< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Акції та інші цінні папери акціонерного товариства

Загальні положення про цінні папери

Суспільство може залучати необхідні фінансові ресурси шляхом випуску і реалізації цінних паперів на фондовому ринку.

Цінні папери - це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємини між особою, що випустила, і їх власником, і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових і інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

У господарському обігу цінні папери мають визначену вартість і поряд із грошима служать засобом звертання і платежу, виконують роль кредитного інструмента і забезпечують спрощену передачу прав на різні блага.

Цінні папери підрозділяються на наступні групи:

 • o пайові цінні папери (акції);
 • o боргові цінні папери (облігації, векселі, ощадні сертифікати тощо);
 • o похідні цінні папери (фондові деривативи);
 • o приватизаційні папери (приватизаційні майнові сертифікати, житлові чеки, земельні бони).

Широкий випуск цінних паперів, створення і розвиток їхнього ринку має велике значення для розвитку приватного сектора. Це дозволяє забезпечити альтернативне фінансування різних галузей економіки поряд з використанням інших джерел (бюджетом, власними засобами підприємств, кредитом).

Акції акціонерного товариства, їхні типи і категорії

Акція - цінний папір, що підтверджує пайову участь у статутному фонді Товариства та надає її власнику корпоративні права.

Установлене чинним законодавством поняття акції чітко визначає особливі майнові права її власника на частину прибутку Товариства, а також на частину майна у випадку його ліквідації. В інших випадках Товариство не зобов'язане повертати власникові акцій його внесок у статутний фонд Товариства і викуповувати приналежні йому акції. Власник акції може здійснити повернення вкладених їм засобів шляхом продажу приналежних йому акцій на вторинному (біржовому, позабіржовому) ринку цінних паперів за ринковою ціною.

Чинне законодавство встановлює обмежену відповідальність власників акцій по зобов'язаннях Товариства, тобто у випадку банкрутства підприємства акціонер ризикує втратити тільки ті засоби, що внесені ним в обмін на акції Товариства.

Володіння акцією не передбачає наявності трудових відносин її власника із Товариством.

Право на випуск акцій в Україні мають тільки акціонерні товариства. Акції, що випускаються Товариством, класифікуються:

і) за типами:

o Іменні

Пайові цінні папери з вказівкою власника, якому належать права, засвідчені цінним папером.

o на пред'явника

Пайові цінні папери без вказівки власника. Права, засвідчені цінним папером, належать пред'явникові акції.

2) за категоріями:

o прості

Пайові цінні папери, що надають їхньому власникові права:

 • - на участь в управлінні Товариством;
 • - на участь у розподілі чистого прибутку після виплати дивідендів по привілейованих акціях;
 • - у випадку ліквідації Товариства - на одержання частини його активів, але тільки після виконання Товариством зобов'язань перед бюджетом, кредиторами, а також власниками привілейованих акцій.

o привілейовані

Пайові цінні папери, що дають її власникові;

 • - переважне право на одержання дивідендів;
 • - пріоритетне, у порівнянні з власниками простих акцій, право на участь у розділі майна Товариства у випадку його ліквідації.

Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні Товариством (не мають права голосу), якщо інше положення не передбачене його статутом.

3) за формами випуску:

o випущені в документарній формі

Для випуску акцій у документарній формі Товариству необхідно виготовити сертифікати акцій відповідно до вимог, установленими Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

o випущені в бездокументарній формі

У випадку випуску акцій у бездокументарній формі Товариство оформляє глобальний сертифікат, що відповідає загальному обсягові зареєстрованого випуску, і передає його на збереження в обраний ним депозитарій.

Слід зазначити, що найбільш розповсюдженими на фондовому ринку України є прості іменні акції.

Для визначення типу і категорії акцій, що випускаються, необхідно враховувати встановлені чинним законодавством обмеження, що полягають у наступному:

 • o у процесі приватизації майна державних підприємств шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства випускаються винятково прості іменні акції;
 • o привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10 % статутного фонду акціонерного товариства.

Випуск визначеної категорії акцій залежить також від того, хто буде потенційним покупцем акцій, що випускаються Товариством При емісії цінних паперів Товариству необхідно враховувати інтереси потенційних інвесторів. Такі інвестори здобувають ту або іншу категорію акцій Товариства, виходячи з поставлених цілей. Потенційні інвестори можуть прагнути до одержання доступу до управління справами Товариства (тому їх буде цікавити придбання простих акцій) або до зниження ризику своїх капіталовкладень, за допомогою одержання гарантованої норми прибутку і можливості першочергового повернення вкладених коштів при ліквідації Товариства (тому придбають привілейовані акції).

Оплата акцій Товариства може здійснюватися коштами (у тому числі іноземною валютою), цінними паперами, матеріальними цінностями, майновими правами. Форма оплати акцій визначається Статутом Товариства. Незалежно від форми внесеного внеску вартість акцій виражається в гривнях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >