< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік з використанням спрощеного плану рахунків і регістрів обліку для малих підприємств

Облік розрахунків з покупцями і замовниками, у тому числі отриманими векселями, з підзвітними особами

Спрощеним Планом рахунків для обліку і узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками, з підзвітними особами, з іншими дебіторами, з використанням короткострокових отриманих векселів, а також інформації про створення і використання резерву сумнівних боргів передбачений один рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами".

За дебетом рахунку 37 (окрім резерву сумнівних боргів) відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення або списання.

З метою деталізації обліково-економічної інформації для узагальнення інформації про вище перелічені розрахунки підприємство на власний вибір може відкрити наступні субрахунки:

"Розрахунки з покупцями і замовниками";

"Розрахунки з підзвітними особами";

"Короткострокові векселі отримані";

"Резерв сумнівних боргів".

При відображенні в обліку розрахунків з покупцями і замовниками за дебетом рахунку 37 відображається покупна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), інших активів, яка включає ПДВ, акцизи і інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів і включені у вартість реалізації. За кредитом даного рахунку відображається сума платежів, що надійшла на банківські рахунки підприємства, в касу, і інші види розрахунків (наприклад, векселями) за відвантажені товари, продукцію (виконані роботи, надані послуги).

В оплату за реалізовану продукцію, товари, виконані роботи, надані послуги, інші активи підприємства можуть отримувати короткострокові векселі. При отриманні такого векселя дебетується субрахунок обліку короткострокових векселів рахунку 37 і кредитується субрахунок обліку розрахунків з покупцями і замовниками. Оплата пред'явленого короткострокового векселя і належних за ним відсотків відображаються бухгалтерським записом:

Д-т 31 "Рахунки в банках",

К-т 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

При цьому нарахування відсотків за векселем відображається у складі доходів з подальшим списанням на результати діяльності:

Д-т 37 "Розрахунки з різними дебіторами" і К-т 70 "Доходи",

Д-т 70 "Доходи" і К-т 79 "Фінансові результати".

При реалізації короткострокового векселя, раніше отриманого в оплату за реалізовану продукцію, товари, виконані роботи, надані послуги, інші активи, списання номінальної вартості реалізованого векселя відображається бухгалтерським записом:

Д-т 85 "Інші витрати" і К-т 37 "Розрахунки з різними дебіторами",

Д-т 79 "Фінансові результати" і К-т 85 "Інші витрати".

При відображенні в обліку розрахунків з підзвітними особами за дебетом рахунку 37 видача грошових коштів під звіт і погашення заборгованості підприємства перед підзвітною особою, а за кредитом - списання витрат на відрядження, оприбуткованих куплених підзвітною особою матеріальних цінностей (робіт, послуг), відображення сум податкового кредиту з ПДВ у складі куплених матеріальних цінностей (робіт, послуг), а також повернення невикористаних підзвітних грошових коштів підприємству.

На рахунку 37 відображається також нарахування і використання (корегування) резерву сумнівних боргів. За кредитом даного рахунку відображається створення резерву на дату балансу, а за дебетом - списання за рахунок створеного резерву визнаної безнадійної поточної дебіторської заборгованості або зменшення надмірно нарахованого резерву.

З врахуванням вищевикладеного приведемо найбільш поширену кореспонденцію рахунків для відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з покупцями і замовниками, підзвітними особами і операцій з нарахування і використання резерву сумнівних боргів, в табл. 2.40.

Таблиця 2.40. БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ ЗА СПРОЩЕНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

Облік розрахунків з покупцями і замовниками

1

Відвантажена покупцям (замовникам) продукція, товари (роботи, послуги), інші запаси, необоротні активи

37

70

2

Відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ у складі вартості відвантажених покупцям (замовникам) продукції, товарів (робіт, послуг), інших запасів, необоротних активів (якщо підприємство є платником ПДВ)

70

64

3

Списаний дохід від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), інших запасів, необоротних активів

70

79

4

Отримана оплата від покупців (замовників) за відвантажену продукцію, товари (роботи, послуги), інші запаси, необоротні активи

31

37

Облік розрахунків з підзвітними особами

1

Видані грошові кошти під звіт з каси підприємства

37

зо

2

Оприбутковані придбані підзвітною особою (у т. ч. списання витрат на відрядження і інших (наприклад, транспортних) на підставі затвердженого авансового звіту:

- запаси

20

37

- товари

26

- необоротні активи

15

3

Сплачені за рахунок підзвітних сум виконані роботи, надані послуги на підставі затвердженого авансового звіту:

- для операційної діяльності

84

37

79

84

- для інвестиційної, фінансової і надзвичайної діяльності

85

37

79

85

4

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості цінностей (сплачених робіт, послуг) придбаних (сплачених) підзвітною особою

64

37

5

Списані витрати на відрядження, пов'язані з:

- виробництвом продукції (робіт, послуг)

84

37

23

84

- іншою операційною діяльністю

84

37

79

84

- інвестиційною, фінансовою, надзвичайною діяльністю

85

37

79

85

6

Повернені в касу підприємства невикористані кошти, видані під звіт

30

37

7

Утримані із заробітної плати суми, не повернені своєчасно підзвітною особою

66

37

8

Відшкодована перевитрата грошових коштів підзвітній особі

37

30

Облік резервів сумнівних боргів

1

Створений резерв сумнівних боргів

84

37

79

84

2

Списана за рахунок резерву сумнівних боргів частина поточної дебіторської заборгованості, визнаної безнадійної

37

37

3

Відображено зменшення надмірно нарахованого резерву сумнівних боргів

37

70

70

79

Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками, у тому числі виданими векселями, з учасниками

Спрощеним Планом рахунків для обліку і узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками і підрядчиками, з учасниками, про короткострокові позики, короткострокові видані векселі, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями і розрахунки за іншими операціями передбачений один рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями".

За кредитом рахунку 68 відображається заборгованість за отримані від постачальників і підрядчиків ТМЦ, прийняті роботи, послуги, заборгованість за розрахунками з учасниками, видача короткострокових векселів постачальників і інших кредиторів в забезпечення інших операцій, за дебетом - погашення, списання заборгованості, у тому числі забезпеченою короткостроковими векселями і т. ін.

Облік довгострокових виданих векселів ведеться на рахунку 55 "Інші довгострокові зобов'язання". За кредитом рахунку 55 відображається видача довгострокового векселя в забезпечення за отримані ТМЦ, послуги, виконані роботи і за іншими операціями, за дебетом - погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем, її списання і т. ін.

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками, іншими контрагентами доцільно вести окремо за кожним контрагентом у розрізі кожного документу (рахунку) на сплату, а за векселями - за кожним виданим векселем та за термінами їх погашення.

Вся інформація про розрахунки з учасниками і засновниками підприємства, пов'язані з розподілом власного капіталу у вигляді дивідендів, повернення їх долі і т. ін. узагальнюється на рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями". За кредитом даного рахунку відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками і учасниками підприємства, за дебетом - її зменшення (погашення), у тому числі реінвестування доходів і т. ін.

В той же час узагальнення інформації про зміни у складі не сплаченого засновниками (учасниками) капіталу здійснюється на рахунку 40 "Власний капітал", до якого може бути відкритий окремий субрахунок, наприклад "Неоплачений капітал". За дебетом субрахунку 40/ "Неоплачений капітал" відображається заборгованість засновників (учасників) підприємства за внесками в статутний капітал підприємства, за кредитом - погашення такої заборгованості. Аналітичний облік неоплаченого капіталу доцільніше організувати за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) і за кожним засновником (учасником) підприємства.

Списання після закінчення терміну позовної давності кредиторської заборгованості відображається за дебетом рахунку 68 в кредит рахунку 70 "Доходи".

З врахуванням вищевикладеного приведемо найбільш поширену кореспонденцію рахунків, вживану для відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками, у тому числі з використанням векселів, а також розрахунків з учасниками, в табл. 2.41.

Облік розрахунків за податками і платежами

У бухгалтерському обліку для обліку і узагальнення інформації про розрахунки за податками, обов'язковими платежами, про податковий кредит і податкове зобов'язання з ПДВ, розрахунками з пенсійного забезпечення і соціального страхування, страхування на випадок безробіття, індивідуального страхування і страхування майна спрощеним Планом рахунків передбачений один рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами".

Для забезпечення деталізації обліково-аналітичної інформації до даного рахунку доцільно відкрити окремі субрахунки. Так, для обліку податкових зобов'язань, не пов'язаних з нарахуванням і виплатою заробітної плати, доцільно відкрити наступні субрахунки:

"Розрахунки за податками і обов'язковими платежами" - для обліку податків, зборів (обов'язкових платежів), що нараховуються і сплачуються відповідно до чинного законодавства;

"Податкові зобов'язання з ПДВ" (для платників ПДВ) - для обліку сум ПДВ, визначених виходячи з суми отриманих авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності і нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають подальшому відвантаженню (виконанню) (аналог субрахунку 643 загального Плану рахунків);

"Податковий кредит з ПДВ" (для платників ПДВ) - для обліку сум ПДВ, на які підприємство придбало право зменшити податкове зобов'язання (так званий податковий кредит) (аналог субрахунку 644 загального Плану рахунків).

Крім того, аналітичний облік розрахунків за податками, зборами і обов'язковими платежами доцільніше організовувати за їх видами. Це полегшить процес заповнення податкової звітності за окремими податками, зборами (обов'язковими платежами).

Таблиця 2.41. БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДЧИКАМИ ЗА СПРОЩЕНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками

1

Перерахована попередня оплата за придбані ТМЦ, необоротні активи, роботи, послуги

68

31

2

Відбита сума податкового кредиту з ПДВ у складі попередньої оплати за придбані ТМЦ, необоротні активи, роботи, послуги (якщо підприємство є платником ПДВ)

64

64

3

Включені витрати на транспортування ТМЦ, необоротних активів в первинну вартість:

- виробничих запасів, МШП

20

68

- товарів

26

- необоротних активів

15

4

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості послуг з транспортування

64

68

5

Відображено отримання від постачальників:

- виробничих запасів, МШП

20

68

- товарів

26

- необоротних активів

15

6

Підписаний акт виконаних робіт (наданих послуг)

84 (85)

68

7

Списана раніше відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості отриманих ТМЦ, необоротних активів, робіт, послуг

64

68

8

Перерахована оплата за транспортні послуги

68

31

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками з використанням векселів

1

Виписаний і виданий постачальникові (підрядчикові) вексель:

- короткостроковий

68

68

- довгостроковий

55

2

Перераховані грошові кошти на погашення векселя:

- короткострокового

68

31

- довгострокового

55

3

Відображені витрати по сплаті відсотків за векселем

85

68

79

85

Розрахунки із засновниками

Формування статутного капіталу

1

Відображений розмір статутного капіталу, оголошений в засновницьких документах

40

40

2

Відображено отримання внесків від засновників в рахунок їх вкладів в статутний капітал:

- грошовими коштами

30, 31

40

- необоротними активами

10

- виробничими запасами, МТТТП

20

- товарами

26

- шляхом утримання із заробітної плати (якщо засновник є працівником підприємства)

66

Збільшення розміру статутного капіталу

1

Відображено збільшення розміру статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій за рахунок нарахованих дивідендів

68

40

2

Відображено збільшення розміру статутного капіталу шляхом обміну облігацій акціонерного товариства на його ж акції

55

3

Відображено збільшення розміру статутного капіталу шляхом внесення грошових коштів

30

31

Зменшення статутного капіталу

1

Зменшений статутний капітал акціонерного товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій

40

68

2

Виплачена компенсація учасникам у зв'язку із зменшенням статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій

68

30

31

3

Зменшений статутний капітал акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом викупу їх у власників і їх подальшого анулювання:

- викуплені акції у власників

40

30, 31

- анулювання акцій

40

40

Нарахування і виплата дивідендів

1

Нараховані дивіденди

44

68

2

Перерахований авансовий внесок з податку на прибуток виходячи з суми нарахованих дивідендів

64

31

3

Утриманий податок з доходів фізичних осіб при виплаті дивідендів учасникові - фізичній особі

68

64

4

Виплачені дивіденди

68

30, 31

Окремі субрахунки "Податкові зобов'язання з ПДВ" і "Податковий кредит з ПДВ" можуть використовуватися підприємствами, зареєстрованими платниками ПДВ, в разі перерахування або отримання сум авансів (попередньої оплати) в наступному порядку:

 • - при зарахуванні на рахунки підприємства коштів від покупців (замовників) за продукцію, товари, роботи, послуги, які підлягають відвантаженню (передачі, виконанню), на суму ПДВ дебетується субрахунок "Податкові зобов'язання з ПДВ" в кореспонденції з кредитом субрахунку "Розрахунки за податками і платежами". В даний момент виписується податкова накладна;
 • - при відвантаженні заздалегідь оплачених продукції, товарів, інших матеріальних цінностей, виконаних робіт, послуг рахунок обліку доходів від реалізації дебетуються в кореспонденції з кредитом субрахунку "Податкові зобов'язання з ПДВ";
 • - при перерахуванні передоплати за продукцію, товари, роботи, послуги субрахунок "Розрахунки за податками і платежами" дебетується в кореспонденції з кредитом субрахунку "Податковий кредит з ПДВ" в разі наявності податкової накладної. Якщо податкова накладна відсутня, то даний запис не здійснюється, оскільки відповідно до п. п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ не виконується включення "...до податкового кредиту яких-небудь витрат, не підтверджених податковими накладними...";
 • - при отриманні заздалегідь оплачених продукції, товарів, інших матеріальних цінностей, робіт, послуг субрахунок "Податковий кредит з ПДВ" дебетується в кореспонденції з кредитом рахунків (субрахунків) обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками.

Для обліку зборів до Пенсійного фонду з окремих господарських операцій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 03.11.98 р. № 1740, із змінами і доповненнями, також використовується рахунок 64.

З врахуванням вищевикладеного приведемо бухгалтерські записи з нарахування і сплати податків, зборів, обов'язкових платежів (за винятком податків, внесків, пов'язаних з нарахуванням і виплатою заробітної плати), в табл. 2.42.

У регістрах бухгалтерського обліку облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами, за податками і платежами, облік виданих і отриманих векселів, довгострокових і поточних зобов'язань (окрім зобов'язань, що враховуються в Журналі 2), відстрочених податкових активів і зобов'язань відповідно до Методичних рекомендацій № 422 здійснюється в розділі I Відомості 3-м за формою додатка 5 до Методичних рекомендацій № 422 (докладніше дивись розділ Iп. 1.9).

Таблиця 2.42. БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ І ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ ЗА СПРОЩЕНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

1

Нарахований комунальний, єдиний податки, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства і інші види податків і зборів, що включаються до складу витрат діяльності

84

64

з одночасним списанням:

- до складу витрат на виробництво (в разі, якщо нарахування і сплата пов'язана з виробництвом продукції, робіт, послуг)

23

84

- на фінансові результати (окрім податків, зборів, обов'язкових платежів, що включаються до складу витрат на виробництво)

79

2

Нарахований ПДВ, податок з реклами, акцизний, готельний, ринковий збори, збір за паркування при реалізації товарів, продукції, робіт і послу, збір до Пенсійного фонду при продажу ювелірних, послуг стільникового зв'язку і т. ін.

70

64

3

Нарахований збір до Пенсійного фонду при покупці нерухомого майна, легкового автомобіля

15

64

4

Нарахований податок на прибуток у розмірі поточного податку на прибуток*

85

64

79

85

5

Сплачені податки, збори, обов'язкові платежі

64

31

* Для малих підприємств у відповідності з п. 43 П(С)БО 25 сума податку на прибуток, відображена у рядку 170 Звіту про фінансові результати (форма № 2-м), визначається у розмірі поточного податку на прибуток згідно нормам П(С)БО 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353, із змінами і доповненнями. При цьому у відповідності з п. 3 даного П(С)БО поточний податок на прибуток - це сума податку на прибуток, визначена в звітному періоді відповідно до податкового законодавства (тобто сума, вказана в податковій декларації).

Облік торгівельних патентів

1

Відображена оплата вартості торгівельного патенту протягом року

39

31

2

Нарахований податок на прибуток

85

64

3

Списана в зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток вартість придбаних торгівельних патентів, що відносяться до звітного періоду

64

39

4

Віднесена на витрати вартість торгівельних патентів, не перекритих прибутком звітного року

84

39

79

84

Тобто в розділі I Відомості 3-м відображаються обороти за дебетом і кредитом рахунків:

 • 37 "Розрахунки з різними дебіторами";
 • 55 "Інші довгострокові зобов'язання";
 • 64 "Розрахунку за податками і платежами";
 • 68 "Розрахунки за іншими операціями";
 • 69 "Доходи майбутніх періодів";

Всі записи в даному розділі групуються за вказаними в ній рахунками.

Всі записи здійснюються протягом місяця на підставі прийнятих до обліку первинних документів за господарськими операціями, відносно яких кореспондуються вказані у Відомості рахунки бухгалтерського обліку.

Якщо первинні документи, що додаються до інших регістрів, використовуються для записів в даному регістрі (наприклад, документи з погашення дебіторської заборгованості для здійснення записів у Відомості 1-м), то відповідні суми господарських операцій вносяться до Відомості 3-м на підставі даних відповідного регістра і використаних для ведення записів в ньому первинних документів (в даному випадку - Відомість 1-м і банківські документи).

Порядок заповнення розділу I Відомості 3-м залежить від виду відображених операцій і полягає в наступному:

1) для обліку виданих і отриманих векселів, розрахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками, з учасниками і підзвітними особами, з іншими дебіторами і кредиторами в графі 3 розділу I вказується назва (прізвище) дебітора (кредитора).

При цьому для відображенні розрахунків з дебіторами і кредиторами у Відомості відводиться необхідна кількість рядків для впорядкованих записів відносно розрахунків за кожним дебітором і кредитором з продовженням записів на вкладних листах. Сальдо на кінець місяця за кожним дебітором або кредитором визначається розгорнуто і переноситься в графу 5 (з графи 21) і графу 6 (з графи 22) розділу I Відомості 3-м на наступний місяць;

 • 2) для обліку розрахунків з бюджетом, за відрахуваннями на пенсійне забезпечення, соціальне і інші види страхування в графі 3 розділу I вказуються види податків, платежів і відрахувань. За кожним видом податків, платежів і відрахувань щомісячно відображаються нараховані і належні до відшкодування суми податків і платежів, їх погашення, списання і т. ін. Сальдо на кінець місяця визначається окремо за кожним видом податків, платежів і відрахувань (графи 21 і 22) і переноситься в графи 5 і 6 Відомості 3-м на наступний місяць;
 • 3) доходи майбутніх періодів відображаються в розділі I Відомості 3-м за видами доходів.

Контрольні питання для самоперевірки

 • 1. Основні положення Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996-ХГУ від 16.07.99 р.
 • 2. Розкрийте принципи бухгалтерського обліку, що відносяться до основних засад організації бухгалтерського обліку на малому підприємстві.
 • 3. Чи повинні малі підприємства використовувати первинні документи при оформленні господарських операцій?
 • 4. Особливості обліку необоротних активів суб'єктів малого підприємництва.
 • 5. Особливості обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів суб'єктів малого підприємництва.
 • 6. Особливості обліку праці та її оплати суб'єктів малого підприємництва.
 • 7. Особливості обліку витрат на виробництво суб'єктів малого підприємництва.
 • 8. Особливості обліку доходів і результатів діяльності суб'єктів малого підприємництва.
 • 9. Особливості обліку розрахунків суб'єктів малого підприємництва.
 • 10. До чиєї компетенції відносяться питання організації бухгалтерського обліку на малому підприємстві?

Тести

 • 1. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання і передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для ухвалення рішень - це
 • а) аудит;
 • б) бухгалтерський облік;
 • в) економічний аналіз;
 • г) процедура складання фінансової звітності.
 • 2. Оберіть принцип бухгалтерського обліку, що забезпечує кожному підприємству існування як юридичної особи, відокремленої від його власників при складанні фінансової звітності
 • а) історичної собівартості;
 • б) обачності;
 • в) автономності;
 • г) єдиного грошового вимірника.
 • 3. Первинні документи суб'єктами малого підприємництва мають складатися
 • а) у момент здійснення господарської операції;
 • б) безпосередньо після її закінчення;
 • в) а, б;
 • г) за довільним порядком.
 • 4. Кошти малого підприємства в іноземній валюті обліковують
 • а) у відповідній валюті країни, з якою ведуть розрахунки;
 • б) у порядку, зручному для підприємства;
 • в) в перерахунку на гривні за курсом Національного банку України;
 • г) а, в.
 • 5. Отримання готівкою виручки від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку відображають записом:
  • а) Д-т 30 К-т 36;
  • б) Д-т 30 К-т 70;
  • в) Д-т 31 К-т 37;
  • г) Д-т 30 К-т 37.
 • 6. Вартість, за якою може бути реалізований об'єкт основних засобів після закінчення терміну його корисного використання - це
 • а) балансова вартість;
 • б) залишкова вартість;
 • в) первісна вартість;
 • г) ліквідаційна вартість.
 • 7. Інформація про суму зносу необоротних активів, що враховуються на рахунку 10 "Основні засоби" у малих підприємств, які використовують загальний План рахунків бухгалтерського обліку, узагальнюється на
 • а) субрахунку 831 "Амортизація основних засобів";
 • б) субрахунку 131 "Знос основних засобів";
 • в) субрахунку 832 "Амортизація інших необоротних матеріальних активів";
 • г) рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів".
 • 8. Отримання від учасників як внесок до статутного капіталу об'єкту нематеріальних активів за вартістю, оголошеною в засновницьких документах за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку відображають записом:
  • а) Д-т 10 К-т 46;
  • б) Д-т 10 К-т 40;
  • в) Д-т 12 К-т 37;
  • г) Д-т 12 К-т 46.
 • 9. Облік запасів у суб'єктів малого підприємництва регулює
 • а) П(С)БО 2;
 • б) П(С)БО 7;
 • в) П(С)БО 9;
 • г) П(С)БО 25.
 • 10. Сума, за якою може бути здійснений обмін активами в результаті операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами - це
 • а) ціна власника або уповноваженого органу;
 • б) фактична собівартість;
 • в) справедлива вартість;
 • г) правильна відповідь відсутня.
 • 11. Списання МШП для інших операційних потреб за загальним Планом рахунків бухгалтерського обліку відображають записом:
  • а) Д-т 80 К-т 22;
  • б) Д-т 94 К-т 22;
  • в) Д-т 79 К-т 80;
  • г) а, в.
 • 12. Вкажіть правильний результат розрахунку середньозваженої собівартості запасів, якщо: на початок періоду на МП обліковувалось 150 одиниць матеріалу за ціною 10 грн. Протягом періоду підприємство придбало матеріал: - 30 одиниць за ціною 15 грн і 40 одиниць товару за ціною 20 грн, а реалізувало 70 одиниць матеріалу.
 • а) 10,75;
 • б) 11,50;
 • в) 12,50;
 • г) 15,45.
 • 13. Утримання з доходу найманих працівників на малому підприємстві регламентуються
 • а) діючим законодавством України;
 • б) наказом про облікову політику підприємства;
 • в) трудовою угодою;
 • г) Указом Президента України № 727 від 03.07.1998р. "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".
 • 14. Відображення нарахування виплат найманому працівнику на МП за рахунок коштів фонду соціального страхування за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку відображають записом:
  • а) Д-т 81 К-т 66;
  • б) Д-т 661 К-т 652;
  • в) Д-т 65 К-т 66;
  • г) Д-т 64 К-т 66.
 • 15. Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства і її розкриття у фінансовій звітності регламентовані
 • а) П(С)БО 9;
 • б) П(С)БО 15;
 • в) П(С)БО 16;
 • г) П(С)БО 25.
 • 16. Методику списання витрат без використання рахунку 23 "Виробництво" доцільно застосовувати малим підприємствам, що
 • а) надають послуги і виконують роботи;
 • б) не перейшли на сплату єдиного податку;
 • в) здійснюють виготовлення продукції;
 • г) а, б, в.
 • 17. Списання собівартості реалізованої готової продукції за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку відображають записом:
  • а) Д-т 90 К-т 26;
  • б) Д-т 79 К-т 26;
  • в) Д-т 26 К-т 23;
  • г) Д-т 79 К-т 23.
 • 18. За спрощеним Планом рахунків рахунок 70 передбачений для обліку доходів
 • а) від реалізації товарів, робіт і послуг;
 • б) інших операційних;
 • в) інших звичайних і надзвичайних доходів;
 • г) а, б, в.
 • 19. Нарахований збір до Пенсійного фонду при покупці легкового автомобіля за загальним Планом рахунків бухгалтерського обліку відображають записом:
  • а) Д-т 10 К-т 64;
  • б) Д-т 152 К-т 651;
  • в) Д-т 15 К-т 64;
  • г) Д-т 105 К-т 651.
 • 20. Питання організації бухгалтерського обліку на малому підприємстві відносяться до компетенції
 • а) його власника;
 • б) уповноваженого органу (посадової особи);
 • в) органу податкової адміністрації за місцем реєстрації;
 • г) а, б.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >