< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Реалізація результатів ревізії, контроль за їх виконанням та розгляд скарг на дії службових осіб

Особливості реалізації результатів ревізії визначаються Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою" [1].

Відповідно до даної постанови у міру виявлення ревізією порушень законодавства посадові особи служби, не чекаючи закінчення ревізії, мають право усно рекомендувати керівникам об'єкта контролю невідкладно вжити заходів для їх усунення та запобігання у подальшому (рис. 16.1).

заходи, що застосовуються службою до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за бюджетні правопорушення

Якщо вжитими в період ревізії заходами не забезпечено повне усунення виявлених порушень, органом служби у строк не пізніше ніж 10 робочих днів після реєстрації акта ревізії, а у разі надходження заперечень (зауважень) до нього - не пізніше ніж три робочих дні після надіслання висновків на такі заперечення (зауваження) надсилається об'єкту контролю письмова вимога щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства із зазначенням строку зворотного інформування.

Про усунення виявлених ревізією фактів порушення законодавства цей об'єкт контролю у строк, визначений вимогою про їх усунення, повинен інформувати відповідний орган служби з поданням завірених копій первинних, розпорядчих та інших документів, що підтверджують усунення порушень.

Про результати ревізії, якою виявлено порушення законів та інших нормативно-правових актів, у визначені строки інформуються органи управління об'єкта контролю та за необхідності відповідні органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

Державна контрольно-ревізійна служба може притягувати винних осіб до адміністративної відповідальності (рис. 16.2).

У разі проведення ревізії на підставі звернення правоохоронних органів, а також коли ревізією, проведеною з інших підстав, виявлено порушення, за які передбачено кримінальну відповідальність або які містять ознаки корупційних діянь, матеріали таких ревізій у визначені строки передаються до правоохоронних органів.

Про результати розгляду матеріалів ревізії (крім проведених за порушеними кримінальними справами) правоохоронні органи повідомляють органу служби протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення.

Види порушень, за які служба притягує до адміністнративної відповідальності винних осіб

Якщо виявлено порушення законодавства, за які не передбачено кримінальну відповідальність або які не містять ознаки корупційних діянь, орган служби у визначені строки письмово інформує про такі порушення правоохоронні органи.

У разі, коли діями чи бездіяльністю працівників об'єкта контролю державі або підконтрольній установі заподіяна матеріальна шкода, орган служби ставить вимоги перед керівником об'єкта контролю та органом його управління щодо пред'явлення цивільних позовів до винних осіб.

За результатами проведеної ревізії у межах наданих прав органи служби вживають заходів для забезпечення:

 • o притягнення до адміністративної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності винних у допущенні порушень працівників об'єктів контролю;
 • o звернення до суду в інтересах держави щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства з питань збереження і використання активів, а також стягнення у дохід держави коштів, одержаних за незаконними договорами, без встановлених законом підстав або з порушенням вимог законодавства;
 • o застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства. За спільним рішенням органу служби та об'єкта контролю або

його органу управління інформація про результати ревізії виноситься на обговорення на колегіях, нарадах, що проводяться об'єктом контролю. Відомості про результати ревізії можуть оприлюднюватися через засоби масової інформації.

Органи служби здійснюють контроль за усуненням об'єктами контролю порушень законодавства за результатами аналізу їх зворотного інформування про вжиті заходи, а також під час наступних ревізій цих об'єктів контролю, систематично вивчають матеріали ревізій і на підставі їх узагальнення вносять відповідним органам державної влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо перегляду нормативно-правових актів, усунення причин і умов, що сприяли порушенням законодавства.

Упорядкування формування справ за матеріалами закінчених ревізій і передачі їх на зберігання до архіву ГоловКРУ та підвищення рівня виконавської дисципліни визначено наказом № 3 від 11.01.2006 р.

Відповідно до наказу ГоловКРУ України від 11.01.2006 р. № 3 "Порядок формування справ за матеріалами закінчених ревізій" формування справ за матеріалами закінчених ревізій - це систематизація виконаних документів, що стосуються окремої ревізії, і оформлення їх в одну справу.

Не пізніше трьох робочих днів після підписання акта ревізії наявні документи формуються у справу, яка поповнюється необхідними для реалізації матеріалів ревізії документами в міру 'їх складання (надходження).

Справа вважається сформованою в день підписання керівною особою контрольно-ревізійного підрозділу складеної інформаційної карти про результати ревізії.

При формуванні справи необхідно дотримуватися таких правил:

Послідовність формування матеріалів у справу за результатами закінчених ревізій визначено в додатку 16.3.

При отриманні додаткових матеріалів стосовно реалізації ревізій, внесення їх до сформованої справи здійснюється із зазначенням в Примітках внутрішнього опису справи (додаток 16.4) дати і прізвища, ініціалів особи, що внесла такі дані.

Документи щодо реалізації матеріалів ревізії у справі розташовуються в порядку їх надходження, причому документ-відповідь розміщується одразу за ініціативним документом або документом-запитом.

Справи формуються з оригіналів (у разі їх відсутності - із засвідчених в установленому порядку копій) лише виконаних документів. Невиконані документи підшивати у справи забороняється.

Не допускається включення до справ чернеток, додаткових копій документів та таких, що не мають відношення до ревізії.

Всі аркуші остаточно сформованої справи, крім аркушів засвідчувального напису та внутрішнього опису, нумеруються арабськими цифрами валовою нумерацією, починаючи з останнього аркушу тому, в правому верхньому кутку простим м'яким олівцем. Застосування чорнил, пасти або кольорових олівців для нумерації аркушів забороняється.

У разі наявності документів із старою нумерацією, що не відповідає послідовності розташування документів при упорядкуванні справи, здійснюється їх перенумерація, під час якої старі номери закреслюють однією скісною рискою і поряд ставиться новий номер аркуша.

Аркуші внутрішнього опису справи нумеруються окремо.

Аркуші справ, що складаються з декількох томів, нумеруються з останнього аркуша останнього тому, продовжуючи нумерацію сторінок у кожному наступному томі.

На кожний том справи складається окремий опис за зразком, що додається (додаток 16.4); в перший том справи включається загальний опис всієї справи із зазначенням номера тому.

Кожний том справи не повинен перевищувати 250 аркушів.

Якщо справа складена більше ніж з одного тому, вона повинна бути сформована таким чином, щоб перший том містив загальний акт і всі матеріали, пов'язані з підготовкою і реалізацією матеріалів ревізії, а в інших томах містилися матеріали ревізії, визначені у пункті 14 додатку 16.3.

Працівники структурних підрозділів користуються матеріалами ревізій з письмового дозволу керівника відповідного структурного підрозділу на підставі оформленого замовлення на видачу матеріалів ревізії за формою, що додається (додаток 16.4), і несуть персональну відповідальність за повне збереження, порядок формування документів у справі та своєчасне повернення до архіву ГоловКРУ.

Ознайомлення чи передача матеріалів ревізій будь-яким підприємствам, установам та організаціям чи особам без письмового дозволу Голови ГоловКРУ або особи, яка його заміщує, забороняється.

Порядок розгляду скарг на дії службових осіб державної контрольно-ревізійної служби визначений статтею 13 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні".

Дії або бездіяльність службових осіб державної контрольно-ревізійної служби можуть бути оскаржені в судовому або адміністративному порядку. Скарги на дії службових осіб в районах, містах, районах у містах та службових осіб контрольно-ревізійних управлінь розглядаються і вирішуються начальниками цих управлінь.

Скарги на дії службових осіб Головного контрольно-ревізійного управління України та начальників контрольно-ревізійних управлінь Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя розглядаються та вирішуються начальником Головного контрольно-ревізійного управління України. (Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2322-ІУ ( 2322-15 ) від 12.01.2005 )

Скарги розглядаються і рішення за ними приймаються керівниками відповідних органів державної контрольно-ревізійної служби не пізніш як у місячний строк з моменту їх надходження. У разі незгоди юридичних і фізичних осіб з цими рішеннями вони можуть бути оскаржені у судовому порядку. ( Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-ІУ ( 762-15 ) від 15.05.2003; в редакції Закону N 2322-ІУ ( 2322-15 ) від 12.01.2005 ). Подання скарги не припиняє оскаржуваної дії службових осіб державної контрольно-ревізійної служби.

Питання для обговорення та самоперевірки

 • 1. Яким документом оформляють результати контролю?
 • 2. З яких частин складається акт ревізії?
 • 3. Дайте характеристику складових акту ревізії.
 • 4. Хто підписує акт ревізії?
 • 5. У скількох примірниках складається акт ревізії?
 • 6. На протязі якого періоду розглядаються та приймаються рішення за результатами ревізії?
 • 7. Які вимоги до оформлення результатів ревізії?
 • 8. Який порядок розгляду матеріалів ревізії?
 • 9. Яким чином здійснюється реалізація результатів ревізії?
 • 10. Як здійснюється контроль за виконанням результатів ревізії?
 • 11. Яким чином здійснюється формування справ за матеріалами закінчених ревізій?
 • 12. Яких правил необхідно дотримуватись при формуванні справ за матеріалами закінчених ревізій ?
 • 13. Яким законодавчим актом керуються при визначенні порядку розгляду скарг на дії службових осіб державної контрольно-ревізійної служби?
 • 14. Розгляд скарг на дії службових осіб державної контрольно-ревізійної служби.

Рекомендована література за розділом 16

Основна література

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. № 550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою" (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1618 (1618-2006-п ) від 16.11.2006).

Додаткова література

 • 2. Наказ від 11.01.2006 №3 "Про упорядкування формування справ за матеріалами закінчених ревізій і передачу їх на зберігання до архіву ГоловКРУ", затверджений ГоловКРУ України.
 • 3. Наказ від 27.10.2006 №358 "Про затвердження Методики оформлення органами державної контрольно-ревізійної служби результатів ревізії", затверджений ГоловКРУ України.
 • 4. Наказ 18.01.2006 № 18 "Про посилення внутрішнього контролю в органах ДКРС", затверджений ГоловКРУ України.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >