< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з іншими контролюючими та правоохоронними органами

Законом України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (ст.14) визначено взаємовідносини державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами, де зазначено, що працівники правоохоронних органів зобов'язані сприяти службовим особам державної контрольно-ревізійної служби у виконанні їх обов'язків. У разі недопущення працівників державної контрольно-ревізійної служби на територію підприємства, установи, організації, відмови у наданні документів для ревізії та будь-якої іншої протиправної дії органи міліції на прохання цих осіб зобов'язані негайно вжити відповідних заходів для припинення такої протидії, забезпечити нормальне проведення ревізії, охорону працівників контрольно-ревізійної служби, документів та матеріалів, що перевіряються, а також вжити заходів для притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Відповідно до Законів України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", "Про прокуратуру", "Про міліцію", "Про Службу безпеки України" та з метою підвищення ефективності спільної роботи Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою України затверджено "Порядок взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України".

Даний Порядок спрямований на забезпечення ефективної взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України (далі - правоохоронні органи) з питань розгляду звернень правоохоронних органів, призначення, організації та проведення ревізій за ними, передачі їм матеріалів ревізій за власною ініціативою органів ДКРС, зворотного інформування про результати розгляду переданих матеріалів, виділення спеціалістів органів ДКРС, інших питань, що мають місце при виконанні органами ДКРС та правоохоронними органами покладених на них завдань.

Порядок розроблений з урахуванням положень Кримінально-процесуального кодексу України, законів України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", "Про прокуратуру", "Про міліцію", "Про Службу безпеки України", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про оперативно-розшукову діяльність", Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, та інших нормативно-правових актів.

За зверненням правоохоронного органу органи служби в межах своєї компетенції проводять планові та позапланові виїзні ревізії за місцезнаходженням об'єкта контролю.

У разі ненадання правоохоронним органом рішення суду про проведення позапланової виїзної ревізії та за відсутності у зверненні правоохоронного органу фактів, що свідчать про порушення вимог законів, контроль за дотриманням яких віднесено до компетенції служби, можливе включення ревізії об'єкта контролю до плану контрольно-ревізійної роботи органу служби на наступний плановий період за умови, що така установа не ревізувалася органами служби у плановому порядку протягом поточного календарного року.

Рішення щодо включення ревізії об'єкта контролю за зверненням правоохоронного органу до плану контрольно-ревізійної роботи приймається керівником ГоловКРУ, контрольно-ревізійного управління в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

Про прийняте рішення інформується протягом десяти робочих днів після отримання звернення відповідний правоохоронний орган.

Для проведення ревізії за зверненням правоохоронного органу складається відповідно до компетенції служби на підставі питань, що містяться у зверненні, постанові слідчого або прокурора, рішенні суду, програма ревізії, яка письмово погоджується з правоохоронним органом.

З метою комплексного охоплення плановою виїзною ревізією питань фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю до програми крім зазначених у зверненні правоохоронного органу питань можуть включатися за ініціативою органу служби інші питання відповідно до компетенції служби.

Звернення правоохоронного органу, постанова слідчого або прокурора, рішення суду долучаються до матеріалів ревізії і залишаються в органі служби.

Органи служби проводять з правоохоронними органами щоквартальні звірки результатів розгляду переданих їм матеріалів ревізій відповідно до порядку, встановленого ГоловКРУ разом з Генеральною прокуратурою, МВС та СБУ.

Відповідно до наказу "Про вдосконалення інформування правоохоронних органів" з метою запровадження єдиних вимог до листів, які направляються до правоохоронних органів разом з матеріалами контрольних заходів або якими інформується про виявлені порушення, враховуючи вимоги Закону "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою і Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, встановлено, що при передачі матеріалів контрольних заходів або інформуванні про виявлені порушення лист до правоохоронного органу повинен містити таку інформацію:

 • o Коли, ким, на якій підставі та за який період проводився контрольний захід.
 • o Установлені факти основних порушень законодавства (назва, дата, номер, стаття чи пункт нормативно-правового акта), розмір матеріальної шкоди (збитків) та посадові (службові) особи, внаслідок дій або бездіяльності яких допущено порушення законодавства і завдано матеріальну шкоду (збитки).
 • o Які заходи для усунення порушень законодавства та відшкодування матеріальної шкоди (збитків) вжито органами ДКРС і керівництвом об'єкта контролю під час проведення контрольного заходу та після його завершення (направлені вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства та стан їх виконання, інформування про виявлені порушення органів управління об'єкта контролю, органів державної влади та місцевого самоврядування тощо):
 • o заходи щодо притягнення до адміністративної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності винних у допущенні порушень працівників об'єкта контролю;
 • o заходи для забезпечення звернень до суду щодо усунення виявлених контрольним заходом порушень законодавства (пред'явлення позовів органом ДКРС або об'єктом контролю та органом його управління до винних осіб), стягнення за судовими рішеннями коштів у дохід держави;
 • o заходи впливу за порушення бюджетного законодавства (зменшення бюджетних асигнувань, призупинення бюджетних асигнувань, зупинення операцій з бюджетними коштами, безспірне вилучення коштів із місцевих бюджетів, витрачених на видатки, які повинні були провадитися з іншого бюджету).

Лист до правоохоронного органу про передачу матеріалів контрольного заходу або інформування про виявлені порушення не повинен містити зайвої інформації та відомостей, не вказаних у акті ревізії.

Наказом ГоловКРУ України затверджено форми звітності про стан взаємодії з правоохоронними органами за матеріалами контрольних заходів, проведених за зверненнями правоохоронних органів (форма 1) (додаток 3.1) та проведених за власною ініціативою (форма 2) (додаток 3.2).

У звіті про стан взаємодії з правоохоронними органами за матеріалами контрольних заходів, проведених за зверненнями правоохоронних органів (форма 1), приведено інформацію про звернення правоохоронних органів, а саме прокуратури, МВС, СБУ, ДПА. В даній формі також містяться дані про кількість прийнятих звернень, кількість відмов у проведенні контрольних заходів, у виділенні спеціаліста, наданні матеріалів та інформації, кількість виконаних звернень, кількість матеріалів ревізій, переданих до правоохоронних органів, кількість інформацій правоохоронних органів за результатами розгляду матеріалів, переданих органами ДКРС, кількість без-результативних ревізій, проведених за зверненнями правоохоронних органів, та кількість людино-годин, витрачених на проведення контрольних заходів за зверненнями правоохоронних органів.

У звіті про стан взаємодії з правоохоронними органами за матеріалами контрольних заходів, проведених за власною ініціативою (форма 2) надається інформація про кількість матеріалів контрольних заходів, переданих до правоохоронних органів, кількість інформацій наданих правоохоронним органам за результатами проведених контрольних заходів, кількість кримінальних справ, порушених правоохоронними органами за переданими матеріалами, кількість відмов правоохоронних органів у порушенні кримінальних справ, питома вага відмов у порушенні кримінальних справ в загальній кількості переданих матеріалів, кількість справ, внесених в акт реагування (подання, протест, припис, постанову), кількість порушених дисциплінарних проваджень, кількість складених протоколів про порушення справ щодо корупційних діянь, кількість поданих позовів до суду про стягнення матеріальної шкоди (збитків). Окремим розділом надається інформація про кількість актів реагування, що надійшли на дії працівників органів КРС, в тому числі акти, за якими факти підтвердились повністю, акти, за якими факти підтвердились частково, та акти, за якими факти не підтвердились. Також має місце інформація про накладання дисциплінарного стягнення на працівників органу ДКРС, проведення колегій, спільних нарад, семінарів з правоохоронними органами, кількість звернень з питань контрольно-ревізійної роботи, залишених правоохоронними органами без розгляду, та кількість безпідставних викликів працівників органів ДКРС до правоохоронних органів.

Окремим розділом форми 2 виділено дані про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Питання для обговорення та самоперевірки

 • 1. Які завдання державної контрольно-ревізійної служби України?
 • 2. Через які контролюючі заходи Державний фінансовий контроль реалізує свої повноваження?
 • 3. Назвіть основні функції Головного контрольно-ревізійного управління України і контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.
 • 4. Визначіть функції контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах.
 • 5. Приведіть організаційну структуру державної контрольно-ревізійної служби.
 • 6. Наведіть права державної контрольно-ревізійної служби.
 • 7. Наведіть обов'язки і відповідальність службових осіб державної контрольно-ревізійної служби.
 • 8. Якою є відповідальність службових осіб державної контрольно-ревізійної служби?
 • 9. Якою є взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з іншими контролюючими органами?
 • 10. Якою є взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами?
 • 11. Наведіть види перевірок контролюючих органів на звернення правоохоронних органів.
 • 12. Дайте характеристику листів до правоохоронного органу при передачі матеріалів контрольних заходів.

Рекомендована література за розділом 3

Основна література

1. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1993. - № 13 -Ст.110) (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2921-Ш (2921-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114, № 2922-Ш (2922-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.117, № 762-ІУ (76215 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247, № 1349-ІУ (134915) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 15, ст.218, N 2322-ІУ (2322-15) від 12.01.2005, ВВР, 2005, № 10, ст.187, № 3202-ІУ (3202-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.117, № 3205-ГУ (3205-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.118, № 3541-ГУ (3541-15) від 15.03.2006, ВВР, 2006, № 35, ст.296, № 424-У (424-16) від 01.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.67).

Додаткова література

 • 2. Постанова № 550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою" (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1618 ( 1618-2006-п ) від 16.11.2006), затверджена Кабінетом Міністрів України від 20.04.2006 р.
 • 3. Наказ № 346 від 19.10.2006 р. "Порядок взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України" затверджений Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою України.
 • 4. Наказ № 45 від 03.03.2007 р. "Про вдосконалення інформування правоохоронних органів", затверджений ГоловКРУ України.
 • 5. Наказ № 153 від 06.05.2005 р. "Про упорядкування структури контрольно-ревізійних управлінь в регіонах" (зі змінами), затверджений ГоловКРУ України.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >