використання на підприємстві. Зробіть висновки щодо динаміки розрахованих показників.

Таблиця

Показники

1-й період

2-Й період

Первісна вартість на початок року, тис. грн

3601

Надійшло за рік, тис. грн, у т.ч.

720,2

901,3

нових

489,7

676

Вибуло за рік. тис. грн, у т.ч.

240,1

71

ліквідовано

84

63,9

Період, протягом якого функціонували введені основні засоби, місяці

4

Період з моменту вибуття основних фондів до кінця року, місяці

7

2

Залишкова вартість, тис. грн, у т. ч.:

на кінець року

2701,1

2701,5

Роздрібний товарооборот, тис. грн

18020

23040

Рентабельність товарообороту, %

4,1

4,2

Чисельність працівників, осіб

101

104

Розе 'язок

1. Розрахунок первісної вартості основних засобів на початок 2-го періоду (кінець 1-го періоду) (ПВк):

ПВк = ПВп + Над - Виб = 3601 + 720,2 - 240,1 = 4081,1 тис. грн,

де ПВп - первісна вартість на початок року; Над - надійшло основних засобів за рік; Виб — вибуло основних засобів за рік.

2. Розрахунок середньої первісної вартості основних засобів (03):

ЛО ОЗввед • и ОЗвивед • и

 • 03 = ОЗп+-----,
 • 12 12

де ОЗп - первісна вартість основних засобів на початок року; ОЗввед - вартість введених за рік основних засобів; ОЗвивед - вартість виведених за рік основних засобів;

// - кількість місяців з моменту введення основних

засобів в експлуатацію до кінця року; /? -кількість місяців з моменту виведення основних засобів з експлуатації до кінця року.

 • 1-й період: ОЗ, = 3601 +---= 3701 тис. грн.
 • 12 12
 • 901,3 6 71-2
 • 2-й період: 03И =4081,1+ — -= 4519,9тис.грн.

" 12 Д2 с И

3. Розрахунок показників стану основних засобів 3.1. Коефіцієнт придатності (Кприд):

Кприд = ——, И ПВк

де ЗВк - залишкова вартість основних засобів на кінець року. 2701 1

1-й період: Кприд, =-— = 0,66 (66%),

' 4081,1 4

 • 2701,5
 • 2-й період: Knpudf, = = 0'^ (55°/о)-
 • 3.2. Коефіцієнт зносу (Кз):

Кз = -Кприд. 1-й період: Кз, = і - 0,66 = 0,34 (34%); 2-й період: Кз „ = 1 - 0,55 = 0,45 (45%).

 • 4. Розрахунок показників руху основних засобів
 • 4.1. Коефіцієнт введення (Кввед):

Кввед = ZЬЬlL. ПВк

 • 720 2
 • 1-й період: Кввед , =-9— = 0,18 (18%);

^ ; 4081,1 v '

 • 901 %
 • 2-й період: Кввед„ = -^І- = 0,18(18%). * 4911,4
 • 4.2. Коефіцієнт оновлення (Кон):

go _ Вартість введених нових ОЗ ПВк ~'

 • 489 7
 • 1-й період: Кон, =—-j- = 0,12 (12%);

ох • 676

 • 2-й період: Аон,, = —-= 0,14 (14%).
 • 4911,41
 • 4.3. Коефіцієнт виведення (вибуття) (Квиб):

Квиб =

ПВп

 • 1-й період: Квиб , = = 0,07 (7%);
 • 71
 • 2-й період: Квиб и = jjj^-f = °>02 (2%)-
 • 4.4. Коефіцієнт ліквідації (Клікв):

„ . Вартість ліквідованих ОЗ

Клікв = —--.

ПВп

 • 84
 • 1-й період: Клікв, =-= 0,02 (2%);

к 7 3601

 • 63,9
 • 2-й період: КліквП =-= 0,02 (2%).

F 77 4081,1

 • 5. Розрахунок показників ефективності використання основних засобів
 • 5.1. Фондовіддача (Фв):

ТО

Фв =

де ТО - товарооборот.

. „ _ 18020 .„

1-й період: Фв, =-= 4,87;

' 3701

 • 0 . . . 23040 .,
 • 2-й період: Фв„ =-= 5,1.
 • 77 4519,9
 • 5.2. Фондомісткість (Фм):

* ОЗ 1 ТО Фв

1-й період: Фль =-= 0,2;

V 7 4,87

 • 2-й період: Фмц = — я 0,196.
 • 5,1
 • 5.3. Рентабельність (прибутковість) основних засобів (Роз):

РтоТОІШллп

Роз =-=-100

03

де Рто - рентабельність товарообороту.

1-й період:/>о,/ = 4'1 18020/10°100 = 20о/о; у ' 3701

о" • " 4,2-23040/1001ЛЛ

2-й період Розп = —-100 = 21,4%.

к " 4519,9

 • 5.4. Фондоозброєність (Фозбр):
 • 03

р = чп'

де ЧП ~ середньооблікова чисельність працюючих.

 • 1-й період: Фозбр! = = 36,6 (тис. грн/осіб); 4519 9
 • 2-й період: Фозбр и - ——— = 43,5 (тис. грн І осіб).
 • 6. Розрахунок абсолютного приросту показників (ЛП): АП - llnep-lnep,

де Imp - показник першого періоду; Ппер - показник другого періоду.

7. Розрахунок темпу приросту показників (Тпр):

Гир=^,оо-юо.

Іпер

 • 8. Оцінка динаміки показників (1 - позитивна ситуація, 2 - негативна):
  • - Кприд знизився на 16,9% - 2;
  • - Кз збільшився на 33% - 2;
  • - Кввед збільшився на 4% -1;
  • - Кон збільшився на 14,7% - 1;
  • - Квиб зменшився на 73,9% - 1;
  • - Клікв зменшився на 32,9% - 1;
  • - Фе збільшилася на 4,7% -1;
  • - Фм зменшилася на 4,5% -1;
  • - Роз збільшилася на 7,2% - 1;
  • - Фозбр збільшилася на 18,6% - 1.
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >