< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік доходів бюджетів та складання звітності про надходження коштів до бюджетів

Ведення обліку доходів, здійснення документообігу та оформлення документів, пов'язаних із касовим виконанням дохідної частини бюджетів, проводиться з дотриманням вимог, що встановлені Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів Україні від 21.10.2013 року № 885.

Органи казначейства при веденні бухгалтерського обліку виконання бюджетів за доходами повинні забезпечити облік надходжень відповідно до закону про Державний бюджет України на поточний рік та рішення відповідної ради про місцевий бюджет у розрізі доходів загального та спеціального фондів; доходів, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами; доходів, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами; доходів, що розподіляються між рівнями бюджету; надходжень, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету за кодами бюджетної класифікації.

При цьому органи державної казначейської служби ведуть облік доходів державного та місцевих бюджетів за кодами бюджетної класифікації доходів у розрізі видів надходжень, що поступили. Облік податків і зборів відповідно до класифікації доходів бюджетів та у розрізі кожного платника здійснюють органи доходів і зборів.

Для обліку доходів бюджетів в органах казначейства використовують рахунки 6 класу "Доходи бюджету" та окремі рахунки 7 класу "Видатки бюджету" для обліку зарахування коштів, отриманих від повернення кредитів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Сальдо кожного з цих рахунків, які відкриваються в розрізі окремих бюджетів та видів доходів, відображає загальну суму надходжень конкретного виду платежу до бюджету наростаючим підсумком з початку бюджетного періоду. Рахунки 6 і 7 класів є основним джерелом інформації, що використовується для складання в органах казначейства звітності про виконання дохідної частини державного та місцевих бюджетів, на базі якого формуються звіти про виконання бюджетів за доходами в цілому по області та в розрізі територіальних одиниць. Планові показники за доходами бюджетів та повернення кредитів до державного бюджету відображаються на рахунках 9 класу "Позабалансовий облік".

Крім того, у процесі формування інформації про виконання бюджетів за доходами використовуються дані, що обліковуються на рахунках 3 класу "Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів". На підставі даних про рух коштів на рахунках 3-го класу в головних управліннях казначейства щоденно формуються виписки з рахунків по кожному виду платежу. Засобами електронного зв'язку виписки у вигляді електронного реєстру розрахункових документів щоранку надсилаються до управлінь казначейства, департаменту фінансів та головного управління доходів і зборів. Вони служать підтвердженням про зарахування або списання коштів по відповідних дохідних рахунках бюджетів.

В управлінні казначейства перевіряється правильність надходження платежів до відповідного бюджету з урахуванням повернень відповідно до кодів бюджетної класифікації доходів. За результатами операційного дня управління щоденно надає виписки органам доходів і зборів та місцевого самоврядування. На підставі отриманих виписок з рахунків органами доходів і зборів ведеться облік сплачених до бюджетів податків, зборів інших платежів у розрізі платників.

Щомісячно органами казначейства проводиться звірка даних щодо надходження податків, зборів, інших платежів до бюджетів з відповідними даними фінансових органів та органів доходів і зборів. Результати взаємозвірки оформляються актом.

Для ведення аналітичного обліку операцій з касового виконання державного та місцевих бюджетів за доходами відкриваються особові картки до кожного аналітичного рахунку. Ведення таких карток відбувається в автоматизованому режимі за допомогою програмно-технічного комплексу "Барс-Міленіум". Відображені в особових картках облікові дані повинні відповідати аналогічним даним оборотно-сальдової та сальдової відомостей, дані яких повинні відповідати показникам щоденного оборотно-сальдового балансу, і є підставою для складання звітів про виконання бюджетів за доходами.

На підставі даних про рух коштів на аналітичних рахунках з обліку доходів бюджету щоденно у регламентований час головні управління державної казначейської служби засобами програмного забезпечення формують Звіти про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями (додаток 7), Звіти про виконання місцевих бюджетів за доходами у розрізі видів надходжень і передають їх головному управлінню доходів і зборів та департаменту фінансів на обласному рівні.

Звіти про виконання дохідної частини зведених бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст республіканського та обласного значення надаються Державній казначейській службі. Звіти про виконання доходів та інших надходжень державного бюджету головних управлінь та Звіт про виконання доходів та інших надходжень державного та місцевих бюджетів, складений Державною казначейською службою, консолідуються. Консолідований звіт надається користувачам інформації в установленому порядку. Дані звітів за останній робочий день місяця є підставою для складання місячної звітності про виконання бюджетів у частині доходів.

Разом з тим головні управління казначейства України формують звіти про виконання доходів та інших надходжень державного та місцевих бюджетів в розрізі управлінь за видами надходжень та передають їх (в електронному вигляді) управлінням (відділенням) казначейства для подальшої передачі користувачам інформації.

Інформація про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами кожного робочого дня, наступного за звітним, передається органами казначейства відповідним органам місцевого самоврядування, органам доходів і зборів та фінансовим органам за формами, наведеними у додатку 8). Органам доходів і зборів щоденно надаються відомості про зарахування та повернення коштів з рахунків для обліку надходжень бюджетів у вигляді технологічних -файлів. Фінансовим органам та органам місцевого самоврядування надаються виписки з рахунків для обліку бюджетних надходжень, звіти про виконання бюджетів за доходами, відомості розподілу платежів та реєстри платників за спрощеною системою оподаткування.

Таким чином, забезпечується організація касового виконання бюджетів за доходами органами державної казначейської служби. Схема проходження платежів та формування інформації про касове виконання бюджетів за доходами органами казначейства наведена на рисунку 10.1.

Як видно з наведеного рисунка, управління (відділення) державної казначейської служби у районах, містах, районах у містах є пасивними учасниками наведеної схеми, тобто не приймають безпосередньої участі у формуванні доходів бюджетів. Це пов'язано з тим, що рахунки для зарахування та обліку надходжень до державного та місцевих бюджетів відкриваються на балансі головних управлінь казначейства на ім'я управлінь. Управлінням казначейства надається інформація про зарахування та повернення коштів з дохідних рахунків у вигляді щоденної виписки та реєстру платіжних документів, а також звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами.

Процес виконання бюджетів за доходами буде не завершеним, якщо не розглянути питань, що стосуються аналізу виконання бюджетів за доходами та мобілізації додаткових надходжень до бюджетів. Аналіз проводиться в основному місцевими органами влади, фінансовими органами та органами доходів і зборів. Певною мірою у проведенні аналізу беруть участь органи державної казначейської служби.

Для ефективного управління доходами фінансовими органами, органами доходів і зборів та казначейської служби як на регіональному, так і на центральному рівнях здійснюється аналіз виконання прогнозних показників надходження доходів до бюджетів. Аналіз дає змогу своєчасно відкоригувати допущені при плануванні похибки поточного бюджету та закласти реальну базу для бюджету наступного періоду.

Аналіз виконання бюджетів за доходами та мобілізація додаткових надходжень до бюджетів

Аналіз стану виконання бюджету за доходами здійснюється на основі даних оперативної, місячної, квартальної, річної звітності, та передбачає складання відповідних аналітичних таблиць. Для аналізу надходження доходів доцільно мати дані щодо обсягу платежів за кожним дохідним джерелом у динаміці як за попередні бюджетні періоди, так і помісячно в поточному році. При цьому необхідно враховувати вплив змін в адмініструванні та справлянні податків.

Аналіз проводиться за кожним джерелом доходів (окремо за обсягом доходів, що враховуються та не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів) загального та спеціального фондів у співставленні з затвердженими показниками за попередній рік та за відповідний звітний період.

Схема проходження платежів та формування інформації про касове виконання бюджетів за доходами

Рис. 10.1. Схема проходження платежів та формування інформації про касове виконання бюджетів за доходами

Аналізується відповідність обсягу фактичних надходжень, затверджених як в абсолютній сумі, так і у відсотковому вираженні. При цьому обсяг фактичних надходжень за кожним дохідним джерелом співставляється з відповідними надходженнями попередніх бюджетних періодів і обов'язково у порівняльних умовах.

Для виявлення резервів додаткових надходжень доходів використовується детальна інформація про фінансовий стан платників податків (у розрізі підприємств, установ тощо), яку формують органи доходів і зборів. Для кожного дохідного джерела потрібно з'ясувати динаміку показників за поточний та попередні бюджетні періоди та мати детальну інформацію про базу оподаткування, що є визначальним при розрахунку платежів до бюджету. Наприклад, при розрахунку суми податку на доходи фізичних осіб - фонд заробітної плати, плати за землю - площу та категорію земельних угідь тощо.

На основі показників виконання бюджетів за доходами фінансовими органами та органами доходів і зборів складається прогноз надходжень на наступний місяць, квартал, до кінця року. Наявність інформації про очікувані надходження доходів до бюджетів дозволяє прогнозувати обсяг фінансових ресурсів для виконання бюджетних зобов'язань поточного періоду та проводити ефективну податкову політику у наступні періоди.

Розглянутий порядок зарахування, повернення, розмежування, обліку та аналізу надходження доходів до державного та місцевих бюджетів забезпечує своєчасне та в повному обсязі зарахування доходів до державної казни і відповідно сприяє ефективному фінансуванню затверджених законом про державний бюджет і рішенням місцевих рад статей видатків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >