< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Системи оплати праці

Оплата праці працівників здійснюється за почасовою, від­рядною або іншими системами оплати праці. Оплата може провадитися за результатами індивідуальних і колективних робіт.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, та­рифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови введен­ня і розміри надвишок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат уста­новлюються підприємствами, установами, організаціями са­мостійно в колективному договорі з дотриманням норм і га­рантій, передбачених законодавством, генеральною, галузе­вою та регіональною угодами.

Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, ор­ганізації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з профспілковим органом, що представляє інтереси більшості працівників, а якщо його немає — з іншим уповноваженим на представництво трудо­вим колективом органом.

Власник чи уповноважений ним орган або фізична особа не мають права в односторонньому порядку ухвалювати рішен­ня з питань оплати праці, що погіршує умови, визначені зако­нодавством, угодами, колективним договором (ст. 97 КЗпП України).

У практичній діяльності організацій відрядна система оплати праці звичайно включає такі оплати:

 • — пряму відрядну;
 • — непряму відрядну;
 • — відрядно-преміальну;
 • — відрядно-прогресивну;
 • — акордну та ін.

При відрядній системі оплата праці провадиться за норма­ми і розцінками, установленими відповідно до розряду вико­нуваних робіт. Присвоєний працівникові кваліфікаційний (тарифний) розряд є підставою для надання йому можливості виконувати роботу відповідної складності.

Крім того, відповідно до присвоєного працівникові-відряднику кваліфікаційного розряду визначається розмір доплат, передбачених законодавством і тарифними угодами:

 • — за роботу в нічний час;
 • — у разі невиконання норм виробітку не з вини працівника;
 • — при простоях з вини власника;
 • — за розширення зони обслуговування;
 • — за високу фахову майстерність;
 • — за інтенсивність праці тощо.

Індивідуальна відрядна оплата — це оплата праці робітни­ка, котрий виконує виробниче завдання індивідуально. Тако­му робітникові видається індивідуальне завдання (наряд), у якому обумовлюються нормативний час і розцінка на одини­цю продукції. При цій системі заробіток робітника безпосе­редньо залежить від його індивідуальних можливостей.

При колективній (бригадній) відрядній оплаті заробітна плата залежить від колективного виробітку, тому що заробі­ток нараховується за загальним колективним завданням (на­рядом), виданим, як правило, на комплекс робіт.

Заробітна плата кожного члена бригади залежить від ре­зультатів роботи всього колективу і не є прямим відображен­ням продуктивності його праці.

При акордній системі оплата провадиться за виконання визначеного виробничого завдання — комплексу робіт. Нара­хування заробітної плати робітникам при акордному завданні провадиться на підставі акордного наряду. При цьому у разі виконання завдання у визначений термін крім відрядного за­робітку в акордному наряді передбачається виплата премії.

Почасовою є така оплата праці, при якій заробітна плата робітника або службовця визначається його кваліфікацією і кількістю відпрацьованого часу.

Ця система оплати праці звичайно застосовується в тому разі, якщо праця робітника не піддається точному нормуван­ню і на роботах, де немає необхідності в стимулюванні зрос­тання виробітку понад оптимальний, коли перевиконання

норм може призвести до порушення технологічних режимів, та в інших випадках.

Почасова оплата праці буває простою почасовою і почасово-преміальною.

Проста почасова оплата праці за способом нарахування за­робітної плати поділяється на погодинну, поденну, помісяч­ну. При цій системі розмір заробітної плати працівника об­числюється перемножуванням погодинної тарифної ставки присвоєного йому розряду на фактично відпрацьований час у розрахунковий період.

Для робітників-почасовиків відповідно до положень ко­лективного договору також можуть установлюватися нормо­вані завдання і місячні оклади.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >