Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


РОЗВИТОК І ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СУСПІЛЬСТВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ у XX-XXI ст. ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ. ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ РИНКОВІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ у першій половині XX ст. (1914-1940-роки) Економічні наслідки Першої світової війни. Дезінтеграція міжнародної економіки. Посилення автаркічних процесів Уповільнення економічного розвитку провідних індустріальних країн Європи та США в 1918-1928 рр. Світова економічна криза (1929-1933). Становлення різних систем макроекономічного регулюванняЗміст антикризових заходів полягав уРозвиток економіки Великої Британії у другій половині 1930-х років Економіка Франції в 1930-х роках та економічна політика уряду Народного фронту Основні напрями економічної політики Розвиток неокласики. Теорії ринку недосконалої конкуренціїТеорія недосконалої конкуренції Теорія монополістичної конкуренції Виникнення кейнсіанства. Теоретична система Дж.М. КейнсаКейнсіанська революція Предмет економічної теорії Дж.М. Кейнса Основні теоретичні положення вчення Дж.М. Кейнса Теорія доходу, заощаджень та інвестицій Економічна програма Дж.М. Кейнса Зародження інституціонального напряму економічної думки як обґрунтування соціального контролю суспільства над економікоюСоціально-психологічний інституціоналізм Торстейна Веблена (1857-1929) Соціально-правовий інституціоналізм Джона Роджера Коммонса (1862-1945)Кон'юнктурно-статистичний (емпірично-прогностичний) інституціоналізм Веслі Клера Мітчелла (1874-1948) Особливості англійського інституціоналізму Інституціоналізм 1920-1940-х років. Еволюційна теорія Й. Шумпетера. Виникнення соціологічної школи інституціоналізмуЕволюція американського інституціоналізму Методологія та історія економічного аналізу Теорія динамічного розвитку економіки Теорія ефективної конкуренції Теорія циклічності Концепція суспільного розвитку Соціологічна школа інституціоналізму Виникнення, сутність, методологічні засади та школи неолібералізмуНімецька школа неолібералізму, або ордолібералізму Фрайбурзька школа Економічний розвиток європейських країн і США в період Другої світової війни та її вплив на структуру господарстваЕкономіка США у роки Другої світової війни та відбудова господарстваНаслідки Другої світової війни для економіки Великої Британії Економіка Франції у період Другої світової війни та перші післявоєнні роки Економіка Німеччини в роки Другої світової війни ЕВОЛЮЦІЯ РИНКОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ у 50-80-х роках XX ст. Системоутворювальні фактори розвитку світової системи господарства та їх вплив на національні економіки Загальні тенденції розвитку господарства та економічної думки суспільств Європейської цивілізації Трансформація та стабілізація фінансово-торговельної системи Інтернаціоналізація виробництва та інтеграція господарських систем. Дослідження проблем економічної інтеграції Вплив НТР на розвиток світового господарства та національні економіки. Інституціональні соціально-індустріальні технократичні теорії Корпоратизація і транснаціоналізація економіки, їх висвітлення в економічній думці Економічна політика зростання. Теорії економічного зростання Економічне зростання індустріальних ринкових систем країн Європейської цивілізації в 1950-1960-х роках Теорії економічного зростання як особливий напрям економічної думки Посткейнсіанство: витоки, методологія та зміст Особливості змішаних економічних систем індустріально розвинених країн світу. Теорії трансформації ринкової економіки Формування та сутність змішаної ринкової економіки Теорії системної трансформації капіталізму Неоліберальні теорії модифікації ринкової економіки Особливості змішаних економічних систем провідних країн світу Економічний розвиток у 1970 - середині 1980-х років. Антикризова політика в реформуванні господарств країн Західної Європи. Актуалізація неокласики Основні проблеми економічного розвитку 1970-1980-х років Новий етап розвитку неокласичної економічної теорії Реформи державного регулювання. Рейганоміка. Тетчеризм ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ТРАКТУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ (1914-1991 рр.) Господарство України у міжвоєнний період в умовах ринкової економіки (1914-1939 рр.) Вплив Першої світової війни на економіку України Економічні програми національних урядів України (Центральної ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР), їх реалізація в 1917-1921 рр. Економічний розвиток західноукраїнських земель в 1920-1930-х роках. Економічна думка українських суспільних діячів Розвиток радянської соціалістичної економіки в Україні та його відображення в економічній думці Становлення радянської системи господарювання (грудень 1917 - березень 1921 р.). Зміст політики воєнного комунізму та її реалізація в Україні (1919-1921 рр.) Причини запровадження та зміст нової економічної політики, її реалізація в Україні (1921-1928). Початок соціалістичної індустріалізації народного господарства Соціалістична індустріалізація господарства в 1928-1937 рр. в умовах становлення командно-адміністративної системи. Побудова соціалістичної економіки. Погляди економістів України на проблеми соціалістичних перетворень Погляди економістів України на проблеми соціалістичних перетворень Розвиток радянської соціалістичної економіки (1938-1965 рр.) та його відображення в економічній думці цього періоду Розвиток національної економіки в 1971-1985 рр. Спроби реформування соціалістичної економіки в 1985-1991 рр. Україна в народногосподарському комплексі СРСР ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ У СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (90-ті роки XX - початок XXI ст.) Глобалізація та інформаційне суспільство Глобалізація як панівна тенденція сучасного періоду розвитку економіки та суспільства Актуальні глобальні проблеми сучасності Основні теоретичні напрями дослідження глобалізації Науково-технічна революція кінця XX - початку XXI ст. та її вплив на світове й національні господарства. Інформаційне суспільство й нова економіка Загальні тенденції розвитку сервісно-інформаційної економіки у країнах Європейської цивілізації Сучасні економічні теорії Становлення нової парадигми економічної теорії в умовах інформаційної економіки (80-ті роки XX - початок XXI ст.) Теорії постіндустріалізму. Економічні погляди М. Кастельса як провідного теоретика інформаційної ери Нове (новітнє) кейнсіанство Еволюція моделей економічного зростання у 90-х роках XX - на початку XXI ст. Сучасний інституціоналізм та зростання його значення під впливом змін у господарській практиці Характеристика сучасного інституціоналізму: методологічні особливості та структура Основні теорії сучасного інституціоналізму ЕКОНОМІКА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ Формування основ національної системи господарства (1991-1999 рр.) Стабілізація ринкової трансформації економіки України-2004pp. - етап стабілізації та економічного зростанняСтруктурні зрушення в національному господарстві впродовж 1990-2004 рр У 2005 р. розпочався п'ятий етап економічного реформування Шостий етап розпочався на початку 2008 р. і триває до нині. Україна у світовій економічній кризі Місце та перспективи України у світовій економіці
 
Наст >