< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Чисті грошові надходження та чиста поточна вартість інвестицій

Абсолютним вартісним статичним показником ефективності проекту є чисті грошові надходження (чистий дохід, чистий грошовий потік).

Чистими грошовими надходженнями (Net Value, NV) називається накопичений ефект (сальдо грошового потоку) від операційної та інвестиційної діяльності за розрахунковий період. Вони визначаються за такою формулою:

NV = ±NCFt = J(ЄЩ -COFt), (5.1)

де NCF{ - чистий грошовий потік на t-ому кроці розрахункового періоду, грош. одн.;

OIFt - надходження грошових коштів від операційної та інвестиційної діяльності на кроці t, грош. одн.;

COF{ - видатки грошових коштів від операційної та інвестиційної діяльності на кроці t, грош. одн.;

n - тривалість розрахункового періоду.

В системі динамічних показників показнику чистих грошових надходжень відповідає чиста поточна вартість інвестицій (інтегральний економічний ефект, чиста приведена вартість, чистий дисконтований дохід), яка відображає накопичений дисконтований ефект за розрахунковий період.

У загальному випадку методика розрахунку чистої поточної вартості (Net Present Value, NPV) полягає в знаходженні суми дисконтованих (приведених до базового моменту часу) величин чистих грошових надходжень (видатків) проекту за всіма кроками розрахункового періоду.

Класична формула для розрахунку NPV виглядає таким чином: NPV = у^1^, (5.2)

£0(1 + i)t

де i - норма дисконту, одн.

Якщо інвестиційний проект передбачає одноразові інвестиційні вкладення, то NPV проекту можна визначити за формулою:

npv=^+^%+...+Ш^-ю = І^-/с, (5.3)

(1 + і)1 (1 + і)2 (1 + i)n £Ґ(1 + i)t v '

де 1С - обсяг інвестиційних вкладень, грош. одн.

Якщо інвестиційний проект передбачає здійснення багаторазових інвестиційних витрат з одночасним отриманням доходів від інвестування, то формула для розрахунку NPV матиме такий вид:

n тг~Рт тс npv = У^£- -Y-^, (5.4)

де т - тривалість здійснення інвестиційних витрат;

j - номер кроку розрахункового періоду, на якому здійснюються інвестиційні витрати.

Додатні значення NV та NPV показують, що за розрахунковий період грошові надходження (відповідно недисконтовані та дисконтовані) перевищать суму капітальних вкладень, що призведе до зростання доходів інвесторів. В свою чергу, від'ємні значення цих показників показують, що проект не забезпечить отримання нормативної (очікуваної) норми прибутку і є збитковим. Найчастіше в практиці інвестиційного аналізу використовується оцінка МРУ проекту, а відповідний метод оцінки називається тестом Кейнса-Фішера. При цьому:

  • - якщо NPV > 0, то проект можна рекомендувати до реалізації;
  • - якщо NPV < 0, то проект необхідно відхилити;
  • - якщо NPV = 0, то в разі прийняття рішення про реалізацію проекту інвестори не отримають доходів на вкладений капітал.

Приклад 5.1. Проведемо розрахунок показників ефективності проекту за даними прогнозу грошових потоків, сформованого в прикладі 4.1.

Як видно з таблиці 4.6, чисті грошові надходження проекту дорівнюють:

-189,0 + 117,2 + 110,6 + 160,7 + 234,9 + 171,9 = 606,3 (тис. грн.).

Чиста поточна вартість проекту дорівнює 676, 1 тис. грн.:

-189,0 + 101,0 + 82,2 + 103,0 + 129,7 + 81,8 = 308,8 (тис. грн.).

Оскільки значення МРУ є додатним, проект вважається ефективним.

Перевагами критеріїв МУ та МРУ є те, що вони мають властивість адитивності, тобто дозволяють знайти сумарний ефект від реалізації сукупності проектів, що обумовлює їх використання при оцінці ефективності та оптимізації інвестиційного портфеля.

Основними недоліками вказаних критеріїв є можливість отримання помилкових оцінок, якщо необхідно:

  • - провести порівняння проектів з різною капіталомісткістю (обсягами початкових інвестицій), але однаковою величиною МУ та МРУ;
  • - здійснити вибір між проектами з різними періодами окупності інвестицій;
  • - вони не дозволяють виявити резерв безпеки інвестиційного проекту, необхідний для збереження його ефективності при несприятливих змінах інвестиційного середовища.
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >