< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів

З метою підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" передбачено проведення банками, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових зобов'язань.

Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник банку, який повинен створити належні умови для її проведення у стислі терміни, визначити об'єкти, кількість і час проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.

Проведення інвентаризації є обов'язковим:

► перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, цінностей, коштів і зобов'язань, інвентаризацію яких проводили не раніше ніж 1 жовтня звітного року. Інвентаризацію будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних фондів можна проводити один раз на три роки, а бібліотечних фондів - один раз на п'ять років;

► у разі зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);

► у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день установлення таких фактів);

► за приписом судово-слідчих органів;

► у разі техногенної аварії, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явища);

► у разі ліквідації банку.

У разі коли проведення інвентаризації є обов'язковим, інвентаризації підлягають також майно і матеріальні цінності, які не належать банку й облік яких ведеться на позабалансових рахунках.

Основними завданнями інвентаризації є:

► встановлення фактичної наявності основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів, а також обсягів незавершеного виробництва;

► установлення надлишку або нестачі цінностей і коштів шляхом зіставлення їх фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;

► виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою початкову якість, застарілих моделей, а також матеріальних цінностей і нематеріальних активів, що не використовуються;

► перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних і грошових цінностей, а також правил утримання та експлуатації основних засобів;

► перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей.

У разі проведення раптових інвентаризацій усі товарно-матеріальні цінності підготовляються до інвентаризації у присутності інвентаризаційної комісії, в інших випадках - завчасно. Вони мають бути згруповані, розсортовані та розкладені за назвами, сортами, розмірами в порядку, зручному для підрахунку.

Для проведення інвентаризаційної роботи в банках за наказом їхнього керівництва створюють постійно діючі інвентаризаційні комісії у складі керівників структурних підрозділів і головного бухгалтера, які очолює керівник банку або його заступник.

У тих банках, де через великий обсяг робіт проведення інвентаризації не може бути забезпечено однією комісією, для безпосереднього проведення інвентаризації в місцях збереження та виробництва за розпорядчим документом керівника банку створюють робочі інвентаризаційні комісії у складі досвідчених працівників, які добре обізнані з об'єктом інвентаризації, цінами та первинним обліком. Робочі інвентаризаційні комісії очолює представник керівника банку, який призначив інвентаризацію.

Постійно діючі інвентаризаційні комісії:

► проводять профілактичну роботу із забезпечення збереження цінностей, заслуховують на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів із цього питання;

► організовують проведення інвентаризацій і проводять інструктаж членів робочих інвентаризаційних комісій;

► здійснюють контрольні перевірки правильності проведення інвентаризацій, а також вибіркові інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у місцях зберігання та переробки в між інвентаризаційний період. Основними завданнями перевірок і вибіркових інвентаризацій у між інвентаризаційний період є контроль за збереженням цінностей, дотриманням матеріально відповідальними особами правил їх зберігання і ведення первинного обліку;

► перевіряють правильність визначення інвентаризаційних різниць, обґрунтованість пропозицій щодо заліків пересортування цінностей в усіх місцях їх збереження;

► у разі встановлення серйозних порушень правил проведення інвентаризації та в інших випадках проводять за дорученням керівника банку повторні суцільні інвентаризації;

► розглядають письмові пояснення осіб, які допустили нестачу чи псування цінностей або інші порушення, і свої пропозиції щодо регулювання виявлених нестач і втрат від псування цінностей, заліку внаслідок пересортування відображують у протоколі. У протоколі мають бути наведені відомості про причини й осіб, винних у нестачах, втратах і лишках, та про вжиті до них заходи.

Робочі інвентаризаційні комісії:

► здійснюють інвентаризацію майна, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів і незавершеного виробництва у місцях зберігання та виробництва;

► разом із бухгалтерією банку беруть участь у визначенні результатів інвентаризації та розробляють пропозиції щодо заліку нестач і надлишків за пересортуванням, а також списання нестач у межах норм природного убування;

► вносять пропозиції з питань упорядкування приймання, зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей, поліпшення обліку та контролю за їх зберіганням, а також реалізації не потрібних підприємству матеріальних цінностей і майна;

► несуть відповідальність за своєчасність і дотримання порядку проведення інвентаризацій відповідно до наказу керівника банку, за повноту і точність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки майна, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, цінних паперів та заборгованості в розрахунках;

► оформлюють протокол із зазначенням у ньому стану складського господарства, результатів інвентаризації та висновків щодо них, пропозицій про залік нестач і лишків за пересортуванням, списанням нестач у межах норм природного убування, а також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням ужитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам.

Після проведення інвентаризації складають інвентаризаційні описи. Причини встановлених розбіжностей з'ясовують. Матеріально відповідальна особа виконує розписку щодо наявності в неї в підзвіті зазначених в інвентаризаційному описі необоротних активів, що засвідчується підписами членів робочої інвентаризаційної комісії.

За основними засобами і нематеріальними активами, що не придатні для використання, робоча інвентаризаційна комісія складає окремі інвентаризаційні описи, які використовують для складання актів на списання.

Робоча інвентаризаційна комісія протягом трьох робочих днів з дати закінчення інвентаризації готує інвентаризаційні описи, розписки про наявність необоротних активів, розглядає акти технічної експертизи та акти на списання об'єктів, щодо яких під час проведення інвентаризації поставлено питання про списання як не придатних для подальшого використання.

Робоча інвентаризаційна комісія підбиває підсумки інвентаризації та складає протокол засідання комісії із зазначенням:

► стану необоротних активів, які обліковують на балансових і позабалансових рахунках банку;

► результатів інвентаризації про відповідність фактичної наявності необоротних активів даним бухгалтерського обліку;

► висновків за результатами інвентаризації щодо списання з балансу банку об'єктів необоротних активів, що не придатні для подальшого використання.

Робоча інвентаризаційна комісія подає на розгляд постійно діючій комісії з уведення, списання, інвентаризації та переоцінки необоротних активів протокол засідання разом із матеріалами інвентаризації.

Постійно діюча комісія з уведення, списання, інвентаризації та переоцінки необоротних активів протягом двох робочих днів розглядає матеріали інвентаризації. Протокол про узагальнення результатів інвентаризації має бути розглянутий і затверджений керівником банку в п'ятиденний термін.

Затверджені результати інвентаризації відображають у бухгалтерському обліку банку в тому місяці, в якому закінчено інвентаризацію, але не пізніше від грудня звітного року.

У примітках до фінансової звітності наводять відомості про результати інвентаризацій, проведених у звітному році.

Основні засоби та нематеріальні активи, виявлені у надлишку, підлягають оприбуткуванню:

Дт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

Кт 6499 Інші доходи.

Вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, яких не вистачає) необоротних активів списується на витрати звітного періоду. Суми нестач і втрат від псування цінностей до встановлення осіб, які мають відшкодувати нестачі чи втрати, відображають за позабалансовими рахунками:

► На суму нарахованого зношення (амортизації)

Дт Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних активів

Кт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

► На залишкову вартість списаного об'єкта

Дт 7490 Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів

Кт Рахунки для обліку необоротних матеріальних активів

► Одночасно вартість необоротних матеріальних активів зараховується на позабалансові рахунки

Дт 9617 Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами

Кт Контррахунок.

Після встановлення осіб, які мають відшкодувати збитки, належну до відшкодування суму зараховують до дебіторської заборгованості та доходу звітного періоду:

Дт 3552 Нестачі та інші нарахування на працівників банку

Кт 6499 Інші доходи

► Одночасно вартість необоротних матеріальних активів списується з позабалансових рахунків

Дт Контррахунок

Кт 9617 Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами.

У разі відшкодування вартості основних засобів і нематеріальних активів здійснюється таке проведення:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки

Кт 3552 Нестачі та інші нарахування на працівників банку.

Відповідно до Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, на суму дебіторської заборгованості формується резерв і відображається в бухгалтерському обліку таким проведенням:

Дт 7705 Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю

Кт 3590 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку.

Якщо дебіторську заборгованість визнано безнадійною до отримання або минув термін позовної давності за нею, то суму списують за рахунок резерву:

Дт Рахунки для обліку спеціальних резервів (3590)

Кт 3552 Нестачі та інші нарахування на працівників банку.

Списану безнадійну заборгованість ураховують на позабалансовому рахунку 9617 "Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами":

Дт 9617 Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами

Кт Контррахунок.

Запитання для самоконтролю

 • 1. Дайте економічну характеристику основним засобам та іншим матеріальним необоротним активам.
 • 2. Назвіть класифікаційні групи основних засобів з метою бухгалтерського обліку.
 • 3. Що таке початкова вартість необоротних активів? Які елементи її формують?
 • 4. Якими є вартісні ознаки предметів, що належать до необоротних матеріальних активів?
 • 5. Дайте визначення необоротних активів, основних засобів, нематеріальних активів.
 • 6. Чим відрізняються малоцінні необоротні матеріальні активи від основних засобів?
 • 7. Назвіть балансові рахунки, на яких враховується залишкову вартість основних засобів; нематеріальних активів.
 • 8. На підставі якого документа основні засоби оприбутковують за відповідними рахунками бухгалтерського обліку?
 • 9. Чи включається до початкової вартості основних засобів, створених банком самостійно, заробітна плата працівників, яких залучали до виконання робіт зі створення основних засобів?
 • 10. На яку статтю балансу банку треба відносити витрати на поліпшення та вдосконалення основних засобів і нематеріальних активів?
 • 11. Якою є справедлива вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт?
 • 12. На яку статтю балансу банку треба відносити суму дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів?
 • 13. Яким чином визначається індекс переоцінки основних засобів?
 • 14. Протягом якого строку здійснюється нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів?
 • 15. Вкажіть граничний строк корисного використання нематеріальних активів. Чим пояснюється його законодавче обмеження?
 • 16. Економічна сутність амортизації.
 • 17. Які методи амортизації основних засобів може використовувати банк?
 • 18. З якою періодичністю здійснюється нарахування амортизації та відображення її в бухгалтерському обліку?
 • 19. Коли слід відображати в обліку результати зменшення корисності основних засобів?
 • 20. Як в обліку відображається переоцінка основних засобів?
 • 21. Що означає зменшення корисності основних засобів?
 • 22. Порядок аналітичного обліку основних засобів.
 • 23. Вкажіть обставини, внаслідок яких об'єкти основних засобів і нематеріальних активів вилучають з активів банку (списують з балансу)?
 • 24. На якому балансовому рахунку враховується вартість інвестиційної нерухомості (необоротних активів, що утримуються для продажу)?
 • 25. Коли проводити обов'язкову інвентаризацію основних засобів та нематеріальних активів?
 • 26. Для чого в банках створюють постійно діючі інвентаризаційні комісії?

Теми рефератів

 • 1. Критерії визнання основних засобів і нематеріальних активів у бухгалтерському обліку.
 • 2. Облік операцій із придбання та створення основних засобів і нематеріальних активів.
 • 3. Облік операцій із переоцінки основних засобів.
 • 4. Правила нарахування та обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів.
 • 5. Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та обліку її результатів.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння обліку товарно-матеріальних цінностей необхідно ознайомитися з Інструкцією з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України (затверджена Постановою № 625 Правління НБУ від 10.12.2004 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

1. Як відображається в обліку придбання і використання малоцінних та швидкозношуваних предметів і господарських матеріалів?

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >