< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відображення операцій з виконання бюджетів на рахунках бухгалтерського обліку

За своєю економічною природою будь-яка бюджетна операція викликає подвійні й рівновеликі зміни активів і пасивів бюджетів та характеризується взаємопов'язаністю операцій з бюджетними коштами. Для збереження цих властивостей і контролю за записами бюджетних операцій на рахунках у бухгалтерському обліку використовується спосіб подвійного запису. Це означає, що кожна операція, проведена з бюджетними коштами, реєструється в облікових регістрах по дебету одного і одночасно по кредиту іншого рахунка.

Подвійний запис дозволяє з'ясувати економічний зміст бюджетної операції та правомірність її здійснення. Він також сприяє контролю за рухом активів і пасивів бюджету, показує наявність ресурсів бюджету та джерела їх формування. Оскільки запис операції відбувається одночасно по дебету одного і кредиту іншого рахунка, сума оборотів по дебету всіх рахунків повинна дорівнювати сумі оборотів по кредиту цих рахунків. Порушення цієї рівності свідчить про допущення помилок в записах або підрахунках, які повинні бути виявлені та виправлені.

Кожна операція з виконання бюджетів відображається бухгалтерським проведенням. Органи казначейства при складанні проведень застосовують такі типи операцій:

  • 1) операції з коштами загального та спеціального фондів бюджетів - при відображенні сум проведених операцій через рахунки, відкриті в органах казначейства;
  • 2) взаємні розрахунки - при відображенні сум надходження до державного та місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та сум касових видатків, проведених за взаємними розрахунками між бюджетами;
  • 3) векселі - при відображенні сум погашених векселів у рахунок сплати до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) або касових видатків, проведених векселями;
  • 4) інші розрахунки, в тому числі:
    • - розрахунки за централізованими проплатами - при відображенні головним розпорядником коштів централізованих виплат за підвідомчі установи (витрат з оплати природного газу, теплопостачання, електроенергії на видатки установи тощо);
    • - розрахунки за децентралізованими проплатами - при відображенні операцій з бюджетними коштами органами казначейства на територіальному рівні з подальшою передачею інформації про здійснені операції до Казначейства України (центральний рівень);
    • - розрахунки за операціями з кредитами державного та місцевих бюджетів - при наданні, отриманні та поверненні кредитів загального та спеціального фондів бюджетів.

У процесі відображення операцій з бюджетними коштами на рахунках бухгалтерського обліку між ними виникає кореспонденція (взаємозв'язок) і такі рахунки називаються кореспондуючими. А форма вираження взаємозв'язку між двома і більше рахунками, що виникають при відображенні на них операцій з виконання бюджетів способом подвійного запису, характеризує кореспонденцію рахунків.

Наприклад, зарахування податків, зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду державного бюджету відображається на рахунках за надходженнями, відкритими в органах казначейства таким проведенням:

Д-т 1711 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"

К-т 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету".

Більшість бюджетних операцій мають стандартний характер і кореспонденція рахунків може бути представлена у вигляді бухгалтерських проводок (записів).

Бухгалтерською проводкою (записом) є кореспонденція рахунків на підставі даних конкретної бюджетної операції та плану рахунків із зазначенням суми, на яку проведена дана операція. За кожним бухгалтерським записом криється певний економічний зміст проведеної операції. Наприклад:

Д-т 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки"

К-т 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету".

Дана бухгалтерська проводка означає, що на підставі розпорядження фінансовий орган виділив із спеціального фонду місцевого бюджету певну суму коштів на особовий рахунок головного розпорядника для їх подальшого перерозподілу розпорядникам третього ступеня та одержувачам.

Бухгалтерська проводка містить номер і найменування рахунка, а також позицію за дебетом і кредитом кореспондуючих рахунків та суму запису в них. Наприклад:

Д-т 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету"

К-т 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету".

Кореспонденція цих рахунків означає, що з особового рахунка головного розпорядника коштів згідно з розподілом бюджетних коштів перераховано асигнування на реєстраційний рахунок розпорядника коштів нижчого рівня для здійснення ним видатків.

Відображення операцій з бюджетними коштами на рахунках бухгалтерського обліку в органах казначейства має певні особливості. Це пов'язано з тим, що методологія ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів в органах казначейства при відображенні окремої бухгалтерської операції на двох кореспондуючих рахунках передбачає проведення одночасного запису взаємопов'язаних з нею операцій також на інших рахунках. Використання програмного забезпечення для обслуговування внутрішньої платіжної системи казначейства дозволяє при первинному введенні інформації в базу даних одночасно в автоматичному режимі відображати весь комплекс взаємопов'язаних бухгалтерських проведень. Наприклад, зарахування податків, зборів, інших платежів до загального фонду державного бюджету у бухгалтерському обліку відображається у такій послідовності:

Д-т 1711 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"

К-т 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету".

Одночасно інформація про надходження коштів до бюджету наростаючим підсумком з початку року в автоматичному режимі відображається на рахунках шостого класу:

Д-т 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

К-т 6111 "Доходи загального фонду державного бюджету".

Разом з тим здійснюється проведення з віднесення відповідної суми на зменшення планових показників (в частині поточних розписів), яке відображається на позабалансових рахунках:

Д-т 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"

К-т 9311 "Поточні планові показники за доходами загального фонду державного бюджету".

Слід зазначити, що при одночасному відображенні операцій з бюджетними коштами на кількох рахунках не порушується принцип подвійного запису, оскільки бюджетні операції взаємопов'язано відображаються за дебетом і кредитом різних рахунків на одну і ту ж суму. Використання способу одночасного відображення у бухгалтерському обліку кількох взаємопов'язаних операцій робить їх більш наочними та дозволяє відслідкувати логічну взаємоув'язку руху бюджетних коштів.

Разом з тим у казначейській практиці мають місце також бухгалтерські записи, коли тільки один рахунок дебетується і один кредитується на одну і ту ж суму, тобто коли кореспондуються між собою тільки два рахунки. Прикладом таких простих бухгалтерських проведень є операція щодо зарахування нез'ясованих надходжень в органах казначейства:

Д-т 1711 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"

К-т 3811 "Нез'ясовані надходження на рахунках в органах казначейства".

Відображені на аналітичних рахунках за допомогою подвійного запису операції з бюджетними коштами дозволяють отримувати повну й достовірну інформацію про виконання дохідної та видаткової частин державного та місцевих бюджетів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >