< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інвестиційна привабливість регіонів

Інвестиційний проект може бути реалізований у тих регіонах, де для цього є найкращі умови. Важливу роль у процесі обґрунтування стратегії інвестиційної діяльності банків, компаній та фірм відіграє оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості регіонів.

Дослідження економічного розвитку окремих регіонів ведуться у багатьох країнах світу. Починаючи з 1980 р. Інститут менеджменту в Лозанні (Швейцарія) щорічно публікує відповідний рейтинг країн.

У США розроблено рейтинг штатів на основі так званих статистичних карт. Він базується на основних оцінках політичної інфраструктури, демографи, динаміки економічного руху. У цій статистичній карті наводяться дані стосовно всіх штатів у вигляді чотирьох зведених індексів: економічної ефективності, ділової активності, потенціалу економічного розвитку території, умов податкової політики.

У Росії створюються бізнес-карти окремих територій, за допомогою яких можна оцінити інвестиційну привабливість адміністративно-територіальних одиниць країни.

Нині в Україні різні установи та організації для визначення інвестиційної привабливості регіону застосовують власні методики. При оголошенні результатів розрахунків привабливості регіонів не завжди наводиться механізм або методика розрахунку, тому часто неможливо визначити переваги та недоліки тієї чи іншої оцінки інвестиційної привабливості регіону.

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України щорічно розраховує рейтинг привабливості регіонів України за такими показниками, як економічний стан регіону, розвиток ринкової, транспортної та фінансової інфраструктури, стан людських ресурсів, діяльність органів місцевої виконавчої влади у сфері підприємництва.

НАН України проводить оцінку інвестиційної привабливості регіонів. Харківська область, наприклад, належить до регіонів з високим рейтингом інвестиційної привабливості для вітчизняних інвесторів (3-тє місце серед областей) і середнім — для іноземних (11-те місце)*2.

*2: {Кизим М.О., Кононова Є.Ю. Моделювання стратегії інвестиційної діяльності Харківського регіону // Фінанси України. — 2002. — № 10. — С. 22—28.}

В Україні ініціатором створення системи інвестиційної привабливості регіонів була компанія "ОМЕТА-Інвест", яка під керівництвом І.О. Бланка*3 розробила та провела відповідні дослідження. За цією системою, оцінка привабливості регіону здійснюється у формі ранжування за синтетичними (узагальненими) групами показників, поданими в табл. 2.3.

*3: {Бланк И А. Инвестиционный менеджмент. — К.: СП "Итем ЛТД": Ювайтед Лондон Трейд Лимитед, 1995. — 448 с; Гамалія Д. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України // Вісник НБУ. — 1998. — № 12. — С. 51—54; Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації. — К.: ВІРА-Р, 1999.— 320 с.}

Таблиця 2.3. Методики визначення інвестиційної привабливості регіонів

Перелік груп показників

Вагомість показників, %

Рівень загальноекономічного розвитку

35

Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону

15

Демографічна характеристика регіону

15

Рівень розвитку ринкових відносин та комерційної інфраструктури регіону

25

Рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків

10


За цією системною оцінки була визначена привабливість усіх регіонів України. Ця методика була доопрацьована А.Ф. Гойко з погляду нової територіальної структуризації економіки промисловості України*4. В основу дослідження оцінки було покладено нове ранжування територіальної структури економічно-промислових районів України, дані Міністерства статистики, а також показники інвестиційних проектів.

*4: {Зозуля Т.О. Міжнародне кредитування і формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні // Фінанси України. — 2000. — №7. — С. 102—111. }

Для оцінки було залучено понад 100 територіальних структурних одиниць різноманітного ранжування та понад 15 аналітичних (статистичних) показників.

Оцінку інвестиційної привабливості районів України необхідно ґрунтувати на таких вимогах:

  • — глобальному прогнозі економічних, соціальних, політичних, технологічних умов;
  • — аналізі ступеня впливу найважливіших тенденцій та оцінки нестабільності в цьому регіоні;
  • — аналізі факторів, що визначають попит, і оцінці можливих змін в існуючих тенденціях попиту;
  • — оцінці можливих змін у тенденціях рентабельності.

Привабливість невеликих територіально-адміністративних одиниць визначається за такими напрямками: забезпеченість усіма видами ресурсів; наявність ринків збуту; наявність спеціального режиму інвестиційної діяльності; прогноз соціальних, економічних і технологічних умов цих територій. Врахування цих факторів дозволить підвищити привабливість регіону, рівень залучення інвестицій, перспективність його розвитку та вирішити соціальні проблеми. На привабливість регіонів суттєво впливає такий фактор, як наявність на території регіону спеціальної економічної зони (СЕЗ) або території пріоритетного розвитку (ТПР).

Державну стратегію і тактику в галузі розбудови СЕЗ і ТПР визначають постанови Кабінету Міністрів "Про концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон" від 14 березня 1994 р.*5 та "Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності" від 24 вересня 1999 р.*6

*5: {Постанова Кабінету Міністрів "Про концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон" від 14 березня 1994 р. № 167 // Урядовий кур'єр. — 1994. — № 66-67. — С. 11.}

*6: {Постанова Кабінету Міністрів "Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності" від 24 вересня 1999р. № 1756 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 39. — Ст.1940.}

Узагальнений аналіз результатів функціонування особливих територіально-господарських утворень у формі СЕЗ і ТПР свідчить про зростаючу інвестиційну та економічну активність регіонів.

Галузева спрямованість інвестування доводить, що інвестиційні вкладення у пріоритетні галузі економіки міста сприяють наповненню споживчого ринку якісними товарами вітчизняного виробництва та знижують відплив коштів за кордон. Це дає змогу використовувати кошти на розширення та модернізацію виробничої бази місцевих підприємств.

Результати господарської діяльності кожного підприємства можна оцінити сукупним абсолютним впливом на ВВП регіону (області). На основі результатів діяльності підприємств регіону можна назвати такі критерії оцінки (спеціальний режим інвестиційної діяльності — СРІД): обсяг реалізації готової продукції; податки, сплачені підприємствами; витрати підприємств порівняно з іншими підприємствами України; доходи інших підприємств регіону, зумовлені діяльністю СРІД. Окрім того, є показники, які характеризують продуктивність інвестиційної діяльності підприємств регіону: коефіцієнт ефективності вкладень за доходами; коефіцієнт ефективності залучення капіталу на пільгових умовах; критерій ефективності діяльності СРІД, які пропонуються використовувати для визначення привабливості регіонів.

Пропонуємо внести до перелічених груп показників (табл. 2.3) ще одну групу — показники продуктивності діяльності за наявності СЕЗ (ТПР) (табл. 2.4).

Таблиця 2.4. Показники продуктивності діяльності за наявності СЕЗ (ТПР)

Назва показника

Формула розрахунку

Коефіцієнт ефективності вкладень

Коефіцієнт ефективності залучень

Критерій ефективності діяльності СЕЗ (ТПР)

Примітка. І — вкладені інвестиції у підприємства регіону, грн; Д — доходи, отримані підприємствами від інвестицій на ТПР, грн; П — пільги, надані підприємствам СЕЗ, грн; Бн — бюджетні надходження від реалізації інвестиційних проектів суб'єктам, які отримали пільги, грн.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >