Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Цивільне право як право приватне Дихотомія "приватне право - публічне право" як підґрунтя характеристики становища приватної особи у суспільстві Джерела приватного права Співвідношення приватного і цивільного права Цивілістика Європейські системи приватного права Значення порівняльної цивілістики Критерії класифікації Європейські традиції приватного права Європейські родини приватного праваРоманська родина приватного праваЦентральноєвропейська родина приватного праваАнглосаксонська родина приватного праваСхідноєвропейська родина приватного права Традиція приватного права з Україні Розвиток цивільного права і законодавства України Особливості формування цивільного права в Україні Становлення традиції цивільного права в Україні Радянське цивільне право в Україні Цивільний кодекс УСРР 1922 р. ЦК УРСР 1963 р.Трансформація концепції цивільного права наприкінці XX ст. Створення ЦК України Цивільне право як галузь українського права Концепція цивільного права України Сучасне розуміння предмету цивільного права України Метод цивільно-правового регулювання Засади цивільного права Функції цивільного права Структура (система) цивільного права Цивільне законодавство України Поняття цивільного законодавства Акти цивільного законодавства України Договори Звичаї Міжнародні договори Прогалини цивільного права (законодавства) та способи їхнього подолання ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Цивільні правовідносини Поняття цивільного правовідношення Загальна характеристика суб'єктів і об'єктів цивільних правовідносин Суб'єкти цивільних правовідносин Об'єкти цивільних правовідносин Зміст цивільного правовідношення Види цивільних правовідносин Юридичні факти і цивільні правовідносини Поняття юридичного факту. Юридична сукупність Класифікація юридичних фактів Фізичні особи як суб'єкти цивільного права Загальні положення про фізичну особу Правоздатність фізичних осіб Зміст (обсяг) правоздатності фізичної особи Ім'я фізичної особи Місце проживання фізичної особи Поняття та елементи дієздатності фізичної особи Диференціація дієздатності фізичної особи Обмеження дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою Акти цивільного стану Фізична особа як підприємець Опіка та піклування Юридичні особи Поняття і ознаки юридичної особи Суть юридичної особи Правосуб'єктність юридичної особи Класифікація юридичних осіб Види (форми) юридичних осіб приватного права Виникнення та припинення юридичних осіб Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах Загальні засади участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах Реалізація цивільної дієздатності держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад Об'єкти цивільних прав (правовідносин) Поняття та класифікація об'єктів цивільних прав (правовідносин) Речі як об'єкти цивільних прав (правовідносин). Речі приватного права. Види речей приватного права Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин Дії та результат дій як об'єкти цивільних прав (правовідносин) Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти цивільних прав Інформація як об'єкт цивільних прав Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав Інші об'єкти цивільних прав Загальні положення про здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків Поняття цивільного права, цивільного інтересу та цивільного обов'язку Здійснення цивільних прав Межі здійснення цивільних прав Виконання цивільних обов'язків Загальні положення про захист цивільних прав та інтересів Захист цивільних прав та інтересів судом Захист цивільних прав та інтересів у адміністративному порядку Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом Самозахист цивільних прав та інтересів Строки і терміни реалізації та захисту цивільних прав Строки захисту цивільних прав. Позовна давність Правочини Поняття і ознаки правочину Види правочинів Форми правочинів Тлумачення змісту правочину Відмова від правочину Недійсність правочинів Правові наслідки недійсності правочину Окремі види недійсних правочинів Правочини з дефектами суб'єктного складу Правочини з дефектами волі Правочини з дефектами форми Правочини з дефектами змісту та порядку укладення Представництво Поняття представництва Підстави виникнення та види представництва Склад правовідносин представництва Передоручення Представництво за довіреністю Представництво з перевищенням повноважень Інші форми встановлення й реалізації цивільних прав і обов'язків через інших осібПредставництво і комісіяПредставництво і звичайне посередництвоПредставництво і договір на користь третьої особиПредставництво і порука РЕЧОВІ ПРАВАПідрозділ 1. Право власності Загальні положення права власності Право власності в системі речових прав Поняття власності і права власності Зміст права власності Здійснення права власності Право господарського відання і право оперативного управління як засоби здійснення права власності Право господарського відання Право оперативного управління Набуття і припинення права власності Загальні положення про набуття права власності Первісні (первинні) способи набуття права власності Вторинні (похідні) способи набуття права власності Припинення права власності Відчуження власником свого майна Відмова власника від права власності Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати (ст. 348 ЦК). Право власності на майно припиняється в разі знищення цього майна (ст. 349 ЦК). Припинення права власності у зв'язку із викупом майна у власника. Звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника Реквізиція Конфіскація Види права власності Класифікації права власності Види права власності за суб'єктом Право публічної власності Право приватної власності Види права власності залежно від числа власників (індивідуальна та спільна власність) Поняття і види права спільної власності Види права власності залежно від правового режиму Особливості права власності на землю (земельну ділянку) Право власності на житло Право довірчої власності Захист права власності Загальна характеристика захисту права власності Віндикаційний позов Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння Визнання права власності Інші засоби захисту права власності. Персональні засоби захисту права власностіПідрозділ 2. Інші речові права Суміжні речові права Тенденція розвитку суміжних речових прав (речово-правових інститутів) у законодавстві України Права на чужі речі. Загальна характеристика прав на чужі речі Сервітути Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) Володіння і право володіння чужим майном Володіння як самостійне речове право Право володіння чужим майном Право інтелектуальної власності Поняття та види інтелектуальної власності Право інтелектуальної власності як вид речового права Суб'єкти, об'єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності Зміст права інтелектуальної власності Здійснення права інтелектуальної власності Захист права інтелектуальної власності ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО Загальні положення про зобов'язання Поняття зобов'язання Види зобов'язань і система зобов'язального права Елементи зобов'язань Підстави виникнення зобов'язань Зміна зобов'язань. Заміна осіб у зобов'язанні Припинення зобов'язань Виконання зобов'язань Забезпечення виконання зобов'язань Загальна характеристика засобів забезпечення виконання зобов'язань Класифікація засобів забезпечення виконання зобов'язань Речово-правові засоби забезпечення виконання зобов'язань Застава Завдаток Притримання Зобов'язально-правові засоби забезпечення виконання зобов'язань Неустойка Порука Гарантія Відповідальність у цивільному праві Поняття цивільно-правової відповідальності Підстава цивільно-правової відповідальності Цивільно-правова відповідальність за невиконання зобов'язань Форми цивільно-правової відповідальності за невиконання зобов'язань Підстави звільнення від відповідальності Категорія договору в цивільному праві Поняття договору Види договорів Категорія господарського (підприємницького) договору Зміст (умови) договору Укладення, зміна та розірвання договорів ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Договори про оплату передачу майна Договір купівлі-продажу Договір роздрібної купівлі-продажу Договір поставки Договір контрактації сільськогосподарської продукції Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу Договір міни Договір дарування як різновид договорів про безоплатну передачу майна. Договори про передачу майна з умовою здійснення періодичних виплат Договір даруванняПоняття договору даруванняХарактеристика договору дарування Договір ренти Поняття договору ренти.Характеристика договору ренти Договір довічного утримання (догляду)Поняття договору довічного утримання (догляду)Характеристика договору довічного утримання (догляду) Договори про передачу майна в користування Договір найму (оренди)Поняття договору найму (оренди)Характеристика договору найму (оренди) Особливості договору оренди державного та комунального майнаПоняття оренди державного та комунального майнаХарактеристика оренди державного та комунального майна Договір прокатуПоняття договору прокатуХарактеристика договору прокату Договір найму (оренди) земельної ділянкиПоняття договору найму земельної ділянкиХарактеристика договору оренди земельної ділянки Договір найму будівлі або іншої капітальної спорудиПоняття договору найму будівлі або іншої капітальної спорудиХарактеристика договору найму будівлі або іншої капітальної споруди Договір найму транспортного засобуПоняття договору найму транспортного засобуХарактеристика договору найму транспортного засобу Договір лізингуПоняття договору лізингуХарактеристика договору лізингу Договір найму житлаПоняття договору найму житлаХарактеристика договору найму житла Договір позичкиПоняття договору позичкиХарактеристика договору позички Договір концесіїПоняття концесіїХарактеристика концесії Договори про виконання робіт Договір підрядуПоняття договору підрядуХарактеристика договору підряду Договір побутового підрядуХарактеристика договору побутового підряду Договір будівельного підрядуХарактеристика договору будівельного підряду Договір підряду на проведення проектних та пошукових робітПоняття договору підряду на проведення проектних та пошукових робітХарактеристика договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робітПоняття договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робітХарактеристика договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт Договори про надання послуг Загальні положення про договір про надання послугПоняття договору про надання послугХарактеристика договору про надання послуг Договори перевезення вантажів, пасажирів і багажуПоняття договорів перевезення вантажів, пасажирів і багажуХарактеристика договорів перевезення вантажів, пасажирів і багажу Договір транспортного експедируванняПоняття договору транспортного експедируванняХарактеристика договору транспортного експедирування Договір зберіганняПоняття договору зберіганняХарактеристика договору зберіганняХарактеристика договору складського зберіганняІнші види зберігання Договір страхуванняХарактеристика договору страхування Договір дорученняПоняття договору дорученняХарактеристика договору доручення Агентський договір Договір комісіїПоняття договору комісіїХарактеристика договору комісії Договір консигнації. Поняття консигнаціїХарактеристика консигнації Договір управління майномПоняття договору управління майномХарактеристика договору управління майном Договори про передачу грошових коштів Договір позикиПоняття договору позикиХарактеристика договору позики Кредитний договірПоняття кредитного договоруХарактеристика кредитного договоруКласифікація кредитів Договір банківського рахункаПоняття договору банківського рахункаХарактеристика договору банківського рахунка Договір банківського вкладуПоняття договору банківського вкладуХарактеристика договору банківського вкладу Договір факторингу Поняття договору факторингуХарактеристика договору факторингу Розрахунки Готівкові розрахункиПоняття готівкових розрахунківХарактеристика готівкових розрахунків Безготівкові розрахункиПоняття безготівкових розрахунківХарактеристика безготівкових розрахунківВиди безготівкових розрахунків Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії. Спільна діяльність Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності Договір комерційної концесіїПоняття договору комерційної концесіїЗагальна характеристика договору комерційної концесії Спільна діяльність НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Види недоговірних зобов'язань Публічна обіцянка винагороди Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи Відшкодування шкоди Загальні положення про відшкодування шкоди Особливості відшкодування шкоди різних форм Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави СПАДКОВЕ ПРАВО Загальні положення про спадкування Основні категорії спадкування Поняття спадкування і права на спадкування Види спадкування Об'єкти спадкування Відкриття спадщини Особливі випадки спадкування Спадкування за заповітом Поняття та елементи заповіту Зміст заповіту Форма заповіту Недійсність заповіту Виконання заповіту Спадкування за законом Загальні положення про спадкування за законом Черги спадкування за законом Спадкування за правом представлення Особливості спадкування усиновленими та усиновлювачами Розмір частки спадкоємців за законом Здійснення права на спадкування Прийняття спадщини Відмова від прийняття спадщини Спадкова трансмісія Відумерлість спадщини Поділ і перерозподіл спадщини Відповідальність за боргами спадкодавця Охорона спадкового майна та управління ним Оформлення права на спадщину Спадковий договір Поняття та ознаки спадкового договору Сторони спадкового договору Зміст спадкового договору Зміна і припинення спадкового договору
 
Наст >