< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

 • 1. Бюджетний процес за структурою поділяється:
  • а) на управління бюджетним процесом, облік виконання бюджету, контроль за виконанням бюджету;
  • б) бюджетне планування (складання, розгляд, затвердження), виконання бюджету;
  • в) складання проекту бюджету, розгляд та ухвалення закону про бюджет на наступний бюджетний період, виконання бюджету, підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету;
  • г) інше.
 • 2. Міністерство фінансів України подає проект Державного бюджету України на розгляд Кабінету Міністрів України:
  • а) до 1 вересня;
  • б) до 15 вересня;
  • в) до 15 серпня;
  • г) до 1 червня.
 • 3. У бюджетній резолюції визначаються:
  • а) основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України;
  • б) частка валового внутрішнього продукту, яка буде розподілена через дохідну частину бюджету держави;
  • в) напрями бюджетної політики та заходи щодо їх втілення;
  • г) частка бюджетного дефіциту у ВВП.
 • 4. Які макропоказники є основою формування бюджету:
  • а) валовий національний продукт;
  • б) індекс інфляції;
  • в) індекс роздрібних споживчих цін;
  • г) валовий внутрішній продукт?
 • 5. Закон України "Про Державний бюджет України" має бути прийнятий до:
  • а) до 31 жовтня;
  • б) до 1 листопада;
  • в) до 1 грудня; г)до31 грудня.
 • 6. Якщо державний бюджет па поточний рік не прийнято, то:
  • а) діє старий;
  • б) зупиняється фінансування;
  • в) проводиться спеціальне засідання Верховної Ради Укра* їни;
  • г) фінансування відбувається за 1/12 минулорічних бюджетних призначень;
  • д) податки не можуть бути стягнуті;
  • е) відбувається скорочення штатів бюджетних установ.
 • 7. Місцеві бюджети затверджуються:
  • а) Міністерством фінансів України;
  • б) головами виконавчих органів відповідних рад;
  • в) рішеннями відповідних рад;
  • г) немає правильної відповіді.
 • 8. Бюджетний процес — це:
  • а) регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів і розглядом звітів про їх виконання;
  • б) організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи;
  • в) процес формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади ЛР Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;
  • г) регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконання, розглядом звітів про виконання бюджетів, що формують бюджетну систему України.
 • 9. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України мають бути розроблені до:
  • а) 1 травня;
  • б) 1 червня;
  • в) 15 травня;
  • г) 15 червня.
 • 10. Бюджетний період — це:
  • а) календарний рік;
  • б) визначений законодавством період, протягом якого функціонує бюджет;
  • в) період з 1 січня до 31 грудня;
  • г) усі варіанти правильні.
 • 11. Назвіть дату затвердження Державного бюджету України:
  • а) 25 грудня;
  • б) 2 грудня;
  • в) 30 грудня;
  • г) 15 грудня.
 • 12. Учасниками бюджетного процесу є:
  • а) Президент України, Верховна Рада України, Рахункова палата, Кабінет Міністрів України, Державне казначейство України, розпорядники бюджетних коштів, Національний банк України, державні органи місцевого рівня;
  • б) Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Державне казначейство України, розпорядники бюджетних коштів, Національний банк України, державні органи місцевого рівня;
  • в) органи управління, платники податків, отримувачі бюджетних коштів;
  • г) інше.
 • 13. Рішення місцевих рад про бюджет приймається відповідно до:
  • а) постанови Верховної Ради України;
  • б) розпорядження Міністерства фінансів;
  • в) регламенту відповідної ради.
 • 14. Який орган державної влади готує і затверджує бюджетну резолюцію:
  • а) Верховна Рада України;
  • б) Кабінет Міністрів України;
  • в) Президент України;
  • г) Міністерство фінансів України?
 • 15. У випадку незатвердження проекту державного бюджету на наступний рік до ЗО грудня поточного року:
  • а) автоматично діє закон про державний бюджет на наступний рік в його проекті, як в дохідній частині, так і у видатковій;
  • б) продовжує дію закон про державний бюджет на поточний рік, як в дохідній частині, так і у видатковій;
  • в) президент затверджує указ щодо обмежень дії закону про державний бюджет на попередній рік;
  • г) передбачена інша процедура.
 • 16. Зміни до державного бюджету, який набув чинності вносяться:
  • а) Міністерством фінансів України;
  • б) Державним казначейством України;
  • в) Верховною Радою України;
  • г) Національним банком України.
 • 17. Бюджетна резолюція — це:
  • а) сукупність заходів держави з організації та використання бюджетних ресурсів для забезпечення її економічного і соціального розвитку;
  • б) систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення загальної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій;
  • в) постанова Верховної Ради України, що окреслює основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний рік;
  • г) сукупність засобів, які застосовує держава з метою організації бюджетних відносин і забезпечення належних умов для економічного та соціального розвитку.
 • 18. Назвіть дату затвердження місцевих бюджетів в Україні:
  • а) 25 грудня;
  • б) 2 грудня;
  • в) ЗО грудня;
  • г) 15 грудня.
 • 19. Який орган державної влади складає звіт про виконання місцевих бюджетів:
  • а) Міністерство фінансів України;
  • б) Державне казначейство України;
  • в) фінансові управління місцевих обласних державних адміністрацій;
  • г) Кабінет Міністрів України?
 • 20. Який орган державної влади складає звіт про виконання державного бюджету:
  • а) Міністерство фінансів України;
  • б) Державне казначейство України;
  • в) фінансові управління місцевих обласних державних адміністрацій;
  • г) Кабінет Міністрів України?

Запитання і завдання для самоконтролю

 • 1. Назвіть функції основних учасників бюджетного процесу.
 • 2. Назвіть і дайте характеристику стадіям бюджетного процесу на загальнодержавному рівні.
 • 3. Дайте характеристику етапам бюджетного процесу на місцевому рівні.
 • 4. Які показники визначаються законом про державний бюджет?
 • 5. Охарактеризуйте сутність і структуру бюджетного процесу України.
 • 6. Дайте характеристику порядку складання, затвердження і розгляду місцевих бюджетів.
 • 7. Які особливості формування бюджету в сучасних умовах?
 • 8. Назвіть основні принципи виконання бюджету.
 • 9. Дайте характеристику органів, що здійснюють виконання державного бюджету.
 • 10. Охарактеризуйте органи, що здійснюють контроль за виконанням бюджету.

Теми індивідуальних робіт

 • 1. Світовий досвід формування державного бюджету.
 • 2. Шляхи вдосконалення бюджетного процесу в Україні.
 • 3. Бюджетний процес та механізми його функціонування за формування Державного бюджету України.
 • 4. Світовий досвід виконання бюджету.
 • 5. Способи підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >