< Попер   ЗМІСТ   Наст >

4. Управління якістю промислової продукції в товарній політиці фірми

Управління якістю ТПП у маркетинговій діяльності промислової фірми розглядається як важливий фактор отримання підприємствами стратегічних переваг у конкурентній боротьбі у різних секторах індустріального ринку. Якість товару відображає ступінь відповідності сукупності характеристик і властивостей товару сукупності потреб і очікувань покупців із врахуванням ціни, яку вони готові заплатити за цей товар.

При управлінні якістю ТПП її розбивають на складові, щоб встановити стандартні вимоги до кожної з них. При цьому враховують складові:

 • 1) функціональна відповідність, тобто здатність товару вірно виконувати базову функцію;
 • 2) додаткові функції, тобто діапазон можливостей товару за межами базової функції;
 • 3) нормативна відповідність, тобто дотримання норм і стандартів на заявленому рівні досконалості;
 • 4) надійність, тобто відсутність збоїв або дефектів в роботі впродовж заданого терміну;
 • 5) довговічність, тобто корисний термін служби товару або частота його використання до виходу із ладу;
 • 6) сервіс, тобто діапазон, швидкість та ефективність послуг, які забезпечуються до, підчас та після продажу;
 • 7) естетичність, включає колір, дизайн тощо (як суб'єктивна складова);
 • 8) сприйняття, тобто репутація, імідж товару або марки. Програма контролю за якістю ТПП на промисловому підприємстві полягає у встановленні норм до кожної складової та в розробці показників (індикаторів), які дозволяють слідкувати за дотриманням цих норм. При цьому кожна складова якості може розглядатися як можливий напрям диференціації товару відносно товарів-конкурентів.

Процес забезпечення якості продукції на промисловому підприємстві, як правило, може здійснюватись за одним із напрямів (рис. 8.5):

I. Забезпечення якості на основі організації контролю.

II. Забезпечення якості на основі управління виробничим процесом.

III. Забезпечення якості на основі розробки нових видів продукції.

Напрями забезпечення якості продукції на промислових підприємствах

Рис. 8.5. Напрями забезпечення якості продукції на промислових підприємствах

Більшість управлінців ототожнюють технічний контроль із процесом забезпечення якості, стверджуючи, що ніхто не знає, чого слід очікувати від виробничого підрозділу, тому доцільно його суворо контролювати. Для цього на промисловому підприємстві відділ технічного контролю можуть виділити у самостійну одиницю з широкими повноваженнями. Цей принцип широко застосовувався на вітчизняних промислових підприємствах, на яких була налагоджена чітка система забезпечення якості продукції - держриймання.

Поряд з цим, орієнтація на такий принцип обумовлює цілу низку проблем, які характеризуються такими важливими моментами:

 • - по-перше, контролери часто є надлишковим персоналом, який знижує загальну продуктивність праці на підприємстві, бо вони нічого не виробляють. Якщо зникнуть дефекти, то необхідність у контролерах теж зникне;
 • - по-друге, при високих темпах виробництва персонал може не встигати здійснювати контроль, тому варто розглядати питання про запровадження автоматичних методів контролю;
 • - по-третє, для багатьох інвестиційних ТПП якість неможливо забезпечити лише за допомогою контролю. Про якість таких товарів можна чітко дізнатися тільки в процесі експлуатації;
 • - по-четверте, виявлення дефектів за допомогою контролю не сприяє реальному забезпеченню якості. При виявленні дефектів виробник може лише внести зміни, переробити виріб або перетворити його в лом. В будь-якому випадку страждає продуктивність праці та зростають витрати виробництва. Крім того, промислове підприємство може загубити споживача у майбутньому, якщо споживач не задоволений рівнем якості товару, що йому постачається.

Деякі вітчизняні підприємства відвантажують свою продукцію без проведення відповідного контролю, знаючи про ймовірність існування багатьох дефектних виробів у поставках. Такі підприємства знаходяться на стадії, що передує управлінню якістю, і не мають жодного шансу на виживання в ринкових умовах.

Забезпечення якості через управління виробничим процесом передбачає вивчення можливостей технологічного процесу на фірмі і досягнення завдяки управлінню виробничим процесом того, що вся продукція відповідає стандартам якості. При такому підході до процесу управління якістю, крім відділів технічного контролю та контролю якості, можуть залучати відділи матеріально-технічного постачання та організації виробництва, виробничий відділ і всіх субпідрядників, забезпечуючи їх тісний контакт в роботі.

Проте управління виробничим процесом має свої межі. Наприклад, на стадії розробки або проектування можуть виникати проблеми, які неможливо вирішити завдяки виробничому відділу або відділу технічного контролю промислового підприємства.

Забезпечення якості, яке базується на розробці нових видів продукції, передбачає проведення чіткої оцінки показників і прийняття заходів щодо забезпечення якості продукції ще на етапах розробки та освоєння виробництва нових видів продукції. При такому підході до управління якістю залучаються всі підрозділи підприємства, зокрема, дослідницький відділ, плановий відділ, конструкторське бюро, відділ дослідницького виготовлення, відділи матеріально-технічного постачання, субпідрядних договорів, організації виробництва, технічного контролю, відділ збуту та обслуговування клієнтів.

Для забезпечення найкращого результату всієї діяльності з управління якістю обов'язкова взаємодія між всіма відділами-підприємства, яка відома під назвою комплексне управління якістю. Його основний принцип полягає в тому, що прийняття рішень повинно базуватись на надійній і спеціалізованій інформації, яка отримується внаслідок спільної діяльності різних відділів. Тобто, комплексне управління якістю ТПП - це колективна діяльність, яка не може виконуватись тільки окремими спеціалістами; воно вимагає спільних зусиль всіх працівників колективу фірми. Першочергова роль в системі комплексного управління якістю належить службі маркетингу, оскільки управління якістю починається з маркетингу та закінчується ним.

Значення маркетингу при забезпеченні якості промислових товарів розглядається за трьома етапами (рис. 8.6). Функції служби маркетингу на підприємстві стосовно забезпечення якості продукції на етапі забезпечення якості до реалізації продукції включають:

 • - дослідження потреб споживачів;
 • - розробку пропозицій по створенню нового виробу;
 • - визначення рівня вагомості нового товару та показників його якості;
 • - розробку пропозицій за методами випробувань нового виробу;
 • - організацію дослідницької експлуатації виробів у споживача;
 • - роботу над каталогами, інструкціями з питань експлуатації, ремонту, обслуговування;
 • - участь у розробці і освоєнні продукції;
 • - розробку сучасних методів контролю за якістю продукції.

Етапи застосування маркетингу при забезпеченні якості ТПП

Рис. 8.6. Етапи застосування маркетингу при забезпеченні якості ТПП

Забезпечення якості в процесі реалізації продукції передбачає:

 • - розробку технічних умов і відповідних інструкцій стосовно після продажного обслуговування товару;
 • - підготовку спеціалістів для збуту виробів;
 • - дотримання термінів поставки виробів споживачеві;
 • - забезпечення необхідної комплектності кожного виробу;
 • - розв'язання проблем, пов'язаних із упакуванням, зберіганням і транспортуванням виробу;
 • - технічне обслуговування виробу перед експлуатацією.

Забезпечення якості після реалізації продукції вимагає від служби маркетингу:

 • • врахування і аналізу рекламацій; пошуку та ліквідації причин зниження якості продукції;
 • • періодичного обстеження умов експлуатації виробу;
 • • перевірки дотримання споживачем інструкцій та технічних умов щодо експлуатації виробу;
 • • організація після продажного обслуговування виробів.

У системі маркетингу промислового підприємства основні напрями управління якістю описує маркетингова петля якості. Вона є схематичною моделлю взаємозалежних заходів, які впливають на якість товару на різних етапах його економічного циклу (рис. 8.7).

Маркетингова петля якості на промисловому підприємстві

Рис. 8.7. Маркетингова петля якості на промисловому підприємстві

Наявність системи зворотного зв'язку забезпечує контроль показників якості виробу впродовж всього терміну його служби, постійний аналіз рівня задоволення потреб споживачів стосовно якості промислової продукції з врахуванням її надійності та безпечності в процесі використання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >