< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестицій

Термінологічний словник

Грошові кошти - залишки засобів в національній та іноземній валюті, які знаходяться в касі, на поточному, валютному та інших рахунках в банках на території країни і за кордоном та легко реалізуються в цінні папери та платіжні і грошові документи.

Фінансові інвестиції - це господарська операція по вкладенню коштів чи придбанню корпоративних прав або інших активів, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів суб'єктів господарської діяльності.

Кошти в дорозі - грошові суми, внесені юридичними або фізичними особами в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для подальшого їх зарахування на поточні рахунки підприємства.

Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрями проведення контролю грошових коштів і фінансових інвестицій

Метою внутрішньогосподарського контролю грошових коштів є забезпечення їх збереження, повноти оприбуткування, раціонального та економного використання, дотримання касової дисципліни й встановленого порядку безготівкових розрахунків.

Основні завдання внутрішньогосподарського контролю грошових коштів і фінансових інвестицій зображено на рис. 7.1.

Поточний контроль грошових коштів і фінансових інвестицій підприємств проводиться на стадії здійснення таких операцій керівниками підприємств, бухгалтерською службою та працівниками підрозділів при виконанні ними функціональних обов'язків.

Перевірка коштів, касових і банківських операцій та фінансових інвестицій є формою наступного контролю й здійснюється членами Ревізійної комісії або силами бухгалтерської служби підприємства.

Завдання внутрішньогосподарського контролю грошових коштів і фінансових інвестицій

Рис. 7.1. Завдання внутрішньогосподарського контролю грошових коштів і фінансових інвестицій

Об'єктами внутрішньогосподарського контролю грошових коштів і фінансових інвестицій є:

 • - збереження грошових коштів у касі;
 • - стан розрахунково-платіжної дисципліни за операціями з готівковими грошовими коштами;
 • - операції з грошовими коштами на рахунках у банку;
 • - операції з грошовими коштами в дорозі та прирівняними до них документами;
 • - стан бухгалтерського обліку грошових коштів та операцій з ними;
 • - фінансові інвестиції, їх оцінка та організація обліку.

Для більш детального вивчення організаційної моделі контролю грошових коштів та фінансових інвестицій наведено рис. 7.2.

Під час здійснення процедур контролю використовуються як нормативно-правові, інструктивні матеріали, так і облікова (фактографічна) інформація.

До законодавчих джерел інформації відносять

 • - нормативно-правові акти, що регулюють операції з грошовими коштами:
 • - Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637;

Організаційна модель контролю грошових коштів

Рис. 7.2. Організаційна модель контролю грошових коштів

 • o Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12.06.95 № 436/95;
 • o Постанова Правління НБУ "Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку" від 09.02.05 № 32;
 • o нормативно-правові акти в частині регулювання безготівкових розрахунків:
 • o Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. № 2121-111;
 • o Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492;
 • o Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті затверджена Постановою НБУ 21.01.04 № 22 зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.03.04 № 377/8976;
 • o Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94 № 185/94-ВР;
 • o Постанова КМУ від 19.04.1993 р. № 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку";
 • o Постанова КМУ від 27.04.1993 р. № 301 "Про трудові книжки працівників";
 • o Наказ Міністерства статистики України від 11.03.1996 р. № 67 "Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності";
 • o Наказ МФУ від 16.05.1996.р. № 99 "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернених та використаних довіреностей на отримання цінностей";
 • - стандарти обліку:
 • o П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" затверджений наказом МФУ №15 від 28.01.2000 р.;
 • o П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" затверджений наказом МФУ № 91 від 26.04.2000 р.;
 • o П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" затверджений наказом МФУ № 193 від 10.08.2000 р.

Серед облікових джерел контролю - первинна документація з обліку грошових коштів і фінансових інвестицій, касова звітність про рух грошових коштів та грошових документів на рахунках підприємства, виписки банків про рух грошових коштів, регістри аналітичного та синтетичного обліку за рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 35 "Поточні фінансові інвестиції", 08 "Бланки суворого обліку" (Журнал 1 і Відомості 1.1, 1.2, 1.3, розділ II Журналу 4, Відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій 4.2, (в сільськогосподарських підприємствах: журнал-ордер і відомість № 1 с.-г., журнал-ордер і відомість № 2 с.-г, журнал-ордер і відомість № 3 с.-г.)), звітність про використання та стан грошових коштів і фінансових інвестицій (баланс (ф. №1), звіт про рух грошових коштів (ф. №3), примітки до річної фінансової звітності (ф. №5).

Залежно від суті господарських операцій та основних напрямків контролю грошових коштів і фінансових інвестицій у процесі внутрішньогосподарського контролю застосовують ряд способів і методичних прийомів (рис. 7.3).

Способи та методичні прийоми при контролі грошових коштів і фінансових інвестицій

Рис. 7.3. Способи та методичні прийоми при контролі грошових коштів і фінансових інвестицій

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >