< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Акт на списання автотранспортних засобів (типова форма № ОЗ-4)

Типова форма № 03-4 (табл. 3.4) застосовується для оформлення вибуття транспортних засобів (вантажного або легкового автомобіля, причепа, напівпричепа) у результаті їхнього зносу, морального старіння або знищення внаслідок аварій, стихійного лиха.

Акт на списання складається членами постійно діючої комісії в двох екземплярах. Один екземпляр передається в бухгалтерію, інший залишається у особи, відповідальної за збереження транспортного засобу. В акті вказуються найменування транспортного засобу, що підлягає списанню, причини списання, первісна вартість, термін служби, кількість капітальних ремонтів і їхня сума.

Таблиця 3.4

Акт на списання автотранспортних засобів (типова форма № ОЗ-4)

У розділі "Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа)" форми № 03-4 вказуються витрати, пов'язані з ліквідацією основних засобів (демонтаж об'єкта, розбирання і т. ін.), і дані про отримані при цьому матеріальні цінності.

Акт на установку, пуск і монтаж будівельної машини (типова форма № ОЗ-5)

Типова форма № 03-5 (табл. 3.5) застосовується для оформлення приймання, установки і пуску будівельних машин і механізмів будівельно-монтажною організацією від машинопрокатної бази з наступним відображенням у даному документі демонтажу і зворотної передачі (повернення) механізму машинопрокатной базі.

Таблиця 3.5

Акт на установку, пуск і монтаж будівельної машини (типова форма № ОЗ-5)

Акт форми № 03-5 служить для обліку роботи будівельних машин і механізмів (різних видів монтажних кранів, транспортерів тощо) на об'єкті будівництва і розрахунків будівельної організації з машинопрокатною базою. У разі перебування машинопрокатної бази (цеху механізації будівельних робіт) на балансі будівельної організації форма № 03-5 служить для внутрішньогосподарських розрахунків та контролю (обліку) за роботою будівельних машин і механізмів на об'єктах будівництва.

Акт складається в двох екземплярах представником машинопрокатної бази і будівельної організації (ділянки), що експлуатує будівельні машини і механізми.

Інвентарна картка обліку основних засобів (типова форма № ОЗ-6)

Типова форма № 03-6 (табл. 3.6) застосовується для:

  • — індивідуального обліку кожного об'єкта основних засобів;
  • — групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, що надійшли на підприємство в одному звітному періоді і мають однакове виробничо-господарське призначення, технічну характеристику й вартість. При цьому картка заповнюється шляхом позиційних записів кожного окремого об'єкта основних засобів.

Типова форма 03-6 заповнюється в одному екземплярі на підставі акта приймання-передачі основних засобів (типова форма № 03-1), накладних, технічної й іншої супровідної документації.

Таблиця 3.6

Інвентарна картка обліку основних засобів (типова форма № ОЗ-6)

У картці має бути наведена коротка індивідуальна характеристика об'єкта, що містить кілька найбільш важливих для даного об'єкта кількісних і якісних показників. Бажано вказати показники (відмінні риси), яких немає в супровідній технічній документації до даного об'єкта основних засобів.

При груповому обліку коротка індивідуальна характеристика дається не по кожному об'єкту, а для всієї групи об'єктів у цілому.

Якщо об'єкт основних засобів піддавався добудуванню, дооснащенню, реконструкції, модернізації або капітальному ремонту, то по закінченні робіт на підставі акта приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (типова форма № 03-2) вносяться відповідні записи в інвентарну картку.

На практиці бувають випадки, коли об'єкт основних засобів часто піддавався поліпшенням (ремонт, реконструкція, модернізація й ін.), і внести всі якісні зміни в одну інвентарну картку не є можливим. У такому разі відкривається нова картка. Стару інвентарну картку зберігають як довідковий документ, зробивши на ній оцінку про відкриття нової картки.

При внутрішньому переміщенні основних засобів таке переміщення фіксується на зворотному боці інвентарної картки.

Реквізит "Джерело придбання (фінансування)" заповнюють державні підприємства.

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів (типова форма № ОЗ-7)

Типова форма № 03-7 (табл. 3.7) застосовується для реєстрації всіх інвентарних карток, відкритих для ведення аналітичного обліку основних засобів. Опис складається в одному екземплярі працівником бухгалтерії з метою контролю за схоронністю інвентарних карток.

Таблиця 3.7

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів (типова форма № ОЗ-7)

У графі 4 "Відмітки про вибуття" відзначаються номер і дата акта на списання, акта на передачу об'єкта й інші підстави.

Картка обліку руху основних коштів (типова форма № ОЗ-8)

Типова форма № 03-8 застосовується для обліку руху основних коштів за класифікаційними групами при ручній обробці облікової документації.

Форма № 03-8 заповнюється на основі даних інвентарних карток, згрупованих у класифікаційні групи (по субрахунках бухгалтерського обліку) і звіряються з даними синтетичного обліку основних засобів (табл. 3.8).

Таблиця 3.8

Картка обліку руху основних коштів (типова форма № ОЗ-8)

У графі 8 "Амортизація на повне відновлення" по рядку "Січень" відображається сума нарахованої амортизації (за прийнятим на підприємстві методом нарахування) на залишок основних засобів на початок року. По інших місяцях року в графі 7 відбивається зі знаком (+) або (-) сума амортизації по знову прибулих або вибулих об'єктах основних засобів у попередньому місяці, а в графі 8 — сума нарахованої амортизації за місяць, з урахуванням змін.

Графи 9 і 10 форми не заповнюються у зв'язку зі зміною методології обліку амортизації основних засобів при переході підприємств на міжнародні стандарти обліку. Окремі підприємства в графі 10 відбивають суму накопиченого зносу, даної групи основних засобів, що наростають підсумком з початку експлуатації.

На основі підсумкових даних форми № 03-8 заповнюється розділ II "Основні засоби" Приміток до фінансової звітності (форма № 5 річного звіту).

Інвентарний список основних засобів (типова форма № ОЗ-9)

Типова форма № 03-9 (табл. 3.9) застосовується для пооб'єктного обліку основних засобів за місцем їх перебування (експлуатації) по кожній матеріально відповідальній особі.

Таблиця 3.9

Інвентарний список основних засобів (типова форма № ОЗ-9)

Дані пооб'єктного обліку основних засобів за місцем їх перебування (експлуатації) повинні бути тотожні записам у відповідних інвентарних картках обліку основних засобів, що ведуться в бухгалтерії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >