< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МАКРОЕКОНОМІКА

ОСНОВНА МАКРОЕКОНОМІЧНА ТОТОЖНІСТЬ

Ключові поняття

Валовий внутрішній продукт; кінцеві товари та послуги; проміжні товари та послуги; номінальний ВВП; реальний ВВП; індекс споживчих цін; виробничий метод розрахунку ВВП; додана вартість; метод розрахунку ВВП за витратами; метод розрахунку ВВП за доходами; валовий національний продукт; чистий національний продукт; національний доход; особистий доход; особистий доход після сплати податків.

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Макроекономіка вивчає економічну систему держави. Кожна держава по-різному регулює економічні процеси своєї країни. Але в будь-якому випадку для того, щоб ефективно керувати економікою своєї країни, уряду необхідно мати повну картину стану економіки на даний момент та цілі, до яких уряд збирається привести економічну систему протягом певного часу. Для того щоб мати таку картину та реальнодосяжні цілі уряду, необхідно мати певні показники, які характеризували б стан економіки на даний момент. Основним показником, який оцінює результати діяльності економічної системи країни, є валовий внутрішній продукт (ВВП). Досліджуючи цей показник у динаміці, державні органи визначають напрями своєї економічної політики. ВВП - це сукупна ринкова вартість усього обсягу виробництва кінцевих товарів та послуг в економіці за один рік. Під кінцевими товарами та послугами розуміють товари та послуги, які купуються для кінцевого споживання. Наприклад, до кінцевих товарів можна віднести одяг, продукти харчування, різні комунальні послуги (енергоспоживання, водопровід, газопостачання). До ВВП не відносять виробництво проміжних товарів та послуг, які використовуються в процесі виробництва (сировина, матеріали, паливо, рекламні послуги і т.д.). ВВП вимірюється тільки в грошовій формі. Тому щоб правильно розрахувати сукупний обсяг виробництва, необхідно, щоб усі товари та послуги, вироблені в цьому році, враховувалися тільки один раз.

Номінальний та реальний ВВП

Валовий внутрішній продукт показує обсяг виробництва в цінах, які існували на час, коли цей обсяг був вироблений. Такий сукупний обсяг виробництва товарів та послуг називається номінальним ВВП. Однак номінальний ВВП не ілюструє реального становища ВВП, оскільки він виражає лише того ціни періоду часу, в якому він був розроблений. Зміни в обсязі ВВП могли відбутися за рахунок збільшення цін (інфляція), економічного зростання країни і т. д. Отже, для того щоб оцінити реальну картину економічної ситуації, необхідно скоригувати номінальний ВВП. Номінальний ВВП можна скоригувати з урахуванням інфляції (збільшення цін на товари та послуги) або дефляції (зниження цін на товари та послуги). Такий скоригований показник і є реальним ВВП. Реальний ВВП розраховують за допомогою індексу споживчих цін:

Ціна споживчого кошика базового року де споживчих кошик - це набір товарів та послуг, необхідний для споживачів; базовий рік - найкращий в економічному розумінні рік. В Україні базовим є 1990 рік. В основному всі економічні показники даного року порівнюються саме з 1990 роком.

Показники валового внутрішнього продукту України

Реальний ВВП України в 2009 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 84,1%. Такий спад пояснюється насамперед світовою кризою, яка розпочалася ще в 2008 р.

Номінальний ВВП у 2009 р. становив 914 720 млн грн. Індекс споживчих цін за рік у цілому становив 115,9%. Тобто ціни збільшилися на 15,9% порівняно з 2008 р.

Для того щоб мати реальну картину стану економіки України з точки зору динаміки ВВП, слід її проаналізувати порівняно з базовим роком, тобто з 1990 р. (табл. 12.1).

Таблиця 12.1

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВВП УКРАЇНИ (1990-2009 рр.)*

Роки

ВВП, млрд крб.

ВВП у розрахунку на одну особу, тис. крб.

ВВП у відсотках до 1990 р.

Індекс цін у відсотках до попереднього року

1990

167

3

1991

299

6

91,3

196,2

1992

5033

97

82,3

1866,0

1993

148 273

2842

70,6

3435,4

1994

1 203 769

23 184

54,4

1053,5

1995

5 451 642

105 793

47,8

515,5

Млн грн

грн

1996

81 519

1595

43,0

166,2

1997

93 365

1842

41,7

118,1

1998

102 593

2040

40,9

112,1

1999

130 442

2614

40,8

127,3

2000

170 070

3436

43,2

123,1

2001

204 190

4195

47,2

109,9

2002

225 810

4685

49,7

105,1

2003

267 344

5591

54,4

108,0

2004

345 943

7290

61,0

115,4

2005

441 452

9372

62,7

124,5

2006

544 153

11 630

67,3

111,6

2007

720 731

15 496

72,6

116,6

2008

948 056

20 495

74,2

122,3

2009

914 720

19 832

63,3

115,9

Дані табл. 12.1 свідчать про те, що за перші п'ять років незалежності України обсяг ВВП зменшився практично в 2 рази порівняно з 1990 р. А темпи зростання цін були непомірно високими - тисячі відсотків. Тенденція зменшення обсягу ВВП простежується аж до 1999 р. Починаючи з 2000 р. економічна ситуація в Україні почала стабілізуватися. Так, ВВП у 2004 р. становив 61% порівняно з 1990 р. Темпи збільшення цін на товари та послуги також стабілізувалися, починаючи з 1997 р. - по кожному року інфляція сягає не більше ніж 28% рівня 1990 р. Однак за останні два роки ситуація різко змінилися. Наслідки світової кризи 2008 р. негативно відбилися на розвитку української економіки. Так, ВВП за 2009 рік скоротився на 15,9% порівняно з 2008 р. Темпи інфляції також підвищилися, особливо в 2008 р. - вони становили 28,6% за рік.

У 2010 р. ситуація потроху вирівнюється. Вцілому за рік ВВП становив 136,6 млрд дол. У 2010 р. порівняно з 2009 р. ВВП збільшився на 4,3%. Індекс інфляції становив 9,4%.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >