Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ Національна економіка: сутність, структура, механізми функціонування та цілі розвитку Типи та моделі національних економік Суб'єкти економічної діяльності Особливості трансформації та розвитку національної економіки в Україні Економічна безпека держави. Показники оцінки її рівня ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ТА БАЗИСНІ ІНСТИТУТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Основні економічні теорії функціонування національної економіки, їх сутність і зміст Теорії структурних трансформацій національної економіки Інституціональні теорії розвитку Оцінка ефективності функціонування конкурентної ринкової економіки за теорією Л. Вальраса Теорії державного регулювання національної економіки Базисні економічні інститути функціонування національної економікиТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ ТА СОЦІАЛЬНО-РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Теорії суспільного добробуту - складова соціально-ринкової економіки Концептуальні підходи до проблеми справедливості Теоретичні основи розбудови соціально-ринкової економіки Концепції ефективності конкурентної ринкової економікиЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Економічний потенціал національної економіки: структура та особливості Характеристика основних складових економічного потенціалуПриродно-ресурсний потенціал країни, економічна оцінка та напрями його раціонального використанняВиробничо-технологічний потенціал країни. Оцінка ефективності його використанняТрудовий потенціал: склад, структура, показники розвиткуОсновні складові та характеристика науково-технічного потенціалу УкраїниІнвестиційний потенціал країни, його економічний зміст і особливості формування Національне багатство як складова економічного потенціалу країни ІНТЕГРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Показники оцінювання результатів функціонування національної економіки Система національних рахунків та принципи її побудови Методологія міжнародних зіставлень показників системи національного рахівництва у контексті порівняння рівня розвитку національних економік ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Основні аспекти вияву ролі інститутів у розвитку економіки Інституціональне середовище розвитку економіки Характеристика основних інституціональних чинників функціонування національної економіки ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ Сутність ринкової інфраструктури та її роль у ринковій економіці Елементи інфраструктури ринку та основні принципи їх функціонування Пріоритети розвитку ринкової інфраструктури національного ринку в умовах глобалізації ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Державне управління економікою: функції, принципи Теоретичні основи державного регулювання економіки Методи державного регулювання економіки Механізм фінансово-бюджетного і грошово-кредитного регулювання економіки Державне регулювання цін та інфляції Механізм державної підтримки підприємницької діяльності Державне регулювання розвитку промислового виробництва Державне регулювання агропромислового виробництва Державне регулювання транспортної системи Механізм управління державним сектором економіки Державне регулювання суспільного сектору сфери послуг Механізм державного регулювання розвитку науки, техніки та інноваційної діяльності Соціальна політика та державне регулювання рівня життя населення Державне регулювання ринку праці Державне регулювання природоохоронної діяльності Регіональна економічна політика: державне регулювання розвитку регіонів ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОГРАМУВАННЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Прогнозування розвитку національної економікиСутність та завдання прогнозування національної економікиОцінка та вибір методів прогнозування, їх характеристика. Методи оцінки результатів прогнозуванняОрганізація державного прогнозування в Україні Програмування національної економікиСутність та завдання програмування, види цільових комплексних програмМеханізм розроблення та реалізації цільових комплексних програм Макроекономічне планування розвитку національної економіки СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА ТА СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Характеристика структурних змін в національній економіці. Вимірювання структурного ефекту Цілі та завдання структурної політики держави. Механізм структурної корекції національної економіки Стимулювання інвестиційної діяльності як умова забезпечення ефективності структурної перебудови національної економіки ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Економічне зростання: визначення, фактори, джерела, типи значення в розвитку національної економіки Моделі економічного зростання Потенціал економічного зростання національної економіки. Часткові та узагальнюючі показники економічного зростання Макроекономічна політика стимулювання економічного зростання: стратегії та пріоритети економічного зростання Показники ефективності розвитку та зростання національної економіки НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: МІСЦЕ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО Влив глобалізації на розвиток національної економіки. Адаптація національної економіки до глобальних змін Форми і методи інтеграції національної економіки у світове господарство Механізм зовнішньоекономічних зв'язків України Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Державне регулювання валютних операцій та кредитно-розрахункових відносин Боргова криза і стратегія управління зовнішньою заборгованістю Конкурентоспроможність національної економіки у світовому господарстві: суть та основні підходи до оцінювання
 
Наст >