< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Страхування відповідальності

Економічний зміст страхування відповідальності

Ключовою відмінністю страхування відповідальності від інших видів страхових послуг є те, що об'єктом страхування виступає відповідальність перед третіми особами, що можуть понести збитки внаслідок яких-небудь дій чи бездіяльності страхувальника. Суб'єктами страхування відповідальності мають бути не менше трьох зацікавлених осіб: страховик - представник інтересів страхової компанії; страхувальник, який страхує свою матеріальну (моральну) відповідальність перед третіми особами на випадок настання страхової події й власне третя особа або вигодонабувач на користь якого й укладається договір страхування відповідальності.

Економічна сутність надання страхових послуг з даного виду страхування пов'язана з цивільно-правовою відповідальністю страхувальника (громадян та юридичних осіб) за будь-які дії, адже в умовах ризикогенного середовища переважна більшість видів людської діяльності приховує у собі істотну небезпеку для життєдіяльності третіх осіб. Страхування відповідальності спрямоване на вирішення двох основних питань: по-перше, захист майнових прав осіб, постраждалих у результаті дії або бездіяльності страхувальника; по-друге, захист фінансового стану самого страхувальника.

Страхуванню відповідальності властиві певні особливості, а саме: договором страхування визначені лише дві особи, вигодонабувач залишається невідомим; при укладанні договору страхування встановлюється, як правило, максимальна межа страхової відповідальності у межах якої страховик здійснює відшкодування третім особам у разі настання страхової події; страхові тарифи розраховуються на один об'єкт страхування.

На ринку страхових послуг всі види страхування відповідальності групуються за такими видами:

 • 1. Страхування цивільної відповідальності юридичних та фізичних осіб за нанесену шкоду життю, здоров'ю та/або майну третім особам, за винятком випадків, що обумовлюються у договорі страхування. Поліси страхування цивільної відповідальності прийнято поділяти на поліси страхування персональної відповідальності та поліси відповідальності підприємств, організацій та установ;
 • 2. Страхування професійної відповідальності розповсюджується на громадян, діяльність яких пов'язана з ризиком непрофесійної діяльності, що заподіяло шкоду третім особам, наприклад, лікарям, юристам, адвокатам та іншим представникам ризикових професій. У страхувальника повинен бути страховий інтерес, зумовлений наявністю судової системи, яка передбачає відповідальність за непрофесійну діяльність.
 • 3. Страхування відповідальності за якість продукції передбачає захист страхувальника у разі претензій, що їх висувають споживачі, стосовно його продукції або послуг.
 • 4. Страхування відповідальності роботодавця здійснюється в інтересах третіх осіб (працівників підприємств та організацій) у разі притягнення роботодавця за шкоду, внаслідок якої було заподіяно шкоду життю та здоров'ю найманих працівників.

У подальших параграфах даного навчального посібника детально розглянуто основні умови та правила страхування відповідальності, які користуються найбільшим попитом на ринку страхових послуг України.

Поняття та види страхування цивільної відповідальності

Необхідність розвитку страхування цивільної відповідальності зумовлено тим, що: по-перше, убезпечення майнових інтересів третіх осіб, постраждалих від настання страхової події; по-друге, здійснення страхових виплат третім особам (одній третій особі) на умовах, передбачених договором страхування цивільної відповідальності; по-третє, диверсифікація ризиків між страховиком та страхувальником з метою мінімізації небезпек останнього у процесі його виробничо-господарської діяльності.

Поняття цивільної відповідальності необхідно розглядати як таке, що має майновий характер і пов'язане з компенсацією шкоди. Цивільне право ґрунтується на презумпції вини, тобто на припущенні, що страхувальник вважається винним у збитках, спричинених внаслідок страхової події доти, доки не буде доведена його невиновність.

Необхідними атрибутами договору страхування цивільної відповідальності є: перелік страхових ризиків; ліміт відповідальності; страхові тарифи та обмеження щодо зобов'язань страхового покриття.

Володіння полісом зі страхування цивільної відповідальності гарантує відшкодування збитків постраждалим від діяльності чи бездіяльності страхувальника страховиком й не залежить від платоспроможності страхувальника, який звільняється від компенсації спричинених ним збитків на суму страхового відшкодування. Згідно з чинним законодавством, цивільна відповідальність може бути застрахована як в обов'язковому порядку, так і на добровільних засадах. Згідно з Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (ст. 7) до обов'язкових видів страхування відповідальності відносяться:

o страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних з обслуговуванням морського транспорту щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;

страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежо-вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

страхування цивільної відповідальності інвестора, у т.ч. за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою; страхування фінансової відповідальності, життя й здоров'я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи (для банків - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та працівників Міністерства фінансів України, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку: страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів:

страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;

страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі; страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів; страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;

 • o страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;
 • o страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;
 • o страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну;
 • o страхування відповідальності морського судновласника;
 • o страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам;
 • o страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів й агрохімікатів;
 • o страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт;
 • o страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.

На добровільних засадах можуть бути застраховані ті види відповідальності, що не охоплені обов'язковим страхуванням. Подальший розвиток страхування цивільної відповідальності залежатиме від міри зацікавленості потенційних страхувальників у придбанні даних страхових послуг, а також фінансового інтересу страховика взяти на себе відповідальність за відшкодування збитків третім особам.

За умовами договору страхування відповідальності страховик зобов'язується відшкодувати шкоду здоров'ю, так і майну третіх осіб у відповідності до взятих на себе обов'язків. Договір страхування відповідальності, який укладається між страховою компанією і страхувальником захищає фінансові інтереси останнього з приводу покладання на нього законом або судом звинувачень у заподіянні ним збитків третім особам. Звідси можна констатувати про те, що страхування відповідальності, як певний вид страхової послуги, спрямовано на захист інтересів третіх осіб.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >