< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Роль та значення реклами на ринку страхових послуг

Допомагає у реалізації страхових послуг реклама. Реклама в страхуванні — інструмент надання інформації про страхову компанію і послуги, що пропонуються нею для задоволення потреб страхувальників з урахуванням економічних інтересів страховиків.

Метою такої реклами є:

· надання достовірної інформації про діяльність страхової компанії;

· залучення клієнтів до реалізації страхових послуг;

· формування довіри до страхової компанії.

Головними ознаками реклами у будь-якій сфері діяльності, зокрема у сфері страхування, є: виразність, унікальність, простота та цікавість, запам'ятовуваність. У жодному разі рекламне звернення не повинно містити спеціальних страхових термінів.

Дієвою реклама у страхуванні може бути лише за умови дотримання послідовності у процесі її впровадження (рис. 2.3):

Послідовність впровадження реклами

Рис. 2.3. Послідовність впровадження реклами

Іміджевою рекламою у страхуванні є реклама, що формує в уявленні клієнта сучасну, фінансово надійну і стабільну, установу. Страхувальник пов'язує отримані послуги з іменем певної страхової компанії. Тому помилкою страховика є те, що, виходячи на ринок уперше, він організовує рекламу страхових послуг. Це має бути реклама, що створюватиме імідж страховику. Послугами невідомої компанії майже ніхто не буде користуватися.

У подальшому страхова компанія має надати страхувальнику інформацію рекламного змісту, в якій розкриватимуться умови страхування, види страхування, яка сприятиме укладанню договорів страхування.

Реклама у страхуванні орієнтується на два типи клієнтів:

· фізичні особи;

· юридичні особи.

Реклама, спрямована на населення, має розкривати зміст і види особистого та майнового страхування, містити інформацію про надання захисту у разі несприятливих подій, вказувати на можливості накопичення коштів на випадок хвороби чи втрати працездатності, отримання додаткової пенсії тощо. Реклама для підприємств має акцентувати увагу на різноманітних формах страхування економічних і фінансових ризиків, зменшенні збитку від шкідливих наслідків на виробництві, на використанні коштів, передбачених законодавством для страхування майна і персоналу підприємств, що не підлягають оподаткуванню.

Для розповсюдження реклами в страхуванні можна використовувати різноманітні засоби. Але, на наш погляд, дієвими засобами розповсюдження реклами у страхуванні є такі:

 • реклама в газетах і журналах, яка є відносно дешевим засобом розповсюдження інформації й дозволяє клієнтам більш детально ознайомлюватися з послугами, що їм пропонує страхова компанія. Якщо ці послуги призначені для юридичних осіб, то реклама страхових послуг має розміщуватися у бізнес-виданнях;
 • для інформування чи нагадування про послуги страхової компанії необхідно використовувати радіо рекламу, яка спрямовується до конкретної аудиторії чи охоплює велике коло слухачів і впливає на почуття людей, зокрема на почуття впевненості та захищеності від нещасних випадків;
 • коли рекламне звернення страхової компанії є детальним і складним, використовують адресну рекламу, якою є пряме адресне розповсюдження рекламних матеріалів поштою, в тому числі електронною, за принципом "в кожну хату". Ця реклама розповсюджується вчасно, носить особистий характер, може використовуватися для дії як на конкретну аудиторію, так і на загал, може бути конфіденційною;
 • зовнішня реклама у страхуванні виступає засобом впливу на клієнта на вулиці чи під час поїздки. Нею є вивіски страхової компанії, великі плакатні щити, на яких реклама має бути короткою, містити фірмовий знак і використовуватися для тих страхових послуг, які можна лаконічно представити;
 • застосування особливих видів рекламування, зокрема публікацій ділових документів, звітів страховиків, інтерв'ю з власниками страхових компаній, оголошень про конкурси, нагороди, які сприятимуть популярності страховика.

Реклами в українському страхуванні є небагато. Серед найбільших рекламодавців не має страхових компаній, а витрати на рекламу страховиками України є дуже низькими: у грудні 2002 р. — 40 741,15 дол. США [6, с. 38], у лютому 2003 р. — 83 500,07 дол. США [7, с. 38].

Отже, ефективна реалізація страхових послуг клієнтам залежить від правильного вибору засобів розповсюдження реклами.


Короткі підсумки

 • 1. Страхові послуги — це кінцевий результат діяльності страхової компанії щодо задоволення потреб клієнтів, пов'язаних із захистом їх майнових й особистих інтересів. Терміни "страхові послуги", "страхові продукти" є близькими за своїм економічним змістом, відмінність полягає лише в тому, з позиції страхової компанії чи клієнта їх розглядати. Показниками конкурентоспроможності страхових послуг є: економічна вигідність для клієнта, оперативність надання страхових послуг, комплексність обслуговування.
 • 2. Характерними ознаками страхових продуктів є: не-збереженість, невідчутність та невіддільність, ризиковість, часова обмеженість, його не можна запатентувати, передати як власність чи заощадити. Основними класифікаційними ознаками страхових продуктів є: спосіб споживання (індивідуальні страхові продукти, колективні страхові продукти, комплексні страхові продукти), тривалість споживання (страхові продукти короткострокового споживання, з обмеженим строком споживання, довгострокового споживання), рівень інноваційності (принципово нові, частково нові, умовно нові, нові з погляду системи продажів), залежно від попиту (страхові продукти масового попиту, імпульсивного попиту, як результат попереднього вибору, особливого попиту, пасивного попиту).
 • 3. Аквізиційна діяльність страховика — це діяльність, яка пов'язана із залученням клієнтів до укладання нових договорів страхування. Каналами продажу страхових послуг є: офісний канал продажу, канал продажу через посередників, канали продажу за допомогою Інтернету, телефону, пулів, бюро, консорціумів. Посередницька діяльність у страхуванні здійснюється страховими (пере страховими) брокерами та страховими агентами. Страховий агент є представником страховика і діє згідно з агентською угодою в його інтересах. Страховий брокер представляє інтереси клієнта у відносинах із страховою компанією.
 • 4. В Україні страховими брокерами є: юридичні особи, громадяни-підприємці, офіційно зареєстровані у реєстрі страхових брокерів України; представництва іноземних страхових брокерів, зареєстровані як платники податку відповідно до законодавства України та включені до державного реєстру
  страхових (перестрахових) брокерів. Діяльність страхових брокерів є виключним видом діяльності.
 • 5. Страховими агентами є юридичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, для яких посередницька діяльність на страховому ринку — виключний вид діяльності;
  юридичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, для яких посередницька діяльність на страховому ринку не виключний вид діяльності; громадяни-підприємці, що працюють зі страховою компанією на підставі агентської угоди; фізичні особи, що працюють страховими агентами. Страховий агент працює за комісійну винагороду, й у своїй діяльності має дотримуватися встановлених вимог.
 • 6. Новими каналами продажу страхових продуктів є Інтернет і телефон. Реалізовувати через ці канали продажу доцільно такі страхові продукти, які не вимагають проведення страхової оцінки. Перевагами Інтернет - страхування є: менші витрати на укладання договорів страхування й організацію віртуального офісу, географічна диверсифікація продуктів певної страхової компанії. В Україні обсяги продажу страхових продуктів через Інтернет є незначними, лише окремі страховики використовують цей канал продажу у своїй діяльності. Сприяє реалізації страхових продуктів такий маркетинговий інструмент, як мерчандайзинг, який передбачає вибір оптимального місця розташування, ефективне облаштування, інформаційно-рекламне оформлення точок продажу.
 • 7. Для реалізації страхових послуг важливе значення має реклама. Реклама у страхуванні — це інструмент надання інформації про страхову компанію і послуги, що пропонуються нею для задоволення потреб страхувальників з урахуванням економічних інтересів страховиків. її основними ознаками є: виразність, унікальність, простота і цікавість, запам'ятовуваність. Специфіка реклами у страхуванні полягає у тому, що вона орієнтується на два типи клієнтів: фізичних та юридичних осіб. Дієвими засобами розповсюдження реклами у страхуванні є: реклама в газетах і журналах, радіо реклама, адресна реклама, зовнішня реклама тощо.

Основні поняття і терміни: страховий продукт, страхова послуга, аквізиційна діяльність, виконавці аквізиції, страхові брокери, страхові агенти, брокери "Ллойда", брокеридж, системні страхові агенти, Інтернет - страхування, мерчандайзинг у страхуванні, реклама у страхуванні.

Контрольні питання

 • 1. Розкрийте зміст та ознаки страхових послуг.
 • 2. Як класифікують страхові послуги?
 • 3. Які головні показники характеризують конкурентоспроможність страхових послуг?
 • 4. Що таке "аквізиційна діяльність страховика", її виконавці?
 • 5. Які основні переваги і вади продажу страхових продуктів через посередників?
 • 6. Виділіть особливості мерчандайзингу та реклами у страхуванні.
 • 7. У чому полягає відмінність між страховими брокерами і страховими агентами?

Тести

 • 1. Страховими посередниками є:
  • а) фондові біржі;
  • б) банки та інші фінансово-кредитні установи;
  • в) страхові агенти та страхові брокери;
  • г) товариства взаємного страхування.
 • 2. Страховий брокер є представником:
  • а) генерального страхового агента;
  • б) страховика;
  • в) страхувальника;
  • г) агента.
 • 3. Страховий агент зобов'язаний надавати страховику відомості про укладені договори страхування:
  • а) щоденно;
  • б) щодекадно;
  • в) щоквартально;
  • г) щорічно.
 • 4. Залучення клієнтів до укладення нових договорів страхування називається:
  • а) аквізицією;
  • б) перестрахуванням;
  • в) агітацією;
  • г) андеррайтингом.
 • 5. Максимальну кількість об'єктів, які потенційно можна
  застрахувати на добровільних засадах, називають:
  • а) страховим портфелем;
  • б) страховою премією;
  • в) цедентом;
  • г) страховим полем.
 • 6. Показниками конкурентоспроможності страхових послуг є:
  • а) економічна вигідність для клієнта, оперативність надання страхової послуги, комплексність обслуговування;
  • б) економічна вигідність для конкурента, оперативність
   надання страхової послуги, невідчутність в обслуговуванні;
  • в) конкурентність страхових послуг, фінансова вигідність
   для клієнта, комплексність обслуговування;
  • г) фінансова вигідність для конкурента, конкурентність
   страхових послуг, комплексність обслуговування.
 • 7. Хто готує сліп?
 • а) брокери "Ллойда";
 • б) страхові агенти;
 • в) страховики;
 • г) перестраховики.
 • 8. Страховий агент за свою діяльність отримує:
  • а) комісійну винагороду;
  • б) брокераж;
  • в) страхову премію;
  • г) аквізиційну винагороду.
 • 9. Специфічна маркетингова технологія, яка використовується для реалізації клієнту страхової послуги безпосередньо
  в точці продажу, називається:
  • а) аквізицією;
  • б) мерчандайзингом;
  • в) превенцією;
  • г) франшизою.
 • 10. В Україні діяльність страхових посередників регулюється:
  • а) Законом України "Про порядок провадження діяльності страховими посередниками";
  • б) Постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок провадження діяльності страховими посередниками";
  • в) Положенням Держфінпослуг "Про порядок провадження діяльності страховими посередниками";
  • г) угодою між страховою компанією і страховими посередниками.

Література

 • 1. Від чого залежить вибір страхувальника?//Страхова справа. — 2004. — № 4. — С. 31.
 • 2. Говорушко Г. А Страхові послуги: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 400 с.
 • 3. Гомелля В. Б., Туленты Д. С. Страховой маркетинг (Актуальные вопросы методологии, теории и практики). — 2-е изд. — М.: Анкил, 2000. — 128 с.
 • 4. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 4 жовтня 2001 p. № 2745-ІП /
 • 5. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 р. № 2664-ІП /
 • 6. Маркетинг и реклама. — 2002. — № 12. — С. 38.
 • 7. Маркетинг и реклама. — 2003. — № 2. — С. 39.
 • 8. Матяшевич А* Хто заплатить українському брокеру? // Страхова справа. — 2004. — № 4. — С. 74—75
 • 9. Организация отдела продаж // Инвестгазета. — 2005. — № 17. — С. 33.
 • 10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок провадження діяльності страховими посередниками" від 18 грудня 1996 р. № 1523 /
 • 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року" від 23 серпня 2005 p. № 369-р. /
 • 12. Ротова Т. А., Руденко Л. С. Страхування: Навч. посіб. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. — 400 с,
 • 13. Словник української мови: У 10 т. / Ред. колегія: акад. І. К. Білодід (голова) та інші. — Т. 7. Поїхати - Приробляти. — К.: Наукова думка, 1976. — 723 с.
 • 14. Словник української мови: У 10 т. / Ред. колегія: акад. І. К. Білодід (голова) та інші. — Т. 8. П-Р. — К.: Наукова думка, 1977. — 927 с.
 • 15. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук, ред. С. С. Осадець. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.
 • 16. Сухоруков М. М. Технология продаж страховых продуктов. — М.: Анкил, 2004. — 136 с.
 • 17. Тринчук В. В. Страховий продукт в системі маркетингу: сутність та класифікація // Страхова справа. — 2002. — № 3. — С. 78—81.
 • 18. Тринчук В. В. Страхування очима українського студентства. Аналітичний зріз за результатами Всеукраїнського маркетингового дослідження // Страхова справа. — 2003. — № 3. — С. 72—80.
 • 19. Тринчук В. В. Формування та розвиток маркетингу страхових компаній: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. — 21 с.
 • 20. Турбина К. Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. — М.: Анкил, 2000. — 320 с.
 • 21. Філозоф О. Проблеми страхового брокера, або Ще раз про наболіле // Україна Business. — 2003. — № 32. — С. 2.
 • 22. Фурман В. М. Розвиток нових технологій у страхуванні // Фінанси України. — 2005. — № 2. — С. 135—145.
 • 23. IV Міжнародний Ялтинський форум учасників страхового ринку // Страхова справа. — 2004. — № 3. — С. 43—45.
 • 24. Шахов В. В. Введение в страхование: Учеб. пособ. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 288 с.
 • 25.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >