< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МОТИВАЦІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Сутність, значення та мета організації праці на малому підприємстві

Серед ключових пріоритетів економічного розвитку України важливе значення мають: формування приватного сектору економіки, нового класу власників, підтримка розвитку малих підприємств, а також належна організація праці, її оплата та мотивація (з метою посилення ролі найманих працівників у розвитку малих підприємств).

Організація праці на малому підприємстві регулюється положеннями трудового права. У межах цих законодавчих актів здійснюються трудові відносини між власниками малого підприємства і найманими працівниками.

Існує декілька підходів до трактування сутності організації праці. Найприйнятнішим для малого підприємства є визначення організації праці як сукупності процесів і дій зі встановлення чи вдосконалення порядку здійснення трудового процесу та об'єднання людей, що разом реалізують певну програму або мету і діють відповідно до розроблених правил та процедур. Організація праці є об'єктивною необхідністю і невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Вона сприяє вдосконаленню усіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності функціонування малого підприємства.

Можна виокремити три основних компоненти мети, або критерії раціональності, організації праці:

  • 1) предметний - забезпечення передбачуваного обсягу виробництва (реалізації) продукції (робіт, послуг) належної якості у визначені терміни;
  • 2) економічний - досягнення предметної мети діяльності за максимальної економічної віддачі кожної одиниці використаної живої праці (оцінюваної як продуктивність праці, чи зарплатомісткість реалізованої продукції) і сукупних витрат на виробництво (оцінюваних за шкалою рентабельності);
  • 3) соціальний - у широкому значенні його можна визначити, як гуманізацію праці (поліпшення якості трудового життя, розвиток і реалізацію трудового потенціалу працівника, оптимізацію соціально-трудових відносин у процесі трудової діяльності та формування задоволеності працею).

Відповідно до мети на всіх рівнях управління можна вирізнити економічні, організаційні, соціальні та психофізіологічні завдання щодо покращення організації праці на малому підприємстві.

Економічні завдання передбачають ефективне використання потенційного сукупного фонду робочого часу, зниження трудомісткості продукції (робіт, послуг), поліпшення експлуатування устаткування за часом і потужністю, підвищення якості продукції.

Організаційні завдання сприяють визначенню порядку і послідовності виконання робіт; створенню умов для високоефективної, безперебійної праці виконавців; розподілу індивідуальної та колективної відповідальності за результати діяльності; створенню дієвої системи матеріального стимулювання праці, а також системи її нормування, що відповідає специфіці діяльності малих підприємств.

Соціальні завдання передбачають створення умов для розвитку працівників, підвищення їхньої кваліфікації й розширення професійних навичок, реалізації їхньої трудової кар'єри і підвищення добробуту. Соціальні завдання сприяють постійному зростанню культурно-технічного рівня працівників, всебічному підвищенню ступеня змістовності та привабливості праці на малих підприємствах.

Психофізіологічні завдання полягають у забезпеченні найсприятливіших умов для нормального функціонування й відтворення робочої сили, збереження здоров'я і працездатності внаслідок зниження фізичної важкості та нервово-психічного напруження праці, оптимального поєднання фізичної праці з розумовою, створення раціональних режимів праці та відпочинку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >