< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Взаємини з колегами

 • 1. Ставтеся з належною повагою до професійної підготовки і практичної діяльності своїх колег та інших фахівців, усіляко сприяючи їм у підвищенні ефективності соціальної роботи.
 • 2. Ставтеся з повагою до різних думок і практичних підходів колег та інших фахівців, висловлюючи з повною відповідальністю критичні зауваження у відповідних інстанціях.
 • 3. Сприяйте одержанню і поширенню серед колег за професією, інших фахівців і добровольців знань, навичок та ідей з метою взаємного удосконалювання і самоствердження.
 • 4. Доводьте до відома відповідних органів інформацію про будь-які обмеження інтересів клієнтів чи порушення норм етики.
 • 5. Захищайте колег від несправедливих нападок.

Ставлення до професії

 • 1. Відстоюйте цінності, знання і методологію професії; вносьте вклад в їх популяризацію й удосконалювання.
 • 2. Підвищуйте професіоналізм соціальної роботи, всіляко удосконалюйте його.
 • 3. Захищайте професію від несправедливої критики і робіть усе можливе, щоб зміцнити віру в необхідність вашої професії.
 • 4. Конструктивно критикуйте професію, її теорії, методи, практику.
 • 5. Усіляко заохочуйте розробку нових підходів і методів у соціальній роботі, необхідних для задоволення нових і вже наявних потреб.

Соціальний працівник повинен:

 • 1) не повчати, не наказувати, не забороняти, а надихати і спонукати клієнта до дії, ініціативи, творчості, поважаючи достоїнство й унікальність особистості;
 • 2) уміти слухати клієнта, виявляти витримку, зрозуміти проблему і ситуацію, увійти в його становище, виявляти делікатність, почуття такту;
 • 3) бути комунікабельним, контактним, уміти "розговорити" клієнта, спільно визначити шляхи вирішення проблеми; уміти бути необхідним, цікавим для навколишніх;
 • 4) бути посередником, сполучною ланкою між клієнтом і його оточенням, не допускати приниження гідності клієнта формами благодійної допомоги, що надається йому;
 • 5) уміти бути неформальним у роботі з клієнтом, виконувати роль радника, помічника у вирішенні ним власних проблем; будувати взаємини на основі діалогу, на рівних;
 • 6) завжди виходити з позицій гуманізму і милосердя. Не засуджувати, не дорікати клієнта; попереджати можливості не гуманного чи дискримінаційного поводження стосовно особистості чи групи людей; захищати клієнта від фізичного чи психологічного дискомфорту, розладу, небезпеки чи приниження;
 • 7) дотримуватися високих моральних стандартів у своєму поводженні, не вводити особистість в оману і нечесні дії; завжди діяти лише в інтересах клієнта;
 • 8) уміти знаходити собі помічників, підтримувати участь громадськості в розвитку соціальної роботи;
 • 9) вести роботу тільки в межах своєї компетентності, нести персональну відповідальність за якість своєї роботи; не піддаватися негативним впливам і натиску; інформувати клієнта про наміри, що впроваджуються стосовно нього, характер допомоги і збір даних;
 • 10) не використовувати свої професійні відносини в особистих цілях; брати участь в обговореннях і оцінках ситуацій тільки з професійною метою; поважати і не розголошувати таємницю, яка довірена вам клієнтом; приймати плату за послуги на законних підставах; не приймати коштовних подарунків за виконану роботу;
 • 11) прагнути до постійного підвищення професійних знань, майстерності, рівня кваліфікації; будувати свою практичну діяльність на професійних знаннях;
 • 12) захищати і посилювати гідність і чистоту професії; поважати довіру колег у ході професійних взаємин і взаємодії, дотримуватися делікатності та справедливості.

Основна цінність соціальної роботи — особистість, її життя, цілісність, здоров'я, безпека, соціальне благополуччя.

Таким чином, основу професійної діяльності соціального працівника становить етика взаємовідносин з клієнтами, організаціями-партнерами, колегами, ставлення до професії "Соціальна робота".


Основна література

Соціальна робота: В 3 ч. — К.: Вид. дім "Києво-Могилянсь-ка академія", 2004. — Ч. І.: Основи соціальної роботи / Н.Б. Бондаренко, І.М. Грига, Н.В. Кабаченко та ін.; За ред. Т. Семигіної та І. Григи. — С. 60—81.

Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І.Д. Зверева, О.В. Безпалько, СЯ. Харченко та ін.; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. — К.: Наук, світ, 2003. — С. 195—222.

Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посіб. / За ред. проф. А.Й. Папської. — К.: Центр навч. літ., 2004. — С 35—46,

Социальная работа: Учеб. пособие / Под общ. ред. проф. В.И. Курбатова. — 2-е изд., перераб. и доп.— Ростов н/Д.: Феникс, 2003. — 476 с.

Тюптя Л.Т., Іванова JJ>. Соціальна робота (теорія і практика): Навч. посіб. — К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004. — С. 79—98.

Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр "ВЛАДОС", 2001. — С. 72—102.

Додаткова література

Энциклопедия социальной работы: Пер. с англ. — Т. 1—3. — М.: Знание, 1993—1994.

Малицкая Л Д. Формирование профессиональной эмпатии у будущих учителей: Дис.... канд. пед. наук — Кривой Рог, 1995.

Матеріали Людинознавчих філософських читань / Дрогоб. держ. пед. ін-т. — Вип. 6.

Муканов М.М. "Я" и оценочная эмпатия // Исследование познавательной деятельности // Психология. — Вып. 8. — Алма-Ата, 1978.

Роджерс К. Эмпатия // Психология эмоций. Тексты. — М., 1984.


Соціальна робота: Хрестоматія // Соціальна робота. — Кн. 3. — К. — ДЦССС, 2002 — С. 213—218.

Соціальна робота в Україні: перші кроки. — К.: Академія, 2000.

Соціальна робота в Україні на початку XXI століття: проблеми теорії і практики: Матеріали доп. на Міжнар. наук,-практ. конф. 29—31 жовтня 2002 р. — Ч. І — К., 2002. — 274 с; Ч.П. — К., 2002. — 316 с.

Тетерский СВ. Введение в социальную работу. — М.: Акад. проект, 2000. — С. 31—43.

Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения. — СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. — 864 с.

Фромм Э. Душа человека. — М.: Республика, 1992.

Шибутани Т. Социальная психология. — М.: Мысль, 1969.

Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. — М.: Республика, 1992.

Теми для дискусії

 • 1. Наукові основи розвитку етичних цінностей соціальної роботи.
 • 2. Характеристика емпатії як однієї з провідних етичних категорій.
 • 3. Зміст професійних цінностей соціальної роботи.
 • 4. Особливості етики соціальної роботи.
 • 5. Характеристика Міжнародної декларації етичних принципів соціальної роботи.
 • 6. Міжнародні етичні стандарти соціальних працівників.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >