< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація рахунків за економічним змістом, призначенням та структурою

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку - це групування їх за певними ознаками.

Класифікація бухгалтерських рахунків за їх призначенням відображає зміст записів на дебеті, кредиті рахунку і залишку (сальдо), тобто показує, для яких потреб призначені ті чи інші рахунки і як вони побудовані. За цією класифікацією виділяють 5 груп рахунків:

 • 1. Основні.
 • 2. Операційні.
 • 3. Регулюючі.
 • 4. Результативні.
 • 5. Позабалансові.

І група. Основні рахунки, до складу яких належать інвентарні, фондові рахунки та рахунки розрахунків.

Інвентарні рахунки використовуються для обліку майново-матеріальних цінностей і готівкових коштів. До інвентарних рахунків належать рахунки "Основні засоби ", "Виробничі запаси ", "Готова продукція ", "Каса тощо. Усі інвентарні рахунки активні, сальдо активного рахунка може бути тільки дебетовим. Дебетові обороти на інвентарному рахунку означають надходження даного виду засобів, а кредитові - вибуття.

Рахунки власного капіталу використовуються для обліку джерел власних засобів підприємства (фондові рахунки). До групи цих рахунків входять "Статутний капітал", "Пайовий капітал", "Додатковий капітал" та ін. Характерні риси побудови рахунків власного капіталу: всі рахунки власного капіталу пасивні. Записи на кредиті означають створення і наступне збільшення капіталу, а на дебеті - його зменшення.

Рахунки розрахунків використовуються для обліку розрахункових, кредитних і господарсько-правових відносин підприємства з іншими підприємствами, організаціями, особами. Рахунки розрахунків поділяються на три види: активні, пасивні, активно-пасивні.

Активні рахунки розрахунків призначені для обліку дебіторської заборгованості інших підприємств, організацій або осіб даному підприємству. Пасивні розрахункові рахунки використовуються для обліку зобов'язань даного підприємства перед бюджетом, іншими підприємствами, організаціями, особами, тобто для обліку кредиторської заборгованості. Активно-пасивні рахунки розрахунків використовуються для обліку розрахункових взаємовідносин за такими господарськими операціями, внаслідок яких дане підприємство може опинитися в ролі боржника або кредитора.

II група. Операційні рахунки використовуються для обліку витрат, визначення собівартості.

III група. Регулюючі рахунки призначені для уточнення, коригування оцінки засобів, коштів, облікованих на інвентарних, рахунках капіталу і рахунках розрахунків. Самостійного значення регулюючі рахунки не мають, вони завжди пов'язані з іншими рахунками і слугують засобом більш детального розгорнутого Відображення операцій і коригування їх оцінки. Залежно від того, збільшує чи зменшує регулюючий рахунок оцінку, вказану в основному рахунку, розрізняють додаткові (доповнюючі) та контрарні регулюючі рахунки.

IV група. Фінансово-результативні рахунки призначені для обліку прибутків і збитків. На них відображаються кінцеві, підсумкові фінансові результати господарської діяльності підприємства. На дебеті фінансово-результативних рахунків показуються збитки, а на кредиті - прибутки. Якщо фінансово-результативний рахунок має дебетове сальдо, то він показує збиток. Якщо ж фінансово-результативний рахунок має кредитове сальдо, то це свідчить про наявність прибутку.

V група (клас О). Позабалансові рахунки. До позабалансових рахунків належать рахунки, на яких обліковуються цінності, що тимчасово знаходяться у підприємстві й не належать йому. Характерною особливістю позабалансових рахунків є одинарність виконаних на них бухгалтерських записів. На відміну від балансових рахунків, на яких операція відображається методом подвійного запису на дебеті і кредиті кореспондуючих рахунків, на позабалансових рахунках операція відображається тільки на дебеті або тільки на кредиті одного позабалансового рахунка.

Призначення і зміст плану рахунків бухгалтерського обліку

Основою класифікації рахунків є економічний зміст об'єктів обліку.

Класифікація рахунків за економічним змістом відповідає змісту предмету бухгалтерського обліку й зумовлена класифікацією об'єктів обліку, тобто господарських засобів, їх джерел і господарських процесів.

Відповідно до того рахунки поділяють на дві групи:

 • - рахунки господарських засобів;
 • - рахунки джерел утворення господарських засобів (рис. 4.2). На рахунках бухгалтерських засобів відображають їх наявність

та рух. До цієї групи належать рахунки, на яких здійснюється облік необоротних активів, матеріальних запасів, коштів, розрахунків та інших активів підприємства. Ці рахунки є активними.

На рахунках джерел формування господарських засобів відображають власні джерела та залучені джерела. Ці рахунки є пасивними.

План рахунків бухгалтерського обліку - це систематизований перелік бухгалтерських рахунків, необхідних для обліку господарської діяльності.

Діючий план рахунків бухгалтерського обліку затверджений іністерством фінансів України 30.11.99 р. Наказ № 291 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за 892/4185 і вступив в дію протягом 2000 р.

Особливістю плану рахунків є:

 • 1. Забезпечується можливість розподілу фінансового та управлінського обліку в системі рахунків.
 • 2. Забезпечується взаємозв'язок показників бухгалтерських рахунків з показниками звітності підприємства.

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом

Рис. 4.2. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом

План рахунків складається з розділів 10 класів рахунків:

I. Рахунки фінансового стану (1-8 клас)

II. Рахунки управлінського обліку (9 клас)

III. Позабалансові рахунки (0 клас)

План рахунків є одним для всього народного господарства країни за винятком:

 • - бюджетних організацій;
 • - банків.

План рахунків включає в себе:

 • - назву;
 • - шифри синтетичних рахунків, за балансових рахунків. Шифри синтетичних рахунків складається з двох цифр (від 10

до 99). За балансові рахунки від 01 до 08.

Шифри субрахунків, нумеруються починаючи з одиниці до 9. Наприклад, 1 0 4 - субрахунок

синтетичний рахунок

 • 10 - основні засоби;
 • 4 - машини та обладнання

Всі рахунки в плані рахунків згруповані у відповідні розділи:

 • 1. Необоротні активи.
 • 2. Запаси.
 • 3. Кошти, розрахунки та інші активи.
 • 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань.
 • 5. Довгострокові зобов'язання.
 • 6. Поточні зобов'язання.
 • 7. Доходи і результати діяльності.
 • 8. Витрати за елементами.
 • 9. Витрати діяльності.

До плану рахунків прийнята інструкція щодо його застосування.

В ній надається коротка характеристика кожного бухгалтерського рахунку, перелік господарських операцій, що підлягають обліку на цьому рахунку, а також кореспонденція рахунку з іншими рахунками.

План рахунків бухгалтерського обліку забезпечує єдиний порядок обліку однорідних господарських операцій на підприємствах різних галузей народного господарства різних галузей народного господарства країни.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >