< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Внутрішній (Відомчий) фінансовий контроль у системі виконавчої влади

 • 14.1. Мета та основні завдання внутрішнього (відомчого) фінансового контролю.
 • 14.2. Особливості організації внутрішнього фінансового контролю.
 • 14.3. Особливості проведення внутрішнього фінансового контролю.
 • 14.4. Узагальнення та систематизація результатів ревізій та перевірок.

Мета та основні завдання внутрішнього (відомчого) фінансового контролю

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю" [1] у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади створені і функціонують самостійні контрольно-ревізійні підрозділи.

Керівник контрольно-ревізійного підрозділу призначається на посаду і звільняється з посади:

 • o Міністерства оборони - міністром за погодженням з Головним контрольно-ревізійним управлінням;
 • o іншого міністерства - державним секретарем міністерства за погодженням з міністром та Головним контрольно-ревізійним управлінням;
 • o іншого центрального органу виконавчої влади - керівником цього органу за погодженням з Головним контрольно-ревізійним управлінням;
 • o територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади - керівником цього органу за погодженням з керівником контрольно-ревізійного підрозділу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та керівником відповідного територіального органу державної контрольно-ревізійної служби. Керівники контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади входять до складу їх колегій і підпорядковуються безпосередньо державним секретарям міністерств (у Міністерстві оборони - міністру), керівникам інших центральних органів виконавчої влади, а також є підзвітними Голові Головного контрольно-ревізійного управління в частині проведення контрольно-ревізійної роботи і складання звітності за її результатами.

Керівники контрольно-ревізійних підрозділів можуть брати участь у підготовці нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, якими регламентується порядок використання фінансових і матеріальних ресурсів.

Державні секретарі міністерств, Міністр оборони та керівники інших центральних органів виконавчої влади повинні:

 • o вживати заходів до підвищення відповідальності працівників планово-економічних, фінансових та інших структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, за здійснення ними попереднього і поточного контролю за цільовим та ефективним використанням коштів і матеріальних цінностей, а також за достовірністю звітності та збереженням державного майна;
 • o забезпечувати якісне проведення ревізій (перевірок) фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, в частині цільового та ефективного використання ними бюджетних коштів і збереження державного майна; своєчасно розглядати матеріали ревізій (перевірок), вживати необхідних заходів за встановленими фактами зловживань, розкрадань, безгосподарності та інших порушень фінансової дисципліни;
 • o поліпшити роботу з добору і підготовки кваліфікованих кадрів для контрольно-ревізійних підрозділів, забезпечити систематичне підвищення кваліфікації працівників, які здійснюють внутрішній фінансовий контроль, вживати заходів для забезпечення їх оптимальної чисельності, необхідної для належного виконання ними завдань з внутрішнього фінансового контролю, не допускати її необгрунтованого скорочення;
 • o передбачати під час розроблення бюджетних запитів та затвердження кошторисів цільові асигнування на матеріально-технічне забезпечення діяльності контрольно-ревізійних підрозділів у межах асигнувань, виділених на утримання відповідних органів;
 • o забезпечувати належне ведення та подання до Головного контрольно-ревізійного управління звітності за результатами контрольно-ревізійної роботи за встановленою ним формою та у визначений термін;
 • o вживати заходів для розгляду на засіданнях колегій не рідше одного разу на півріччя питань про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, результати здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків. Контрольно-ревізійні підрозділи відповідних міністерств й інших центральних органів виконавчої влади здійснюють внутрішній фінансовий контроль за роботою підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Внутрішній фінансовий контроль - це діяльність контрольно-ревізійних підрозділів, спрямована на забезпечення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади достовірною інформацією про використання об'єктами контролю фінансових ресурсів, оцінку ефективності їх господарської діяльності, виявлення і запобігання в ній відхиленням, що перешкоджають законному та ефективному використанню майна і коштів, розширеному відтворенню виробництва.

Метою здійснення внутрішнього фінансового контролю є:

 • o перевірка фінансово-господарської діяльності, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та збереження державного майна, економного використання фінансових і матеріальних ресурсів, виконання планових завдань, достовірності ведення бухгалтерського обліку;
 • o забезпечення усунення порушень фінансової дисципліни, відшкодування заподіяних збитків;
 • o вжиття заходів до запобігання фінансовим порушенням. Головним завданням внутрішнього фінансового контролю є

здійснення державного контролю за витрачанням фінансових ресурсів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку й звітності на підпорядкованих підприємствах, організаціях та установах та ефективністю їх господарювання, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у майбутньому.

Основними завданнями при проведенні контрольно-ревізійними підрозділами міністерств і інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів ревізій і перевірок є:

 • o обґрунтованість бюджетних запитів, дотримання фінансово-бюджетної, кошторисної дисципліни, збереження і цільове використання бюджетних коштів та коштів державних цільових фондів;
 • o збереження і використання державного майна;
 • o ефективність використання матеріальних і фінансових ресурсів, своєчасність документального оформлення господарських операцій, повнота виявлення та мобілізації внутрішньогосподарських резервів, причини непродуктивних витрат і втрат;
 • o економічний стан підприємств, установ та організацій, результати виконання виробничих та фінансових планів;
 • o правильність ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, своєчасність і повнота відображення в обліку фінансових, кредитних та розрахункових операцій, а також законність їх здійснення, виконання зобов'язань перед бюджетом і кредиторами;
 • o додержання порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів;
 • o стан виконання заходів, спрямованих на усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією (перевіркою);
 • o додержання встановленого порядку закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;
 • o виконання інших завдань з питань, визначених наказами керівників міністерств, інших центральних органів виконавчих влади відповідно до їх специфіки, в межах компетенції контрольно-ревізійного підрозділу. В органах місцевого самоврядування створення контрольно- ревізійних підрозділів і організація здійснення внутрішнього фінансового контролю на комунальних підприємствах, в установах та організаціях проводяться відповідно до Порядку здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2002 року № 685 [2].
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >