< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЛОГІЧНО-ТЕЗОВИЙ ВИКЛАД ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІКРОЕКОНОМІКА"

Становлення і розвиток мікроекономічної теорії

Як самостійний розділ економічної теорії мікроекономіка сформувалася в кінці XIX - на початку XX ст. Однак її становлення пройшло довгий шлях еволюційного розвитку.

Засади мікроекономічного аналізу виявляються ще в класичній політичній економії.

Так, використовуючи подвійну методологію економічного аналізу, А. Сміт досліджує зовнішні форми прояву економічних явищ, визначає функціональну залежність багатьох величин і тим самим закладає основи функціонального аналізу.

У період пізнього класицизму багато економістів, застосовуючи цей метод, часто робили фундаментальні відкриття в мікроекономіці.

Основоположниками мікроекономіки вважаються вчені Т. Мальтус і Ж.-Б. Сей. Закон спадної доходності Мальтуса та теорія трьох факторів виробництва Сея досі використовуються в мікроекономічному аналізі.

Однак при всій значущості відкриттів мікроекономічного характеру представниками пізнього класицизму становлення мікроекономіки як науки здійснюється значно пізніше і пов'язується передусім з неокласикою.

У другій половині XIX ст. завершується становлення економіки з переважно ринковим механізмом її регулювання. За цих умов особливо актуальним стає дослідження практичних питань, що спричинило зміщення аспектів із з'ясування загальних принципів політичної економії на аналіз проблем господарської практики. Якісний аналіз, як правило, витісняється кількісним.

Мікроекономічний аналіз має такі етапи еволюційного розвитку [1, с.10-11].

І етап (1845-890). Закладаються основи мікроекономіки, формуються основні методологічні принципи дослідження. Найвідомішими представниками цього етапу є:

Г. Госсен - вперше використав психологічний фактор аналізу економічної поведінки суб'єктів і сформулював закони насичення потреб людини;

К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк (австрійська школа) - збагатила економічну науку відкриттям принципу граничної корисності й запропонувала кількісний (кардиналістський) підхід до її визначення;

Дж. Б. Кларк (представник американської школи) - порушив питання про необхідність визначення граничної корисності не лише щодо предметів споживання, а й факторів виробництва, тим самим модифікував теорію граничної корисності у теорію граничної продуктивності факторів виробництва.

II етап (1890-1933). На цьому етапі мікроекономіка виділяється в окрему галузь економічних досліджень на основі систематизації і узагальнення ідей пізньої класики, австрійської та американської шкіл. Після опублікування роботи А. Маршалла "Принципи економіки" (в оригіналі "Principals of Economics", 1890) наука дістала свою першу назву "Economics".

Представники другого етапу:

А. Маршалл: запропонував компромісний варіант визначення ринкової ціни - граничною корисністю та витратами виробництва; сформулював закони попиту та пропозиції; значну частину своїх досліджень присвятив вивченню мотивів поведінки окремих господарюючих суб'єктів;

У. Джевонс, Ф. Еджуорт, Л. Вальрас, В. Парето (математична школа): вперше широко використала апарат математики як інструмент економічних досліджень і спробувала описати ринок конкурентних товарів як замкнутої системи жорстких кількісних взаємозалежностей. Вона запропонувала якісний (ординалістський) підхід до визначення граничної корисності і обґрунтувала теорію загальної економічної рівноваги.

III етап (1933 - до сьогодення). Мікроекономіка розвивається на власній основі і поповнюється такими відкриттями:

ефект доходу і заміщення (Є. Слуцький, Дж. Хікс, П Самуельсон); теорія недосконалої конкуренції (Дж. Робінсон); теорія монополістичної конкуренції (Е. Чемберлін);

теорія ігор (Дж. Непі, О. Моргенлітерн, Дж. фон Нейман).

Сьогодні мікроекономіка визнана в усьому світі. З цієї дисципліни написано десятки тисяч досліджень і сотні підручників зарубіжних [210] і вітчизняних учених [1,10-16].

Важливо усвідомлювати, що поділ на мікро- та макроекономіку дещо умовний. Пізнання кожного розділу економічної теорії передбачає розуміння взаємозв'язку та взаємозалежності мікро- та макроявищ. Скажімо, ринок праці є ринком одного з ресурсів, а тому досліджується в мікроекономіці. Разом з тим - це одна з основних проблем макроекономіки, оскільки вона пов'язана з безробіттям та соціальною стабільністю суспільства в цілому.

Досить поширеним серед неспеціалістів є ототожнювання мікроекономіки з економікою підприємства. Насправді ж ці науки лише частково перехрещуються: обидві вивчають прийняття рішення підприємствами щодо своєї ринкової поведінки. Разом з тим, кожна з них має свої специфічні проблеми, яких значно більше.

Наприклад, мікроекономіка вивчає поведінку домогосподарств, переваги споживачів, ринковий попит і ринкову пропозицію, залишаючи поза увагою питання самого організаційного механізму прийняття рішення на підприємствах, їх організаційні форми, показники фінансового стану підприємства тощо, що вивчаються в курсі економіки підприємства.

Примітки

 • 1. Задоя А.О. Мікроекономіка: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 176 с.
 • 2. Долан 3. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. Б. Лисовика, В. Лукашевича. - СПб.: Экон. шк., 1994. - 448 с.
 • 3. Доллан 3. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. Б. Лисовика, В. Лукашевича. - СПб., 1992.
 • 4. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика. - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Издательство "ДИС", 1997. - 736 с.
 • 5. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка / Пер. з англ. 13 видання. Наук. ред. перекладу Т. Панчишина. - Львів: Просвіта, 1999.-650с.
 • 6. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. 2-го изд. В 2 т.- М.: Республика, 1992. - Т. 1. - 399с; Т. 2.-400с.
 • 7. Нуреев P.M. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. - Издательская группа НОРМА-ИНФРА, М., 2000. - 572 с.
 • 8. Піндайк Р. С, Рубінфельд Д. Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. А. Олійника та Р. Скільського. - К.: Основи, 1996. - 646 с
 • 9. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. / Наукова редакція перекладу С. Панчишина. - К.: Основи, 1998.- 676с
 • 10. Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и приложения: Пер. с англ. В 2 т. - М.: Финансы и статистика, 1992. Т.1. - 384с; Т.2.- 384с
 • 11. Базилевич В., Лук'янов В., Писаренко Н, Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - 248 с
 • 12. Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. - К., 1997.
 • 13. Лісовий A.B. Мікроекономіка: Курс лекцій. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. - 200 с
 • 14. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І.Луніна та ін.; За заг ред. С.Будаговської. - К: Основи, 1998. - 518 с [ Мікроекономіка - с 12 -210].
 • 15. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. - Київ: Лібра, 1998. - 254 с
 • 16. Вэриан X. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: Учебник для вузов / Пер. с англ.под ред Н. Л. Фроловой. - М. : ЮНИТИ, 1997. - 767 с.
 • 17. Базілінська О. Я., Мініна О. В. Мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. О. Я Базілінської. Вид-ня 2-ге, прероб. Та доп. - Київб "Центр навчальної літератури", 2005. - 325 с.
 • 18.Ястремський О. I., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки. - К.: Знання, 1998. - 674с.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >