< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Уповноважені органи управління та уповноважені особи в структурі управління державними корпоративними правами

Важливою ланкою механізму управління державними підприємствами та державними пакетами акцій є призначення уповноважених органів управління та уповноважених осіб.

Кабінет Міністрів України може делегувати повноваження з управління об'єктами державної власності уповноваженим органам управління, якими виступають міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Уповноваженими особами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які здійснюють управління акціями, частками, паями, що належать державі. Уповноважена особа може здійснювати управління державними корпоративними правами одного або кількох товариств.

Уповноважені органи управління відповідно до покладених на них завдань в сфері корпоративного управління здійснюють наступні основні дії:

 • - приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на державній власності;
 • - розробляють проекти їх установчих документів, затверджують статути та положення підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління та здійснюють контроль за їх дотриманням;
 • - розробляють стратегію розвитку, затверджують фінансові та інвестиційні плани державних підприємств і господарських структур, що належать до сфери їх управління, та здійснюють контроль за їх виконанням;
 • - визначають посадових осіб, відповідальних за стан фінансово-господарської діяльності одного або кількох державних підприємств (відповідальний представник органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності);
 • - здійснюють контроль за діяльністю господарських структур;
 • - здійснюють управління корпоративними правами держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • - організовують і проводять конкурси з визначення керівників державних підприємств, установ та організацій;
 • - забезпечують відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку відрахування до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) державними підприємствами, господарськими структурами;
 • - передають функції з управління об'єктами державної власності господарським структурам та уповноваженим особам, укладають з ними договори доручення і здійснюють контроль за ефективністю їх виконання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • - виконують інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності.

Органи виконавчої влади, уповноважені здійснювати управління державними корпоративними правами, визначають представника, відповідального за управління державними корпоративними правами, з числа працівників їх центральних апаратів або підвідомчих їм органів.

Контроль за діяльністю своїх представників відповідні органи виконавчої влади здійснюють через прийняття від них звітів про результати їх діяльності та діяльності акціонерного товариства. Органи виконавчої влади проводять аналіз діяльності товариства й ефективності виконання функцій представником, готують пропозиції щодо подальшого функціонування товариства і умов управління та інформують вищестоящі органи.

Уповноважені особи виконують функції з управління корпоративними правами держави на основі договору доручення, який вони укладають з уповноваженими органами управління або Фондом державного майна України.

Передача корпоративних прав держави в управління уповноваженим особам здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Корпоративні права держави, передані уповноваженим особам в управління, не можуть бути відчужені з державної власності без дозволу Кабінету Міністрів України. На них не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями уповноваженої особи. Стосовно них не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності. Відчуження корпоративних прав держави здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

Уповноважена особа здійснює функції з управління корпоративними правами держави шляхом реалізації прав акціонера (учасника) господарського товариства в межах повноважень, які надають зазначені корпоративні права держави, що передані цій особі в управління на підставі договору доручення.

Визначення уповноважених осіб відбувається на конкурсних засадах. Ініціатором проведення такого конкурсу може бути Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, уповноважені органи управління, а також юридичні та фізичні особи, які можуть претендувати на виконання функцій з управління корпоративними правами держави. Критерієм визначення переможця конкурсу є фінансово-економічні показники діяльності господарського товариства, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованої претендентом програми управління (програми розвитку). Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави затверджується Кабінетом Міністрів України.

Передавання функцій на управління здійснюється після укладання договору між органом виконавчої влади, який отримав повноваження з управління відповідними державними корпоративними правами та уповноваженою особою, яка бере на себе зобов'язання здійснювати від імені цього органу управління державними корпоративними правами.

У договорах регламентується досить велика кількість аспектів діяльності уповноважених осіб. Проте, з економічного погляду найважливішими є наступні напрями діяльності:

 • - дотримання статуту товариства;
 • - фінансово-економічні результати діяльності підприємства;
 • - ефективність використання і збереження його майна;
 • - зобов'язання з погашення заборгованості підприємства в цілому, та, зокрема, з виплати заробітної плати, здійснення платежів до бюджету та відрахувань до пенсійного фонду;
 • - реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики;
 • - забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції, виконання робіт, надання послуг;
 • - створення товариством дочірніх підприємств, філій та представництв;
 • - умови його реорганізації та ліквідації;
 • - його емісійна діяльність;
 • - укладання кредитних договорів, договорів застави та оренди його майна;
 • - виконання колективних договорів і галузевих угод;
 • - укладання установчих договорів про створення інших господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, та ін.

Обсяг і зміст діяльності уповноважених осіб залежить від величини державних корпоративних прав, що передаються їм в управління. Вони можуть бути більш чи менш конкретними.

Важливим є створення чіткої та відлагодженої схеми управління державним майном, головне місце в якій відведено системі звітності та обліку роботи уповноважених осіб. Відповідно, це дає можливість зроблені висновки щодо доцільності такої роботи, і в разі отримання негативних показників угоду з уповноваженою особою може бути розірвано. Доцільним також є використання світового досвіду щодо створення ефективної системи стимулювання інституції уповноважених осіб. До такої системи наприклад, належить право на придбання державного пакета акцій через вкладення інвестицій за пільговою ціною, переважне право придбання при вторинній емісії акцій тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >