< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік внутрішніх розрахунків

Внутрішні розрахунки — це розрахунки, що виникають у процесі виконання бюджетів і кошторисів доходів і витрат між вищестоящими розпорядниками коштів (ГРК, РК11) та підвідомчими їм установами.

Картка аналітичного обліку касових видатків за квітень 200_ р.

Картка аналітичного обліку касових видатків за квітень 200_ р.

Картка аналітичного обліку фактичних видатків за квітень 200_ р.

Картка аналітичного обліку фактичних видатків за квітень 200_ р.

Для обліку цих розрахунків призначений синтетичний рахунок 68 "Внутрішні розрахунки", до якого відкривають два субрахунки:

 • 683 "Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за загальним фондом";
 • 684 "Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за спеціальним фондом".

У кінці року рахунок 68 закривається рахунком 43 "Результати виконання кошторису".

Облік внутрішніх розрахунків ведеться відповідно до "Інструкції про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей", затвердженої наказом ДКУ від 16.12.2002 р. № 232. Методика відображення в обліку таких операцій залежить від того, за рахунок яких коштів (загального чи спеціального фонду) та якою у становою-закупником (бюджетною чи госпрозрахунковою) проводяться централізовані закупівлі (табл. 2.7).

Таблиця 2.7. Відображення в обліку операцій з централізованих поставок необоротних активів та матеріальних ресурсів

Відображення в обліку операцій з централізованих поставок необоротних активів та матеріальних ресурсів

Відображення в обліку операцій з централізованих поставок необоротних активів та матеріальних ресурсів

Відображення в обліку операцій з централізованих поставок необоротних активів та матеріальних ресурсів

Розрахунки за операціями з централізованих закупівель, які виконують госпрозрахункові підприємства-закупники, обліковуються на субрахунках 364, 675, як і розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами.

Облік касових операцій

Для планомірної організації грошового обігу в народному господарстві бюджетні організації, як і інші юридичні особи, зобов'язані зберігати свої вільні грошові кошти на рахунках у банку і витрачати їх, як правило, шляхом безготівкових розрахунків. Однак у своїй практичній діяльності кожна установа змушена використовувати і готівкові розрахунки, наприклад, з оплати праці, стипендій, авансів на господарські потреби та відрядження тощо.

Уся готівка, що знаходиться в розпорядженні установи чи централізованої бухгалтерії, зберігається в касі. Каса підприємства — це приміщення або місце, призначене для приймання, видачі та зберігання готівки, інших цінностей і касових документів, де, як правило, ведеться касова книга. Посиленню контролю за витрачанням готівки сприяє суворе дотримання порядку здійснення касових операцій, який регламентується "Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні", затвердженим постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (зі змінами та доповненнями). Це Положення визначає порядок і терміни зберігання грошей у касі та видачі їх на різні цілі, правила оформлення касових документів, ведення касової книги, контролю законності касових операцій.

Розмір суми грошових коштів у касі на кінець кожного робочого дня обмежується лімітом, який затверджується наказом керівника бюджетної установи.

Для визначення розміру ліміту каси бюджетні установи складають спеціальні розрахунки і подають їх до відповідних органів ДКУ.

Понад встановлену норму в касі можуть зберігатися гроші лише на виплату зарплати, стипендій, допомоги за тимчасовою непрацездатністю тільки протягом 3 робочих днів, включаючи день отримання готівки у банку. Після цього терміну не видані гроші здаються у банк і за першою вимогою установи видаються назад.

Приймання грошей у касу, їх зберігання та видачу здійснює спеціальна посадова особа — касир, який несе повну матеріальну відповідальність за збереження прийнятих ним грошових коштів та інших цінностей. При прийманні касира на роботу з ним укладається договір про повну матеріальну відповідальність за збереження грошей та інших цінностей у касі.

Касиру забороняється передовіряти виконання своїх функцій іншим особам. У разі необхідності тимчасової заміни касира (у зв'язку з хворобою, відпусткою і т. ін.) виконання його обов'язків за письмовим наказом керівника покладається на іншого працівника, з яким також укладається договір про повну матеріальну відповідальність. В установах, де за штатним розкладом не передбачено посади касира, виплата зарплати працівникам та оплата інших грошових витрат здійснюється через підзвітних осіб, призначених наказом керівника установи.

Надходити готівка до каси бюджетної установи може з поточного (реєстраційного) рахунка, як повернення невикористаного авансу підзвітними особами, на відшкодування завданих установі збитків, за платні послуги, за утримання дітей у дошкільних закладах, харчування працівників за місцем роботи, за спортивну форму, одержані путівки з частковою оплатою тощо.

Готівку в касу з поточних (реєстраційних) рахунків касир отримує за іменним грошовим чеком. Установам, що обслуговуються органами ДКУ, грошові чеки виписуються на підставі їх заявки та поданого доручення відповідним органом ДКУ. Порядок виплати готівки РК з реєстраційних рахунків регламентується відповідними нормативними документами, затвердженими ДКУ.

Для оформлення документів на отримання зарплати, стипендій, допомоги, видатків на службові відрядження тощо РК подають до органів ДКУ заявку на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, за формою, наведеною у додатку до "Порядку обслуговування державного бюджету за видатками", затвердженого наказом ДКУ від 25.05.2004 р. № 89 (у двох примірниках). Один примірник цієї заявки після видачі готівки повертається РК з відповідним відбитком штампа казначея, зберігається як обов'язковий документ і є додатком до бухгалтерських регістрів, що підтверджують обсяг та цільове спрямування бюджетних коштів.

Заявки на видачу готівки виписуються розпорядниками бюджетних коштів на осіб, з якими в них укладені договори про повну матеріальну відповідальність і які мають право отримувати і видавати кошти. У заявках на видачу готівки вказуються суми утриманого податку з доходів громадян, суми нарахувань до Фонду соціального страхування України та суми страхових внесків до Пенсійного фонду України, інші податки і обов'язкові платежі, які утримані та нараховані на фонд заробітної плати. При отриманні заробітної плати та прирівняних до неї платежів разом із заявкою на видачу готівки подаються платіжні доручення на перерахування сум податку з доходів громадян, сум нарахувань до Фонду соціального страхування України та сум страхових внесків до Пенсійного фонду України, інших податків і обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати та інших соціальних виплат.

У заявках на видачу готівки розпорядники бюджетних коштів відмічають наявність чи відсутність заборгованості зі сплати податків.

На підставі перевіреної заявки відповідальні особи органів ДКУ виписують на осіб, вказаних у заявці, грошові чеки на отримання готівки.

На підставі належно оформлених грошових чеків уповноважені особи розпорядників бюджетних коштів отримують готівку з рахунків, відкритих в установах банків на ім'я органів ДКУ. Невикористана готівка повертається уповноваженими особами розпорядників бюджетних коштів безпосередньо на цей самий рахунок за відповідними документами, при заповненні яких обов'язково вказується номер реєстраційного (спеціального реєстраційного) рахунка, на який повинні бути зараховані кошти.

У разі прийняття рішень розпорядниками бюджетних коштів про придбання продуктів харчування та медикаментів за готівку ці розпорядники письмово повідомляють про це органи Державного казначейства України.

Здійснення видатків готівкою на придбання продуктів харчування та медикаментів проводиться за тими самими документами, що й за перерахуванням, але за наявності на це дозволу головного розпорядника бюджетних коштів.

Після отримання готівки на продукти харчування, господарські товари і медикаменти до органів ДКУ подаються документи, які підтверджують здійснені видатки та взяття на облік (при потребі) матеріальних цінностей (акт придбання матеріальних цінностей, прибуткова накладна, роздавальна відомість з підписами осіб, що отримали матеріальні цінності, тощо).

До каси можуть надходити гроші й з інших джерел. В усіх випадках при надходженні готівки бухгалтерією оформляється прибутковий касовий ордер т.ф. № КО—1 з відривною квитанцією, яка після внесення необхідних записів видається на руки здавальнику грошей. Касові ордери дійсні лише в день їх оформлення.

Усі кошти, що готівкою надійшли прямо до каси установи, необходно обов'язково внести на спеціальні реєстраційні рахунки установи, відкриті в органах ДКУ, і тільки після цього їх можна використовувати за призначенням згідно кошторису.

Видача готівки з каси може проводитися, в першу чергу, в рахунок оплати праці, стипендій, допомоги за тимчасовою непрацездатністю, як аванс на господарські витрати та/або на відрядження, для зарахування на поточні (реєстраційні) рахунки тощо. Оформляється видача готівки видатковим касовим ордером (т.ф. № КО—2), який підписують керівник і бухгалтер установи.

Прибуткові та видаткові касові ордери, перш ніж вони будуть передані касиру, реєструються у спеціальному журналі (т.ф. № КО—3). При цьому їм надаються порядкові номери. Нумерація касових ордерів наскрізна з початку року, окремо прибуткових і окремо видаткових. Оформлені касові ордери передаються бухгалтером особисто касиру. Видавати їх на руки особам, що отримують чи вносять кошти, заборонено.

Оплата праці, видача стипендій тощо може здійснюватися на основі платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей, на кожній з яких повинен бути дозвільний підпис керівника та головного бухгалтера. Після закриття таких відомостей на фактично виплачену суму складається видатковий касовий ордер (на кожну відомість окремо).

В установах, які мають велику кількість підрозділів або обслуговуються централізованою бухгалтерією, виплата зарплати може здійснюватися за письмовим наказом керівника іншими, крім касира, особами, з якими також укладають письмові договори про повну матеріальну відповідальність. Якщо через віддаленість обслуговуючої установи розрахунково-платіжна відомість не може бути повернена довіреною особою в касу протягом трьох днів, виплата зарплати оформляється через підзвітних осіб.

Видача грошей окремим особам відбувається за умови пред'явлення документа, що засвідчує особу одержувача (паспорта, посвідчення І т. ін.). Касир у видатковому ордері фіксує відповідні дані цього документа: назву, номер, ким і коли виданий. Усі додатки до прибуткових та видаткових касових ордерів (акти, накладні, повідомлення тощо) повинні гаситися спеціальним штампом або написом від руки ("Оплачено", "Одержано" і т. ін.) для запобігання можливості їх повторного використання.

Аналітичний облік і контроль руху грошових коштів касир веде у касовій книзі (т.ф. № КО-4). Записи у касову книгу виконуються у двох примірниках через копіювальний папір. При цьому другий примірник є відривним і слугує звітом касира, який щоденно разом з прибутковими і видатковими документами передається касиром під розписку бухгалтеру. Контроль за правильністю ведення касової книги та здійсненням касових операцій покладено на головного бухгалтера установи.

Касова книга може вестись за допомогою технічних засобів. При ньому паралельно формуються дві ідентичні машинограми "Вкладний аркуш касової книги" та "Звіт касира", реквізити яких повинні повністю відповідати т.ф. № КО-4. У кінці місяця всі примірники "Вкладних аркушів касової книги" брошуруються, підписуються керівником і головним бухгалтером і зберігаються як регістр аналітичного обліку.

У бухгалтерії звіти ретельно перевіряються, звіряються з первинними документами, після чого у звіті за кожною господарською операцією проставляється кореспонденція рахунків.

Для синтетичного обліку наявності та руху грошей у касі призначений активний рахунок 30 "Каса", який має два субрахунки:

 • 301 "Каса в національній валюті";
 • 302 "Каса в іноземній валюті".

Основні бухгалтерські проведення з обліку руху готівки у національній валюті України наведено в табл. 2.8.

На підставі касових звітів з указаною кореспонденцією рахунків здійснюють записи в "Накопичувальну відомість за касовими операціями — Меморіальний ордер № І" т. ф. № 380 (бюджет) та в "Картку аналітичного обліку готівкових операцій", затверджену наказом ДКУ від 06.10.2000 р. № 100. В останній за кожним звітом касира записують надходження і видаток та виводять залишок на кінець дня готівки за кожним кодом функціональної та економічної класифікації видатків (окремо за за-

Таблиця 2.8. Кореспонденція рахунків за операціями обліку грошових коштів у касі в національній валюті

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1. Одержано в касу готівку за чеками з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків

301

311,313—316, 319,321, 323—326

2. Повернено в касу невикористану суму підзвітних коштів

301

362

3. Надійшло в касу в рахунок погашення недостачі

301

363

4. Надійшла в касу плата за телефонні розмови та інші кошти, що відповідно до чинного законодавства зараховуються па відшкодування касових видатків

301

364, 801,802

5. Надійшла в касу плата за утримання дітей в інтернаті при школі, за спортивну форму, за харчування працівників за місцем роботи

301

674

6. Надійшла в касу плата за навчання у вищих навчальних закладах, за користування гуртожитком, за реалізовані санаторно-курортні путівки

301

364

7. Одержано в касу спонсорські, благодійні внески та іншу гуманітарну допомогу

301

713/1

8. Надійшла в касу плата за реалізовані за готівку санаторно-курортні путівки:

вартість без ПДВ

на суму ПДВ

 • 301
 • 301
 • 331
 • 641

9. Видано готівкою з каси:

заробітну плату

стипендію

гонорари

депоновану зарплату

допомога і компенсації чорнобильцям

під звіт

 • 661
 • 662
 • 669
 • 671
 • 674
 • 362
 • 301
 • 301
 • 301
 • 301
 • 301
 • 301

10. Повернення попередньої оплати батькам за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах

674

301

11. Внесено з каси готівкою на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки

311,313, 321,323

301

12. Віднесено па винну особу виявлені недостачі готівки у касі

363

301

13. Зараховано на поточний, спеціальний реєстраційний рахунок кошти, внесені готівкою за реалізовані санаторно-курортні путівки, за харчування дітей в інтернатах при школах та групах подовженого дня

316,326

301

-гальним фондом та видами коштів спеціального фонду). У централізованих бухгалтеріях складається окрема картка для кожної установи, що обслуговується такою бухгалтерією, та загальна картка для всіх установ. Картка відкривається па місяць. За її даними здійснюють контроль за дотриманням касової дисципліни у питанні цільового використання готівки за призначенням.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >