Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Поняття цивільного права як галузі приватного права Загальні риси цивільного права як галузі права Предмет цивільного права Метод цивільного права Принципи (засади) цивільного права Функції цивільного права Система цивільного права Відмежування цивільного права від інших галузей права Цивільне законодавство Поняття та види джерел цивільного праваІнші акти цивільного законодавстваНормативні акти Союзу PCP та Української PCPНорми міжнародного права і міжнародні договори Чинність актів цивільного законодавства Аналогія закону та аналогія права Недійсність нормативних актів Значення судової практики Наука цивільного права Поняття та предмет науки цивільного права Розвиток науки цивільного праваКласична література з цивільного праваРадянська навчальна література з цивільного праваВітчизняна цивілістика Цивільне право як навчальна дисципліна Цивільне правовідношення Поняття та зміст цивільного правовідношення Класифікація цивільних і правовідносин Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин Правовий статус фізичних осіб як суб'єктів цивільних правовідносин Цивільна правоздатність і та дієздатність Місце проживання фізичної особи Фізична особа як підприємець Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою Опіка і піклування. Патронаж Юридичні особи Поняття та ознаки юридичної особи Організаційна єдність Майнова відокремленість Участь у цивільному обороті від власного імені Здатність нести майнову відповідальність Здатність бути позивачем або відповідачем у суді Види юридичних осіб. Порядок виникнення, реорганізації та ліквідації юридичної особи Підприємницькі товариства Господарські товариства Окремі види господарських товариств Держава, Автономна Республіка Крим і територіальні громади як суб'єкти цивільних правовідносин Цивільна правоздатність держави, автономної республіка Крим і територіальних громад Форми участі держави, Автономної Республіки Крим і територіальних громад у цивільних правовідносинах Об'єкти цивільних прав Поняття та види об'єктів цивільних прав Майно як об'єкт цивільних прав Результати роботи та послуги як об'єкти цивільного права Цінні папери як специфічні об'єкти цивільного права Поняття, специфічні ознаки та правова природа цінних паперів Класифікація цінних паперів Окремі види цінних паперів Цивільно-правові дії. Правочини Суть цивільно-правових дій та їх види Обставини, які можуть впливати на юридичну силу дій Способи волевиявлення Поняття та види правочинів Умови дійсності правочинів Нікчемні правочиниПравочин, вчинений із порушенням обов'язкової письмової або нотаріальної формиПравочин, вчинений малолітньою особою за межами її цивільної дієздатностіПравочин, вчинений без згоди органу опіки та піклуванняПравочин, вчинений недієздатною фізичною особоюФіктивний та удаваний правочини Оспорювані (заперечні) правочини та їх види Правові наслідки визнання правочинів недійсними Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав Сутність та способи здійснення суб'єктивних цивільних прав Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав Зловживання суб'єктивними цивільними правами Захист суб'єктивних цивільних прав Представництво Поняття та підстави представництва Види представництва Довіреність та її види Представництво без повноважень Строки в цивільному праві Поняття та види строків у цивільному праві Претензійні, присічні, гарантійні строки та строки і набувальної давності Поняття та види строків и позовної давності Початок перебігу строків позовної давності Зупинення, переривання та поновлення строків позовної давності Відповідальність у цивільному праві Поняття цивільно-правової відповідальності Форми і види цивільно-правової відповідальності Умови цивільно-правової відповідальності Особисті немайнові права фізичної особи Поняття та правове регулювання особистих немайнових прав Види особистих немайнових прав Права, що забезпечують природне існування людини Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи Речове право Поняття, ознаки і види речового права Право власності: загальні положення Власність і право власності Зміст права власності Форми і види права власності Підстави виникнення і припинення права власності Право спільної власності Поняття права спільної власності Речові права на чуже майно Загальні положення про речові права на чуже майно Право володіння як речове право на чуже майно Право користування (сервітут) Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) Право забудови земельної ділянки (суперфіцій) Інші речові права на чуже майно Захист права власності Негаторний позов як засіб захисту права власності Позов про визнання права власності як засіб захисту права власності Інші цивільно-правові засоби захисту права власності Спадкове право Загальні положення спадкового права Спадкування за заповітом Спадкування за законом Усунення від спадщини. Прийняття та відмова спадщини. Охорона спадкового майнаОхорона спадкового майна Право інтелектуальної власності Поняття права інтелектуальної власності Поняття авторського права Суміжні права Захист авторських та суміжних прав Патентне право Загальні положення про зобов'язання Поняття цивільно-правових зобов'язань Види цивільно-правових зобов'язань Система цивільних зобов'язань Підстави виникнення зобов'язань Виконання зобов'язань Поняття і принципи виконання зобов'язань Суб'єкти виконання зобов'язань Місце, строк і спосіб виконання зобов'язання Загальні положення про договори Поняття, значення і функції договору Класифікація договорів Зміст договору. Істотні, звичайні і випадкові умови договору Порядок укладання, зміни та розірвання договорів Види забезпечення виконання договірних зобов'язань Поняття видів забезпечення виконання зобов'язань Зобов'язально-правові види забезпечення виконання договірних зобов'язань Речові види забезпечення виконання зобов'язанняЗаставаПорядок реалізації заставиПритримання Підстави припинення зобов'язань Поняття та види припинення зобов'язань Припинення зобов'язань за волею сторін Припинення зобов'язань за обставин, що не залежать від волі сторін
 
Наст >