< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік з використанням спрощеного плану рахунків і регістрів обліку для малих підприємств

Спрощеним Планом рахунків для обліку і узагальнення інформації про витрати на основне і допоміжне виробництво (у тому числі і в частині загальновиробничих витрат), а також браку передбачений рахунок 23 "Виробництво".

За дебетом даного рахунку відображаються:

 • - прямі матеріальні, трудові і інші прямі витрати;
 • - накладні (загальновиробничі) витрати;
 • - втрати від недостачі продукції (робіт, послуг) за технологічними причинами;
 • - втрати від технічно неминучого браку;
 • - визначення суми залишку незавершеного виробництва за наслідками звітного періоду (якщо застосовується спрощений варіант обліку).

За кредитом рахунку 23 відображаються:

 • - вартість фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом готової продукції (у дебет рахунку 26);
 • - вартість виконаних робіт і послуг (у дебет рахунку 79);
 • - собівартість виготовлених в допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, робіт, послуг (інструменту, енергії, ремонтно-транспортних послуг і т. ін.).

За необхідності до рахунку 23 можуть бути відкриті окремі субрахунки для обліку за видами виробництва, наприклад "Основне виробництво", "Допоміжне виробництво", "Брак у виробництві", "Загальновиробничі витрати".

Аналітичний облік витрат на виробництво можна вести в розрізі окремих видів продукції (робіт, послуг).

При використанні спрощеного Плану рахунків всі витрати операційної діяльності (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація і інші операційні витрати) підлягають первинному відображенню на дебеті рахунку 84 "Витрати операційної діяльності" з подальшим списанням в:

 • -дебет рахунку 23 "Виробництво" - в частині виробничих і накладних витрат;
 • -дебет рахунку 79 "Фінансові результати" - в частині адміністративних, збутових і інших операційних витрат.

Як вказано в П(С)БО 16, виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, що реалізовується, і на вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, яка використовується на самому підприємстві. Це відноситься і до відображення оприбуткованих поворотних відходів з виробництва, які надалі можуть бути використані на підприємстві або реалізовані на сторону. У бухгалтерському обліку оприбутковування таких матеріальних цінностей відображається записами:

1) - на вартість оприбуткованої супутньої продукції:

Д-т 20 "Виробничі запаси" - К-т 23 "Виробництво" - якщо така продукція підлягає споживанню самим підприємством в процесі подальшого виробництва;

або

Д-т 26 "Готова продукція" - К-т 23 "Виробництво" - якщо така продукція підлягає реалізації на сторону.

2) - на вартість оприбуткованих поворотних відходів: Д-т 20 "Виробничі запаси" - К-т 23 "Виробництво".

Якщо підприємства використовують спрощений варіант обліку, то бухгалтерські записи для відображення оприбутковування поворотних відходів і супутньої продукції такі ж, але замість рахунку 23 "Виробництво" використовується рахунок 79 "Фінансові результати".

При відображенні оприбутковування поворотних відходів і супутньої продукції, яка надалі буде використана для виробництва підприємства, що використовують спрощений План рахунків, враховують деякі особливості. Так, при первинному списанні сировини і матеріалів у виробництво їх вартість відображається на рахунку 84 "Витрати операційної діяльності". Надалі при використанні таких поворотних відходів і супутньої продукції у виробництві їх вартість буде врахована у складі собівартості виготовленої продукції (у періоді списання їх у виробництво). Отже, витрати, згруповані за елементами, в обліку повинні відображатися в цьому ж звітному періоді. Виникає ситуація, подібна описаній вище, тобто за умови використання підприємствами загального Плану рахунків, при якій вартість таких відходів буде двічі відображена у складі елементів на рахунку 84 "Витрати операційної діяльності". Це приведе до спотворення облікових даних і, як наслідок, неправильного заповнення форми № 2-м Звіт про фінансові результати (код рядка 090, що заповнюється на підставі обороту по рахунку 84 "Витрати операційної діяльності").

В даному випадку можна порекомендувати у момент оприбутковування поворотних відходів на величину їх вартості провести зменшення обороту по рахунку 84 "Витрати операційної діяльності" коректуванням методом "сторно":

Д-т 84 "Витрати операційної діяльності" і К-т 84 "Витрати операційної діяльності.

Таким чином буде забезпечено достовірне відображення витрат підприємства звітного періоду за елементами витрат.

Підприємства, що використовують спрощений варіант обліку витрат, передбачений п. 44 П(С)БО 25, всі згруповані витрати на рахунку 84 "Витрати операційної діяльності" списують в дебет рахунку 79 "Фінансові результати". А після проведення інвентаризації встановлюють залишки незавершеного виробництва бухгалтерським записом:

Д-т 23 "Виробництво" і К-т 79 "Фінансові результати".

Витрати підприємства, пов'язані з інвестиційною, фінансовою і іншою звичайною діяльністю, групуються на рахунку 85 "Інші витрати" з подальшим списанням в дебет рахунку 79 "Фінансові результати".

Малим підприємствам для обліку витрат Методичними рекомендаціями № 422 передбачена Відомість 5-м за формою додатку 7, в якій також систематизувалася інформація про:

 • -доходи від реалізації;
 • -інші операційні, інші звичайні і надзвичайні доходи; -вирахуваннях з доходу;
 • -витрати операційної діяльності за елементами (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати);
 • -витрати майбутніх періодів;
 • - фінансові результати;
 • -нерозподілені прибутки (непокриті збитки); -використані прибутки;
 • -власний (статутний, пайовий, додатковий, резервний, не-сплачений, вилучений) капітал;
 • - створенні і використанні забезпечення майбутніх витрат і платежів.

У даній Відомості 5-м відображаються обороти за дебетом і кредитом рахунків:

у розділі I - 84 "Витрати операційної діяльності"; 85 "Інші витрати";

у розділі II - 23 "Виробництво";

у розділі III - 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"; 70 "Доходи"; 79 "Фінансові результати";

у розділі IV - 39 "Витрат майбутніх періодів"; 40 "Власний капітал"; 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

Тобто для обліку витрат використовуються розділи I і II Відомості 5-м.

Списання собівартості реалізованої готової продукції щомісячно з кредиту рахунку 26 "Готова продукція" (у Відомості 2-м) може здійснюватися в дебет рахунку 79 "Фінансові результати":

- на суму, визначену з урахуванням вартості залишку нереалізованої готової продукції;

або

- на всю суму без ділення на собівартість залишків готової продукції.

При цьому у всіх випадках у Відомості 2-м забезпечується ведення кількісного обліку залишку, надходження і вибуття готової продукції на підставі первинних документів на її виготовлення і вибуття (реалізацію і т. ін.).

За наслідками інвентаризації вартість виявлених у виробничих приміщеннях (ділянках) малих підприємств залишків не підданих обробці (використанню) сировини і матеріалів відображається у Відомості 2-м бухгалтерським записом:

Д-т 20 "Виробничі запаси" і К-т 79 "Фінансові результати"

Одночасно на вартість виявленого у виробничих приміщеннях (ділянках) не підданих обробці і використанню сировини і матеріалів методом "сторно" відображається зменшення оборотів по рахунку 84 "Витрата операційної діяльності" (графа 18 розділу I Відомості 5-м) бухгалтерським записом:

Д-т 84 "Витрати операційної діяльності" і К-т 84 "Витрати операційної діяльності.

Як наголошувалося раніше, малим підприємствам, що здійснюють виробництво готової продукції, робіт, послуг, дозволено проводити списання всієї суми витрат операційної діяльності з кредиту рахунку 84 в кореспонденції з рахунком 79 "Фінансові результати" (без відображення на рахунку 23 "Виробництво"). У такому разі вартість незавершеного виробництва продукції, робіт, послуг, встановленого за наслідками інвентаризації по прямих витратах (матеріальним і трудовим ресурсам), відображають в розділі II Відомості 5-м бухгалтерським записом:

Д-т 23 "Виробництво" і К-т 79 "Фінансових результатів".

Вартість же залишку нереалізованої готової продукції, встановленого за даними кількісного (оперативного) обліку на дату балансу і оціненого за справедливою вартістю (наприклад, за ціною реалізації за вирахуванням непрямих податків, витрат на збут і суми прибутку для конкретного виду продукції) відображають записом:

Д-т 26 "Готова продукція" і К-т 79 "Фінансові результати".

Ті малі підприємства, які собівартість реалізованої готової продукції списують без виділення собівартості залишку готової продукції, також повинні оцінювати залишок готової продукції за справедливою вартістю за даними кількісного (оперативного) обліку руху готової продукції. Визначена таким чином вартість залишку готової продукції відображається за дебетом рахунку 26 "Готова продукція" (Відомість 2-м) і кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" (рядок б розділу III Відомості 5-м).

Таким чином, встановлена у вищеописаному порядку вартість залишків незавершеного виробництва і готової продукції використовується для заповнення рядка 080 "Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції" Звіту про фінансові результати (форма № 2-м).

Найбільш поширена кореспонденція рахунків, вживану для відображення в бухгалтерському обліку витрат малого підприємства у Відомості 5-м з використанням рахунків спрощеного Плану рахунків, приведена у табл. 2.27.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >