Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ Поняття і характерні риси підприємства, основні види його діяльності Нормативно-правові основи функціонування підприємствОсобливості створення підприємстваОсобливості державної реєстрації підприємстваОсобливості ліквідації та реорганізації підприємствЗагальний порядок ліквідації підприємства Види підприємств, їх характеристика Об'єднання підприємств Роль і місце підприємств в структурованому ринковому середовищі ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Зміст і поняття підприємницької діяльності Історія розвитку підприємницької діяльності Форми здійснення підприємницької діяльності Характеристика цілей, завдань, суб'єктів і об'єктів і підприємництва Формування ефективного підприємницького середовища Поняття і зміст інтрапренерства Культура підприємницької діяльності Державна підтримка підприємницької діяльності Договірна діяльність у сфері підприємництва УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Сутність процесу управління підприємством Функції управління, їх характеристика Методи і моделі управління підприємствомТеорії "X" і "У" Д. МакГрегораМодель Р. ЛайкертаУправлінська схема Блейка і МоутонаТрьохосьова таблиця Реддіна Організаційні структури управління підприємствами, їх види і детальна характеристикаЛінійний тип організаційної структури управління підприємствомФункціональний тип організаційної структури управління підприємствомЛінійно-функціональний тип організаційної структури управління підприємствомДивізіональна організаційна структура управління підприємствомРегіональний тип організаційної структури управління підприємствомМатричний тип організаційної структури управлінняКонгломератний тип організаційної структури управління Принципи ефективної побудови організаційних структур управління виробництвом Виробнича структура підприємства, її характеристика Принципи формування ефективної виробничої структури підприємства ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА Поняття персоналу, його класифікація Характеристика персоналу підприємства за професійно-кваліфікаційною ознакою Особливості встановлення норм і нормативів праці на підприємстві Визначення потрібної чисельності персоналу на підприємстві Показники руху персоналу на підприємстві Кадрова політика підприємства Створення ефективної системи управління персоналом на підприємстві ПРОДУКТИВНІСТЬ, МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ Поняття мотивації праці, її зміст і види Методи підвищення вмотивованості праці Теорії мотиваціїЗмістовні теорії мотивації (поведінковий підхід)Процесуальні теорії мотивації Соціально-економічна сутність заробітної плати Особливості організації оплати праці на підприємстві Тарифна система оплати праці Форми і системи оплати праці на підприємствіВідрядна форма оплати праціПряма відрядна система оплати праціВідрядно-преміальна система оплати праціВідрядно-прогресивна система оплати праціНепряма відрядна система оплата праціАкордна система оплати праціПроста погодинна система оплати праціПогодинно-преміальна система оплати праціПогодинно-прогресивна система оплати праціКонтрактна система оплати праці Особливості оплати праці бригадної роботи Особливості преміювання працівників Продуктивінсть праці: поняття і види Методи обчислення продуктивності праці, їх переваги та недоліки, сфера застосування Фактори зростання продуктивності праці та оцінка її динаміки КАПІТАЛ І ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА Сутність капіталу, його класифікація Характеристика основних виробничих фондів, їх склад і структура Особливості обліку й оцінки основних виробничих фондів Переоцінка основних виробничих фондів Поняття амортизації, методи на-рахування амортизації об'єкта основних засобів Поняття зносу, методи його розрахунку Показники ефективності використання основних фондів Напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА АКТИВИ Поняття нематеріальних ресурсів, їх види та характеристика Понятття нематеріальних активів та особливості їх обліку Оцінка нематеріальних активів підприємства Методи і способи оцінки нематеріальних активів підприємства Амортизація нематеріальних активів Фактори, що запобігають ефективному створенню нематеріальних активів ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА Поняття, склад і структура оборотних коштів підприємства, джерела їх формування Особливості нормування оборотних коштів на підприємствіМетоди оцінки окремих елементів оборотних коштів Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства Напрямки підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА Поняття інвестиційних ресурсів, їх види класифікація Джерела фінансування інвестицій Інвестиційний цикл, його складові елементи Поняття, види і стадії інвестиційних проектів Особливості інвестиційного проектування на вітчизняних підприємствах Методи і способи оцінки ефективності інвестиційних проектівПрибутковість продажівНорма прибутку на інвестиціїСтрок окупності інвестиційТочка беззбитковостіТочка платоспроможностіЧиста поточна вартість інвестицій (NPV)Індекс прибутковості інвестицій (PI)Дисконтований строк окупності інвестицій (DPBP)Внутрішня ставна прибутковості інвестицій (IRR) Поняття ризику при здійсненні інвестиційної діяльно-сті підприємством Методи оцінки ризикованості інвестиційних проектів, їх переваги та недолікиМетод коригування норми дисконтуМетод достовірних еквівалентів (коефіцієнтів вірогідності)Аналіз чутливостіМетод сценаріївАналіз імовірнісних розподілів потоків платежівМетод дерева рішеньМетод Монте-Карло (Імітаційне моделювання) Особливості управління системою ризиків на підприємстві Напрямки підвищення ефективності використання Інвестиційних ресурсів підприємством ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Зміст інноваційної діяльності, форми її інвестування Види і напрямки інноваційної діяльності Інноваційні цикли і показники дифузії на підприємстві Інноваційний потенціал підприємства і показники його оцінки Інноваційний проект: поняття, етапи здійснення, оцінка ефективності з урахуванням ступеня ризику Напрямки підвищення ефективності здійснення інноваційної діяльності на підприємстві Особливості державного регулювання інноваційної діяльності ВИТРАТИ І ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ Поняття витрат, їх класифікація та роль Поняття собівартості продукції Особливості калькуляції собівартості продукції на підприємствах Методи калькуляцїї собівартості продукції на підприємстві Напрямки зменшення собівартості продукції на підприємстві Показники оцінки витратності виробництва Поняття цін, їх види та функції Методи ціноутворення Вибір стратегії ціноутворення на підприємствіВстановлення цін на нові товариЦіноутворення в межах товарної номенклатуриВстановлення цін за географічною ознакоюВстановлення цін зі знижками і заліками ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА Основні оложення теорії організації виробництва Виробничий процес і принципи його організації Типи виробництва та їх техніко-економічна характеристика Виробничий цикл і його структура Методи розрахунку виробничого циклуШляхи скорочення виробничого циклу Організація потокового виробництваОзнаки потокового виробництва:Транспортні засоби в потоковому виробництвіОснови розрахунку й організації потокових ліній Організація автоматизованого виробництва Гнучке інтегроване виробництво РЕЗУЛЬТАТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ Виробнича програма підприємства і показники оцінки обсягу продукції Поняття якості продукції та методи її оцінки Поняття конкурентоспроможності продукції і методи її оцінки Поняття доходу та прибутку як основних показників виробничо-госповарської діяльності Особливості здійснення багатофакторного аналізу прибутку Поняття фінансової діагностики та оцінка фінансово' економічного стану підприємства Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємств в ринковому середовищі
 
Наст >