< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вибір методів навчання

Вибираючи методи навчання, слід враховувати:

 • 1) загальну мету виховання учнів та принципи дидактики;
 • 2) особливості методики викладання конкретної навчальної дисципліни та її специфічні вимоги до відбору загально дидактичних методів;
 • 3) мету, завдання і зміст матеріалу конкретного уроку;
 • 4) час, відведений на вивчення того або іншого матеріалу;
 • 5) вікові особливості учнів;
 • 6) рівень підготовленості учнів (їх освіченості і вихованості);
 • 7) матеріальну забезпеченість навчального закладу, наявність обладнання, наочних посібників, технічних засобів;
 • 8) можливості та особливості самого вчителя, його особисті якості, рівень теоретичної і практичної підготовки, методичної майстерності.

Аналізуючи комплекс перерахованих умов, учитель приймає ряд рішень: про вибір словесних, наочних або практичних методів, репродуктивних або пошукових. Так, якщо дидактична мета передбачає оволодіння новими знаннями, учитель вирішує, самому викладати знання чи організувати їх самостійне вивчення учнями і т.д. У першому випадку потрібна підготовка учнів до сприймання нового матеріалу, для чого вчитель дає їм завдання провести певні спостереження або попередньо ознайомитись з необхідною інформацією. Для повідомлення нового матеріалу вчитель обирає пояснювально-ілюстративний або ж проблемний виклад. Виклад вчителя може супроводжуватися демонстрацією натуральних об'єктів, їх зображень, дослідами, експериментами тощо.

Засоби навчання

Ефективність методів навчання, активізація пізнавальної діяльності учнів значною мірою залежать від засобів навчання. Засоби навчання — це пристрої і предмети, які використовуються учителем та учнями у навчальному процесі. До них належать:

 • 1) технічні засоби навчання (ТЗН),
 • 2) натуральні предмети,
 • 3) репродукції,
 • 4) символічні навчальні посібники.

Технічні засоби навчання: екранні, що розраховані на зорове сприймання (діапозитиви, діафільми, транспаранти), звукові (грамзаписи, магнітні записи) та екранно-звукові (кінофільми, телепередачі, відеозаписи).

Екранні посібники. Значно розширюють можливості традиційної класної дошки спеціально створені графопроектори — пристрої, які проектують на екран записи або зарисовки, виконані на широкоформатній прозорій плівці (транспаранти). Вчитель може наперед виконати на прозорій плівці креслення чи малюнок або ж у процесі уроку робити необхідні записи: виводити формулу, будувати графіки, схеми тощо. Заздалегідь підготовлені на плівці тексти, креслення, доведення та інший графічний матеріал дозволяє значно заощаджувати час на уроці. Особливо цінним є те, що проекцію можна здійснювати у незатемненому приміщенні.

Широко використовують на уроках діапозитиви — виконані на плівці фотографічні (кольорові або чорно-білі) зображення.

У шкільній практиці часто виникає необхідність спроектувати на екран непрозорі плоскі об'єкти — схеми, таблиці, діаграми, рукописні чи друковані тексти, фотографії тощо. Таку проекцію виконують за допомогою епідіаскопа.

Для демонстрування діафільмів застосовуються діапроектори. Діафільми складаються із серії позитивних зображень на плівці (чорно-білих або кольорових кадрів), що об'єднані темою. Вони певною мірою передають динаміку явища, яке вивчають на уроці. Тому їх широко використовують на уроках історії, літератури, іноземної мови, фізики, хімії, географії, у початкових класах.

Звукові посібники. За допомогою грамзаписів та магнітних записів можна ознайомити учнів з художнім читанням майстрів слова, фрагментами із спектаклів, уривками музичних творів, піснями тощо. Магнітні записи можна використовувати на уроках біології (голоси птахів), української мови і літератури (декламація віршів, уривки з творів), іноземної мови (зразкова вимова) та інших предметів. Цінними посібниками є фонохрестоматії (наприклад, з української літератури), набір платівок з іноземної мови.

Екранно-звукові посібники. У загальній системі технічних засобів навчання значне місце надається навчальним кінофільмам. Різновидом навчального кінофільму є кінофрагменти (розраховані на 4-5 хвилин демонстрування). Ефективність застосування навчального кінофільму на уроці зростає, коли вчитель використовує окремі фрагменти, що відповідають окремим питанням навчальної теми. У зв'язку з цим більшість створюваних навчальних кінофільмів чітко поділяються на фрагменти.

Застосування навчальних кінофільмів є доцільним у тих випадках, коли безпосередні спостереження процесів або взагалі неможливі, або ж не дають необхідного педагогічного ефекту. Наприклад, коли ми маємо справу з процесом дуже повільним (ріст рослини) або дуже швидким (біг спортсмена).

Особливості змішаного програмування

 • 1. Навчальний матеріал ділиться на різні за обсягом порції з урахуванням дидактичної мети, вікових можливостей учнів та характерних особливостей теми.
 • 2. Застосовуються різні форми відповіді учнів на контрольні завдання: заповнення пропусків; конструювання відповіді з набору букв, слів тощо; вибір відповіді із заданого переліку.
 • 3. Учень не може перейти до наступної порції матеріалу, якщо добре не оволодів змістом попередньої.
 • 4. Зміст кроків програми диференціюється залежно від здібностей і рівня знань учнів.

Засобами програмованого навчання є програмовані посібники; навчальні машини, які залежно від виконуваних ними дидактичних функцій поділяються на інформаційні, екзаменатори (контроль), репетитори (закріплення знань), тренажери (формування умінь); в останні роки ідеї програмованого навчання реалізуються здебільшого на основі персональних комп'ютерів.

За нинішніх умов нереально покладатися на програмований текст як на єдиний засіб навчання. Програмоване навчання не може повністю замінити традиційне. Важко очікувати, щоб учні могли протягом тижнів самостійно вивчати, наприклад, математику без жодної допомоги з боку вчителя. Найбільш доцільно поєднувати програмоване навчання із традиційним викладанням у класі.

Крім методів, які характеризують внутрішню сторону навчального процесу, способи організації засвоєння учнями нових знань, умінь і навичок, розвитку здібностей, у дидактиці виділяються також форми організації навчання, що характеризують зовнішній бік навчальної взаємодії: кількість учнів, місце і тривалість навчання, особливості спілкування вчителя і учнів.

Слово forma у перекладі з латини означає зовнішність. Таким чином, форма навчання відображає зовнішні, організаційні особливості спільної діяльності вчителя й учнів, яка здійснюється у певному порядку.

Форми організації навчання

За організацією навчального процесу виділяють індивідуальну, індивідуально-групову і групову форми, які відрізняються за характером взаємодії вчителя та учнів.

За організацією навчальної діяльності класу розрізняють такі форми: урок, семінар, екскурсія, факультативи, предметні гуртки тощо.

За кількістю учнів та особливостями їх взаємодії існують індивідуальна, фронтальна і групова форми.

За місцем навчання розрізняють шкільні форми (урок, факультатив, консультація, предметний гурток тощо) і позашкільні (домашня робота, екскурсія).

Залежно від часу навчання — урочні та позаурочні форми (факультативи, предметні гуртки, вікторини, конкурси, олімпіади, предметні вечори тощо).

Основною формою навчання в сучасній школі є урок — обмежений у часі і організаційний елемент навчального процесу, функція якого полягає в досягненні завершеної дидактичної мети.

Є такі типи уроків:

 • - уроки вивчення нового матеріалу;
 • - уроки вдосконалення знань, умінь і навичок;
 • - уроки узагальнення і систематизації;
 • - уроки контролю і корекції знань і навичок;
 • - комбіновані уроки.

Контроль навчання

Контроль — перевірка, оцінювання і облік успішності учнів. Функції контролю:

 • - діагностична;
 • - навчальна;
 • - виховна;
 • - стимулююча.

Види контролю навчання:

 • - попередні контроль;
 • - поточний контроль;
 • - тематичний контроль;
 • - підсумковий контроль. Методи контролю:
 • - спостереження;
 • - усне опитування;
 • - письмовий контроль;
 • - практичний контроль;
 • - графічна перевірка.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >