< Попер   ЗМІСТ

Аналіз та інтерпретація одержаних даних

Аналіз одержаних даних дає змогу порівняти результати обробки (відсотки, розподіли, середні величини тощо) для груп респондентів, наприклад із різними характеристиками, інтересами, ступенями задоволеності і т. ін. Проводиться також порівняльний аналіз наявних даних із результатами аналогічних досліджень та статистичною інформацією. Окремі тенденції можна виявити шляхом зіставлення показників за різні роки, простежити напрями їх зміни з часом.

Змістовне пояснення числових даних (таблиць, середніх величин під час проведення експерименту) називають інтерпретацією. Стосовно порядку та способів інтерпретації, обґрунтування й формулювання висновків загальних, усталених, стандартних порад немає.

Потреба в інтерпретації понять, пов'язана з обґрунтованістю наукових припущень (гіпотез), перевіряється шляхом зіставлення загальних посилок з менш загальними, а в кінцевому результаті - на засадах безпосереднього спостереження реальних подій. Пошук емпіричних значень понять називають емпіричною інтерпретацією тлумачення, а визначення цього поняття за допомогою зазначення правил фіксування відповідних емпіричних ознак - операційним визначенням ознаки.

Емпіричну інтерпретацію можна розглядати як процес зворотного абстрагування. У ході розробки програми наукового дослідження дослідник повинен виокремлювати ключові поняття, які виражають основні точки проблеми, що вивчається. Саме вони і піддаються емпіричній інтерпретації. Це дає змогу не тільки формулювати, а й перевіряти гіпотези на базі емпіричних даних. Інтерпретація понять в операційних тлумаченнях означає пошук емпіричних ознак, які пояснюють значення цих тлумачень стосовно завдань.

Отже, інтерпретація загальних понять визначає емпіричну галузь, яка збігається з предметом дослідження. Подальший аналіз повинен "виявляти" образ предмета, зробити його вираженим, більш чітким і визначеним. Предмет підлягає системному аналізу. Загалом системному аналізу підлягає об'єкт дослідження, а у процесі розчленовування об'єкта на елементи здійснюється перетворення його в предмет цілеспрямованого дослідження.

Отже, якість, правильність, глибина інтерпретації цілком залежать від кваліфікації дослідника, широти його світогляду, життєвого досвіду. Необхідно вміти пов'язувати зроблені висновки з практичним вирішенням відповідних поточних та перспективних завдань.

 
< Попер   ЗМІСТ