< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 • 1. Загальні засади суддівського самоврядування.
 • 2. Збори суддів та конференції суддів.
 • 3. Ради суддів.
 • 4. Вищі органи суддівського самоврядування: з'їзд суддів України, Рада суддів України.

Загальні засади суддівського самоврядування

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування, тобто самостійне колективне вирішення зазначених питань професійними суддями.

Суддівське самоврядування є однією з найвищих гарантій забезпечення самостійності судів і незалежності суддів. Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню компетентних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів від втручання в їх роботу, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їх діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами в системі судів.

У Законі України від 07.07.2010 р. "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що до питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, які безпосередньо не пов'язані зі здійсненням правосуддя. Рішення із зазначених питань приймаються органом суддівського самоврядування відповідно до закону.

На органи суддівського самоврядування покладені наступні завдання:

 • o забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади;
 • o зміцнення незалежності судів, суддів, захист від втручання в їх діяльність;
 • o участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та контроль за дотриманням установлених нормативів такого забезпечення;
 • o вирішення питань щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах у порядку, встановленому Законом;
 • o призначення суддів Конституційного Суду України;
 • o призначення суддів до складу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у порядку, встановленому законом.

Порядок здійснення суддівського самоврядування визначається відповідно до Конституції України, названого Закону, іншими законами та регламентами і положеннями, прийнятими органами суддівського самоврядування.

Організаційними формами суддівського самоврядування є збори суддів, ради суддів, конференції суддів, з'їзд суддів України.

Суддівське самоврядування в Україні здійснюється через:

 • o збори суддів місцевого суду, апеляційного, Вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України;
 • o ради суддів відповідних судів;
 • o конференції суддів відповідних судів;
 • o Раду суддів України;
 • o з'їзд суддів України.

Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів та суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від будь-якого втручання в їх судову діяльність, стверджувати незалежність суддів, підвищувати рівень роботи з кадрами в судовій системі.

Збори суддів та конференції суддів

Збори суддів - це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань. Збори скликаються головою відповідного суду за власною ініціативою чи на вимогу не менш як третини від загальної кількості суддів даного суду. Скликаються збори суддів місцевих та апеляційних судів у міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

Збори є повноважними, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості суддів даного суду. На збори можуть запрошуватись працівники апарату суду, інші особи, але участь у голосуванні беруть лише судді даного суду.

До повноважень зборів суддів місцевих та апеляційних судів відноситься:

 • o обговорення питань щодо внутрішньої діяльності суду чи конкретних суддів, працівників апарату суду, прийняття з цих питань рішень, котрі є обов'язковими для суддів та працівників суду;
 • o заслуховування звітів суддів, які обіймають адміністративні посади та керівника апарату суду;
 • o визначення спеціалізації суддів з розгляду конкретних категорій справ відповідної судової юрисдикції за пропозицією голови суду;
 • o подання відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів на конференцію суддів;
 • o здійснення інших повноважень, передбачених законом.

Збори суддів можуть обговорювати питання щодо практики застосування законодавства, вносити свої пропозиції щодо її удосконалення на розгляд Вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду України.

Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів Вищого спеціалізованого суду скликаються за пропозицією голови відповідного суду або на вимогу не менш як третини від загальної кількості суддів даного суду у міру потреб, але не рідше одного разу на три місяці.

Збори суддів Верховного Суду та збори вищого спеціалізованого суду обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності, роботи конкретних суддів чи працівників апарату, приймають з цих питань рішення, обов'язкові для суддів. Заслуховують звіти суддів, які займають адміністративні посади, керівника апарату; здійснюють інші повноваження, передбачені законом.

Збори суддів вищого спеціалізованого суду визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ відповідної судової юрисдикції, приймають рішення про створення палат, їх склад, призначають секретарів палат.

Збори суддів Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів можуть звертатися з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов'язані розглянути пропозиції і надати відповідь по суті.

Виконання рішень, прийнятих зборами, покладається на голову суду чи його заступника.

Збори судців Верховного Суду України та збори вищого спеціалізованого суду подають відповідній раці суддів пропозиції щодо делегатів на конференції суддів та обирають делегатів на з'їзд суддів України, а збори судців вищого спеціалізованого суду - щодо делегатів на конференцію судців.

Конференція суддів - це зібрання суддів (делегатів) відповідних судів, на яких обговорюються питання діяльності цих судів і приймаються колективні рішення.

Конференція суддів відповідних судів:

 • o обговорює і вирішує питання щодо фінансування та організаційного забезпечення діяльності відповідних судів;
 • o формує відповідну раду суддів та затверджує положення про раду суддів;
 • o звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності відповідних судів до органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • o заслуховує звіти відповідних рад суддів, інформацію Голови Державної судової адміністрації;
 • o розробляє пропозиції для внесення на розгляд з'їзду суддів України;
 • o обирає делегатів на з'їзд суддів України;
 • o ініціює проведення позачергового з'їзду суддів України у порядку, встановленому Законом;
 • o обговорює інші питання, віднесені до повноважень органів суддівського самоврядування Законом.

Конференція суддів приймає рішення, які є обов'язковими до виконання для рад суддів та суддів відповідних судів.

У системі судоустрою діють відповідно до системи суддів конференція суддів загальних судів, конференція суддів господарських судів та конференція суддів адміністративних судів.

До складу конференцій суддів загальних судів входять по два судді від АРК, кожної області, міст Києва та Севастополя, з яких один є представником загальних місцевих судів та один - представником апеляційного суду відповідної адміністративно-територіальної одиниці; шість суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; суддя Верховного Суду України.

До складу конференцій суддів господарських судів та конференцій суддів адміністративних судів входять по одному судді від кожного місцевого, апеляційного суду відповідної судової юрисдикції, шість суддів відповідного вищого спеціалізованого суду, суддя Верховного Суду України.

Конференція суддів скликається не рідше одного разу на рік за ініціативою ради суддів. Вона може бути скликана і за ініціативою не менше як однієї третини від складу делегатів останньої конференції суддів. У разі прийняття радою суддів цієї пропозиції ініціатори скликання конференції (не менше як одна третина від складу делегатів останньої конференції) створюють організаційне бюро зі скликання конференції, яке має повноваження ради суддів щодо скликання конференції.

Про день і час роботи конференції та питання, що вносяться на її обговорення, судді відповідних судів повідомляються не пізніше як за п'ятнадцять днів до початку її роботи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >